Festiwal Gier Planszowy

Festiwal Gier Planszowy

by -
Gry planszowe to zabawa połączona z „życiową edukacją”. Każda rozgrywka wymaga poznania taktyki przeciwników oraz zaangażowania. Gry pokazują świat wartości, uczą współpracy, rywalizacji i podejmowania decyzji. Już jutro w 9 miastach Polski rusza Festiwal Gier Planszowych. Dlaczego warto go odwiedzić przeczytajcie naszą krótką rozmowę z Kubą Polkowskim — recenzentem i fanem planszówek.

 

Pier­wsze dziecięce wspom­nie­nie związane z grą plan­szową?
Kiedy byłem naprawdę mały, mieszkałem w niewielkim mieszka­niu, należą­cym do moje­go pradzi­ad­ka. Jego pokój był stre­fą zakazaną — tam nie wol­no było wchodz­ić takim malu­chom jak ja. I fak­ty­cznie — ta kraina starych zegarów i pach­ną­cy­ch książek była dla mnie praw­ie niedostęp­na. Praw­ie, bo dzi­adek od cza­su do cza­su zapraszał mnie do środ­ka, sadzał przy starym kwadra­towym sto­liku, wycią­gał szachy i uczył tej królewskiej gry. Miłość do gier log­iczny­ch pozostała mi do dzisi­aj, a widok sza­chowych fig­ur chy­ba już zawsze będzie kojarzył mi się z domem.
5 najlep­szy­ch plan­szówek na rodzin­ny wyjazd?
Nie może zabraknąć Card­line: Zwierzę­ta, bo to gra, w której każdy ma szan­sę się wykazać, a jed­nocześnie sporo nauczyć. Na pewno zabrałbym ze sobą Mag­ic Maze: Weź i czmy­chaj — moż­na grać nawet w osiem osób, a kole­jne poziomy trud­noś­ci tej koop­er­a­cyjnej gry potrafią zabić ćwieka nawet bard­zo doświad­c­zonym grac­zom — choć te łatwiejsze są przys­tęp­ne dla zupełny­ch now­icjuszy. Karuba to z kolei gra, którą uwiel­bi­am wprowadzać nowych graczy do plan­szówek, świet­nie sprawdzi się też z dziećmi wczes­noszkol­nymi, choć w gronie dorosły­ch potrafi budz­ić niezwykłe emoc­je! Coral Reef to jed­na z rynkowych nowoś­ci — wspani­ały pomysł na odświeże­nie prosty­ch gier pamię­ciowych, gra, która nie nudzi się dzieci­akom. Wziąłbym też coś dwu­osobowe­go, żeby rodz­ice mogli cza­sem spędz­ić czas tylko we dwo­je i chy­ba bym postaw­ił na Gejsze — proste zasady, piękne ilus­trac­je — nic, tylko grać!Jakimi kry­te­ri­ami kierować się pod­czas wyboru gry dla dziecka?
Warto sprawdz­ić, czy gra posi­ada wyma­gane cer­ty­fikaty bez­pieczeńst­wa, czy nie zaw­iera ele­men­tów związany­ch z prze­mocą, czy zawarte w niej mech­a­nizmy nie będą dla niego za trud­ne, bo wyma­ga na przykład liczenia. Przede wszys­tkim, warto się zas­tanow­ić, czy gra sprawi dziecku fra­jdę. Jeśli nasza córka kocha dinoza­u­ry, nie kupu­jmy jej gry o lalka­ch. Jeśli syn lubi loko­mo­ty­wy, poszuka­jmy czegoś o pocią­gach. To w końcu ma być przy­jem­ność dla nich, a nie dla nas.Jakim bohaterem, albo jaką moc chci­ałby Pan posiąść i dlaczego?
Och, to chy­ba będzie proste. Chci­ałbym mieć moc podróżowa­nia w cza­sie, jaką mają zapewnioną agen­ci z deduk­cyjnej gry T.I.M.E Sto­ries. Ile ja bym wtedy niezwykły­ch wydarzeń mógł pokazać swoim córkom!

Dlaczego warto zamienić tablet na plan­szówkę?
Myślę, że każdy ma pra­wo baw­ić się tak, jak lubi. Ja przy plan­szy cenię przede wszys­tkim towarzyst­wo. Siedz­imy przy jed­nym stole, we wspól­nej przestrzeni, roz­maw­iamy ze sobą, razem przeży­wamy wspól­ne emoc­je. To nie do zastąpi­enia.

Granie w plan­szówki, to częs­to również gra na emoc­jach. Jak nauczyć dzieci prze­gry­wać, a może jedynie dla święte­go spoko­ju dawać im fory?
Mój przy­ja­ciel maw­ia, że jedyny sposób na uniemożli­wie­nie komuś wygranej, to podłoże­nie się. Jeśli chce­my nauczyć dzieci prze­gry­wać, spróbu­jmy pograć z nimi w gry koop­er­a­cyjne — gdzie zwycięst­wo lub porażka będą wspól­ne i przez to, brak sukce­su będzie mniej piekł w oczy. Warto jed­nak nauczyć dzieci także wygry­wać. Podawać rękę po par­tii. Grat­u­lować zwycięz­cy. Grać fair. To cały zestaw fajny­ch cech, które najmłod­si mogą zdobyć przy stole.
Niezbęd­nik prawdzi­we­go mis­trza plan­szówek to…
Duży stół, doskon­ałe oświ­etle­nie, chęć zwycięst­wa i czys­te ręce — żeby nie zabrudz­ić dro­go­cen­ny­ch tytułów z kolekcji!
Czy “położe­nie geograficzne” wpły­wa na to w co się gra?
I tak i nie. Są gry, które kul­tur­owo są wrośnięte w daną kul­turę. W Połud­niowej Ameryce każdy zna zasady domi­no. W Japonii musimy umieć grać w go lub shogi. Na Bliskim Wschodzie z łat­woś­cią zna­jdziemy part­nerów do tryk­traka. Więc jeśli chodzi o gry klasy­czne, log­iczne — tak, częs­to miejsce wskaże nam najbardziej pop­u­larny tytuł. Jeśli jed­nak chodzi o nowoczes­ne gry plan­szowe — w dzisiejszy­ch cza­sach więk­szość tytułów dociera do nawet najodle­gle­jszy­ch zakątków glob­al­nej wioski — choć da się zauważyć, że w Stanach więcej gra się w gry z fig­urkami, przy­godowe, nato­mi­ast w Europie gracze wysoko cenią sobie tytułu bardziej eko­nom­iczne.
Którą grę zabrałby pan na bezlud­ną wyspę?
Bez chwili waha­nia odpowiem: Zamki Bur­gundii. To mój ukochany tytuł, który niedawno — przy okazji swo­je­go dziesię­ci­ole­cia — doczekał się wresz­cie pol­skiej edy­cji. Wspani­ała, niezwyk­le satys­fakcjonu­ją­ca gra, w którą zwyk­le prze­gry­wam z moją najbardziej wyma­ga­jącą prze­ci­wniczką, żoną.
Dlaczego warto odwiedz­ić tegoroczny Fes­ti­wal Gier Plan­szowych?
To niezwykłe wydarze­nie, jed­no z moich ulu­biony­ch w roku. Gry plan­szowe trafi­a­ją dokład­nie tam, gdzie powin­ny, czyli między ludzi. Idąc przez cen­trum hand­lowe czy salon empiku natrafi­amy na kilka­naś­cie stołów, na których rozłożone są abso­lut­nie najnowsze gry, jakie pub­likowane są w Polsce. Przy każdym stole czeka­ją na nas gracze, którzy z radoś­cią wytłu­maczą nam zasady tych wszys­t­kich nowinek. Nic, tylko siadać, grać, zmieni­ać sto­liki i znowu grać. Raj!

Kuba Polkowski — założy­ciel ser­wisu BoardGameGirl.pl i orga­ni­za­tor konkur­su Plan­szowa Gra Roku.

Fes­ti­wal Gier Plan­szowych orga­ni­zowany przez Empik to cykl wydarzeń skierowany­ch do wszys­t­kich, którzy szuka­ją sposobu na spędze­nie wol­ne­go cza­su z przy­jaciółmi lub rodz­iną. Świat gier to nowe zna­jo­moś­ci, świet­ny tren­ing dla umysłu, udzi­ał w liczny­ch dyskus­jach oraz alter­naty­wa dla telewiz­o­ra i kom­put­era. Gracze opracu­ją wiele strate­gii, które będą doskon­al­ić w kole­jny­ch roz­gry­wkach. Orga­ni­za­torzy wraz z wydaw­cami gier spotka­ją się z fanami w najwięk­szy­ch mias­tach Pol­ski. Na plan­szówkow­iczów czeka­ją liczne atrakc­je oraz rabaty na wybrane pozy­c­je. Świę­to miłośników gier będzie nie tylko szan­są na sprawdze­nie umiejęt­noś­ci graczy, ale też okazją do wzię­cia udzi­ału w cyk­lu warsz­tatów.

Rzeszów:

13, 14 kwiet­nia, godz. 14:00–20:00/12:00–18:00

Gale­ria Rzeszów, Rzeszów, al. Józe­fa Pił­sud­skiego 44

Gdańsk:

13, 14 kwiet­nia, godz.14:00–20:00/12:00–18:00

Gale­ria Bał­ty­cka, Gdańsk, al. Grun­waldzka 141

Katow­ice:

13, 14 kwiet­nia, godz.14:00–20:00/12:00–18:00

Salon Empik Sile­sia City Cen­ter, Katow­ice, ul. Chor­zowska 107

Kraków:

13, 14 kwiet­nia, godz.14:00–20:00/12:00–18:00

Gale­ria Kaz­imierz, Kraków, ul. Podgórka 34

Łódź:

13, 14 kwiet­nia, godz.14:00–20:00/12:00–18:00

Man­u­fak­tu­ra, Łódź, ul. Drewnowska 58

Poz­nań:

13, 14 kwiet­nia, godz.14:00–20:00/12:00–18:00

Stary Browar, Poz­nań, ul. Półwiejska 42

Szczecin:

13, 14 kwiet­nia, godz.14:00–20:00/12:00–18:00

Gale­ria Kaskada, Szczecin, al. Niepodległoś­ci 36

Warsza­wa:

13, 14 kwiet­nia, godz.14:00–20:00/12:00–18:00

Gale­ria Północ­na, Warsza­wa, ul. Świa­towida 17

Wrocław:

13, 14 kwiet­nia, godz.14:00–20:00/12:00–18:00

Gale­ria Dominikańska, Wrocław, Pl. Dominikański 3

2 KOMENTARZE

Odpowiedz

thirteen − 3 =