“Bujda” polski thriller młodzieżowy

Bujda” polski thriller młodzieżowy

by -

Pewnego dnia Kali­na nieoczeki­wanie sta­je się świad­kiem morder­st­wa. Z dachu bloku, w którym miesz­ka, zosta­je zepch­nię­ty mężczyz­na. Nas­to­lat­ka chce jak najszy­b­ciej wró­cić do domu, dopada­ją ją bowiem wspom­nienia starszej siostry, która rok wcześniej popełniła samobójst­wo. W wejś­ciu do klat­ki wpa­da na pode­jrzanego chłopa­ka, zaś na wycier­aczce przed drzwia­mi swo­jego mieszka­nia zna­j­du­je list naw­iązu­ją­cy do zmarłej siostry. Czy obie te śmier­ci są ze sobą pow­iązane? Kali­na już tego samego dnia w szkole spo­ty­ka tajem­niczego uciekiniera z klat­ki. Dziew­czy­na nie da mu spoko­ju, póki nie dowie się, co chłopak wie na tem­at jej starszej siostry.

Buj­da to odważ­na książ­ka 16+ dają­ca głos nas­to­latkom, którzy choć częs­to nie są sami, są bard­zo samot­ni. Dzię­ki pier­ws­zoosobowej nar­racji Kaliny mogłam ukazać wagę prob­lemów, z jaki­mi ta się bory­ka, będąc prze­cież tylko i aż nas­to­latką. Już nie dzieck­iem, ale jeszcze nie dorosłym. Przyj­mu­jąc jej per­spek­ty­wę pokaza­łam, że zło doty­ka wszys­t­kich bez wzglę­du, czy ma się lat pięt­naś­cie, czy pięćdziesiąt. Bycie córką alko­ho­li­ka, samobójst­wo siostry czy ostra­cyzm społeczny zawsze boli, bez wzglę­du na wiek. I o tym właśnie jest Buj­da” - mówi Agniesz­ka Kul­bat, autor­ka powieś­ci.

Książ­ka porusza takie tem­aty, jak. syn­drom dorosłego dziec­ka alko­ho­li­ka (DDA) czy toksy­czne relac­je w rodzinie i pokazu­je je z per­spek­ty­wy nas­to­lat­ki. Tłem wydarzeń jest małe, pol­skie mias­to, a w nim zatęchłe mieszkanie w bloku i liczą­ca sobie kil­ka wieków szkoła. Głów­na bohater­ka Bujdy na włas­nej skórze doświad­cza, jak podli potrafią być dla siebie uczniowie i jak wielką rolę w ich życiu odgry­wa­ją social media. Na pier­wszy plan wychodzi też niezwyk­le dojrza­ła relac­ja roman­ty­cz­na Kaliny i Daw­i­da — chłopa­ka, który wpadł na nią pod­czas uciecz­ki z wieżow­ca. To właśnie mieszan­ka tych wątków zain­tere­sowała pro­du­cen­tów fil­mowych, którzy obec­nie są w trak­cie zapoz­nawa­nia się z powieś­cią pod kątem jej ekraniza­cji.

Agniesz­ka Kul­bat w sposób niesamowicie dojrza­ły porusza trudne kwest­ie, z który­mi częs­to samot­nie muszą mierzyć się dzisiejsze nas­to­lat­ki. Cieszę się, że jej powieść ukaże się w Mię­cie, a dokład­niej w naszym nowym brandzie Mint YAng. Młodzi zasługu­ją na to, by ich głos został usłyszany, a ich prob­le­my zostały dostrzeżone.” — doda­je Katarzy­na Bereni­ka Mis­zczuk z Wydawnict­wa Mię­ta.

Agniesz­ka Kul­bat — “Buj­da”

Autorką powieś­ci jest Agniesz­ka Kul­bat (ur. 1998) — twór­czyni młodego pokole­nia, która zade­bi­u­towała na rynku książ­ki w 2021 r. powieś­cią „Mojra. Przek­lęte dzieci Ina­yari”. Dru­ga część serii „Mojra” pt. Żni­wa przepowied­ni ukaza­ła się w 2023 r. Buj­da to jej trze­cia książ­ka. Z wyk­sz­tałce­nia mgr inż. ener­gety­ki i fle­cist­ka, z zamiłowa­nia pis­ar­ka. W przeszłoś­ci sportowiec z sukce­sa­mi na are­nie europe­jskiej w oya­ma karate. Sku­pia się na tworze­niu lit­er­atu­ry młodzieżowej, chcąc dać nas­to­latkom głos i uwagę, na którą zasługu­ją. Częs­to pow­tarza, że złu nie robi różni­cy wiek i właśnie z tą ideą tworzy kole­jne książ­ki młodzieżowe. Uwiel­bia prowadz­ić spotka­nia autorskie w szkołach i bib­liotekach, ma świet­ny kon­takt z młodzieżą. Z przy­jem­noś­cią bierze też udzi­ał w tar­gach książ­ki, gdzie ma okazję spotkać się ze swoi­mi czytel­nika­mi.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz