Bez stresu przy stole

Bez stresu przy stole

Czy zdarza ci się zmuszać dziecko do jedzenia? Niepokoisz się, jeśli nie je mięsa lub warzyw? Częs­to zwracasz mu uwagę przy stole? Czy kuch­nia jest źródłem pozy­ty­wnej energii w twoim domu? Jak dbasz o dobrą atmos­ferę pod­czas posiłków?

Rodz­ice odpowiada­ją za właś­ci­we odży­wian­ie swoich dzieci. Częs­to sku­pi­a­ją na tym całą swą miłość i troskę, zapom­i­na­jąc, że zdrowe posił­ki to jeszcze nie wszys­tko. Równie ważne są bliskość, ciepło i bez­pieczeńst­wo, które dzieci otrzy­mu­ją razem z jedze­niem, oraz dobra atmos­fera przy stole.

Odkąd pamię­tam, lubię dobre jedze­nie. I od kiedy trzy­dzieś­ci lat temu założyłem rodz­inę, codzi­en­nie zaj­mu­ję się przy­go­towaniem wspól­nych posiłków. Ani ten obow­iązek, ani pra­ca w kuch­ni nigdy nie były dla mnie ciężarem. Prze­ci­wnie, uważałem je za przy­wilej i jedyną w swoim rodza­ju możli­wość czyn­nej tros­ki o blis­kich. Dzię­ki temu zawsze mogłem szy­bko odbu­dować kon­takt z nimi po krót­szej lub dłuższej nieobec­noś­ci w domu. Z niepoko­jem obser­wu­ję zmi­any zachodzące w życiu wielu rodzin w ciągu ostat­nich pięt­nas­tu- ‑dwudzi­es­tu lat. Są one skutkiem zrozu­mi­ałego skąd­inąd dąże­nia kobi­et do wyz­wole­nia się od podległej roli w domu, która redukowała je do „prak­ty­cznych” czyn­noś­ci, takich jak sprzą­tanie czy gotowanie. Uży­wam tu słowa „redukować”, ponieważ czyn­noś­ci te mają także inną funkcję poza czys­to prak­ty­czną: budu­ją dobrą atmos­ferę w domu. — pisze znany duńs­ki ter­apeu­ta i ped­a­gog Jes­per Juul, autor książek dla rodz­iców.

Uśmiech­nij się! Siadamy do stołu”, w przys­tęp­ny sposób opisu­je znacze­nie posiłków dla rodziny, relacji i wychowa­nia. Autor pod­powia­da jakie kon­sek­wenc­je mogą mieć określone wybo­ry rodz­iców. Lek­tu­ra obow­iązkowa dla każdego rodz­i­ca zas­tanaw­ia­jącego się czy zmuszać dziecko do jedzenia, czy może puś­cić je głodne do przed­szko­la czy szkoły.

Jasper Juu, “Uśmiech­nij się! Siadamy do stołu”, wyd. MiND.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz