Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci

Niniejsza poli­ty­ka pry­wat­noś­ci doty­czy plików tek­stowych (ang. „cook­ies”)  i odnosi się do ser­wisu, którego głów­na strona inter­ne­towa zna­j­du­je się pod adresem www.zaradna-mama.pl („Ser­wis”).

1.      Pli­ki cook­ies [tzw. ciastecz­ka] stanow­ią dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Pli­ki Cook­ies zaw­ier­a­ją zazwyczaj nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym i oraz unikalnym numer.

2.      W ramach Ser­wisu stosowane są trzy zasad­nicze rodza­je plików cook­ies:

 • Sesyjne [ses­sion cook­ies] są plika­mi tym­cza­sowy­mi, prze­chowywany­mi na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu do cza­su wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia [przeglą­dar­ki inter­ne­towej];
 • Stałe [per­sis­tent cook­ies] pli­ki cook­ies, które prze­chowywane są na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu przez czas określony w para­me­tra­ch plików cook­ies lub do cza­su ich usunię­cia przez Użytkown­ików Ser­wisu;
 • Cook­ies pod­miotów zewnętrznych [third par­ties cook­ies] to pli­ki pochodzące np. z ser­w­erów reklam­owych, ser­w­erów firm i dostaw­ców usług współpracu­ją­cych z por­talem zaradna-mama.pl. Pli­ki cook­ies pod­miotów zewnętrznych pozwala­ją dos­tosować reklamy do pref­er­encji i zwycza­jów ich użytkown­ików. Pozwala­ją także ocenić skutecznośc dzi­ałań reklam­owych (np. dzię­ki zlicza­niu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę inter­ne­tową zaradna-mama.pl).

3.      Dokonu­jąc innego podzi­ału niż ten przed­staw­iony w punkcie 2, wskazu­je­my, iż w ramach Ser­wisu stosowane są następu­jące rodza­je plików cook­ies:

 • niezbędne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­nienia w ramach Ser­wisu lub poprawnej naw­igacji Użytkown­i­ka w Ser­wisie;
 • pli­ki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeńst­wa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach Ser­wisu;
 • funkcjon­alne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­ty­wanie” wybranych przez Użytkown­i­ka ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su Użytkown­i­ka, np. wyglą­du strony inter­ne­towej Ser­wisu, rozmi­aru czcion­ki itp.;
 • wyda­jnoś­ciowe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu;

4.      Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu:

 • dos­tosowa­nia zawartoś­ci stron inter­ne­towych Ser­wisu do pref­er­encji Użytkown­i­ka Ser­wisu oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­noś­ci pli­ki te pozwala­ją rozpoz­nać urządze­nie Użytkown­i­ka Ser­wisu i  odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­i­cy Ser­wisu korzys­ta­ją ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry i zawartoś­ci tych stron;
 • utrzy­ma­nia sesji Użytkown­i­ka Ser­wisu, w szczegól­noś­ci po zal­o­gowa­niu do auto­ry­zowanej treś­ci Ser­wisu, dzię­ki której Użytkown­ik Ser­wisu nie musi na każdej pod­stron­ie Ser­wisu ponown­ie wpisy­wać danych do auto­ryza­cji (loginu i hasła);
 • iden­ty­fikowa­nia źródła, z jakiego Użytkown­ik Ser­wisu trafił na stronę inter­ne­tową Ser­wisu.

5.      Na stronach inter­ne­towych Ser­wisu mogą zna­j­dować się odwoła­nia do innych ser­wisów inter­ne­towych, które sto­su­ją własne poli­ty­ki cook­ies. Rekomen­du­je­my zapoz­nanie się z każdą z takich poli­tyk, ponieważ nie może­my ponosić odpowiedzial­noś­ci za zasady posługi­wa­nia się plika­mi cook­ies obow­iązu­jące w tych ser­wisach.

6.      Warunk­iem dzi­ała­nia plików cook­ies jest ich akcep­tac­ja w przeglą­darce oraz nieusuwanie ich. W wielu przy­pad­kach opro­gramowanie służące  do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu. Użytkown­i­cy Ser­wisu mogą dokon­ać w każdym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w szczegól­noś­ci w taki sposób, by blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu na urządze­niu Użytkown­i­ka Ser­wisu. Szczegółowe infor­ma­c­je o możli­woś­ci i sposobach obsłu­gi plików cook­ies dostęp­ne są w ustaw­ieni­ach odpowied­niej przeglą­dar­ki inter­ne­towej.

7.      Infor­mu­je­my, iż ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci dostęp­ne na stronach inter­ne­towych Ser­wisu.

8.      W przy­pad­ku zmi­any obow­iązu­jącej Poli­ty­ki pry­wat­noś­ci do powyższych postanowień wprowad­zone zostaną odpowied­nie mody­fikac­je.