Siła współczesnych kobiet

Siła współczesnych kobiet

by -

Współczesne kobi­ety są silne, prze­bo­jowe i samoświadome. Chcą przeży­wać miłość, posi­adać dom, ale ważny jest dla nich również rozwój oso­bisty i życie zawodowe. Jak pokazu­ją wyni­ki sondy panie inspiru­ją się swoi­mi mama­mi i są dla siebie wza­jem­nym wspar­ciem.

Jak wyni­ka z bada­nia ser­wisu Prezent­marzeń „Women Pow­er — o sile kobi­et”, aż 69% kobi­et obchodzi Dzień Kobi­et. Jak pokazu­ją wyni­ki współczesne kobi­ety są pewnie siebie (66%), otwarte na nowe wyzwa­nia (29%), nieugięte w dąże­niu do celu (25%) i samoświadome (21%).

Kobi­ety najczęś­ciej inspiru­ją się mamą, siostrą lub kimś z rodziny (48%), znaną gwiazdą (21%) lub znaną przy­wód­czynią (18%). Częs­to też wspier­a­ją się wza­jem­nie i są dla siebie ogrom­ną siłą (45%) oraz rozu­mieją się wza­jem­nie (22%).

Od współczes­nych kobi­et moż­na nauczyć się przede wszys­tkim pozy­ty­wnego postrze­ga­nia siebie i innych (32%), wytr­wałoś­ci i pokony­wa­nia prze­ci­wnoś­ci (25%), siły i prze­bo­jowoś­ci (22%) oraz samoświado­moś­ci (21%). Współczesne kobi­ety dba­ją o siebie ćwicząc (18%), odży­wia­jąc się zdrowo (18%), korzys­ta­jąc za zabiegów pielę­gna­cyjnych (7%). Ważne są dla nich również relac­je z ludź­mi (12%) i zdrowie psy­chiczne (13%).

Młode kobi­ety chcą żyć według włas­nych zasad i rozwi­jać pas­je (39%), a także chcą być wolne i rozwi­jać się zawodowo (21%). Ważne jest dla nich również spokój i sta­bilne życie (22%), ale chcą stworzyć dom i rodz­inę (18%). Stara­ją się one pogodz­ić życie zawodowe z rodzin­nym (42%), ponieważ pra­ca jest dla nich waż­na (31%).

Jak odpowiedzi­ała praw­ie połowa respon­den­tów, miłość jest ważnym obszarem ich życia (49%). Nadal również czu­ją potrze­bę posi­ada­nia dziec­ka (48%), ale coraz częś­ciej tylko jed­nego (21%). Co trze­cia kobi­eta jed­nak rezygnu­je z posi­ada­nia potomst­wa. Współczesne kobi­ety są świadomy­mi matka­mi zmieni­a­ją­cy­mi sposób wychowa­nia (31%). Przede wszys­tkim dba­ją o rozwój dzieci (28%) i chcą part­nerst­wa w wychowa­niu (21%). W związku dba­ją o niego (37%) i wspier­a­ją part­nera (21%), jed­nak posi­ada­ją również swo­je przy­jaźnie (25%) i własne nieza­leżne życie (17%).

Ważnym obszarem dla pań jest również rozwój zawodowy. Uczest­niczą w szkole­ni­ach i webi­na­rach (37%), pną się po szczeblach kari­ery w pra­cy (24%), kończą dodatkowe stu­dia (21%) oraz real­izu­ją swo­je biz­nesy (18%). Jak odpowiedzi­ała praw­ie połowa anki­etowanych obec­nie kobi­ety powin­ny zaj­mować z mężczyz­na­mi na równi wysok­ie stanowiska, ponieważ mają więcej mięk­kich kom­pe­tencji (21%) oraz są lep­iej zor­ga­ni­zowane i empaty­czne (19%). Nieza­leżność finan­sowa jest również ważnym obszarem życia (46%), panie chcą być także part­nerka­mi w tym obszarze dla mężczyzn (38%).

Na Dzień Kobi­et współczesne panie chci­ały­by otrzy­mać naukę mak­i­jażu (24%), indy­wid­u­al­ną sesję zdję­ciową (16%), lekcję tań­ca (14%), skok ze spadochronem lub na bungee (12%), prze­jażdżkę luk­su­sowym samo­cho­dem (11%), warsz­taty kuli­narne połąc­zone z degus­tacją (10%), porady styl­isty (9%) lub dzień w SPA (4%). Najczęś­ciej wskazy­waną kat­e­gorią prezen­tów jest relaks i uro­da (30%), kreaty­wne rozry­w­ki (29%), kuli­nar­ia i degus­tac­je (19%), sporty ekstremalne (18%).

Badanie son­dażowe „Women Pow­er – o sile kobi­et” zre­al­i­zował w formie anki­ety online ser­wis Prezent­marzeń w lutym 2023.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz