Hot Wheels — motoryzacja dla najmłodszych

Hot Wheels — motoryzacja dla najmłodszych

by -
18 maja marka Hot Wheels obchodzi okrągły jubileusz 50-lecia! Hot Wheels już od 1968 roku inspiruje kolejne pokolenia chłopców i zachęca do zabawy, eksperymentowania, współpracy oraz podejmowania wyzwań.

Od reso­ra­ka do pełnowymi­arowego auta
Gdy Ruth Han­dler stworzyła lalkę Bar­bie, która pod­biła ser­ca dziew­czynek, jej mąż Elliot stanął przed wyzwaniem, by stworzyć równie wyjątkową zabawkę dla chłopców. Drzemią­cy w nim duch rywal­iza­cji poz­wolił mu spo­jrzeć na tem­at z prawdzi­wym wiz­jon­erst­wem. Elliot chci­ał zapro­jek­tować auto inne niż wszys­tkie pozostałe mod­ele dostęp­ne na rynku, o którym chłop­com nawet się nie śniło. Auto, które łączyło­by w sobie pręd­kość, wyjątkowy design i prawdzi­we zamiłowanie do moto­ryza­cji. Wraz z Har­rym Bentleyem Bradleyem, zaprzy­jaźnionym naukow­cem i inżynierem z Gen­er­al Motors, dokon­ał niemożli­wego. Wspól­nie zapro­jek­towali samochód-zabawkę, który zafas­cynował

i nadal fas­cynu­je mil­iony chłopców i dorosłych na świecie, osią­ga­jąc sta­tus najbardziej kul­towego reso­ra­ka w his­torii.

Cuda w skali 1:64
Od pon­ad 50 lat mar­ka Hot Wheels z pasją tworzy najws­panial­sze i najbardziej sza­lone samo­chodzi­ki i tory do zabawy. Pier­wsza linia pro­duk­tów obe­j­mowała 16 małych met­alowych pojazdów w skali 1:64. Dziś Hot Wheels to jed­na z najpop­u­larniejszych glob­al­nych marek zabawek ofer­u­ją­ca swoim fanom odjaz­dową zabawę i emocjonu­jące kaskader­skie sztucz­ki. Hot Wheels dostar­cza dzieciom niewiary­god­nych wrażeń, uczy współpra­cy, pobudza wyobraźnię i zachę­ca do tworzenia różnorod­nych kon­strukcji z wyko­rzys­taniem torów oraz przed­miotów codzi­en­nego użytku, rozwi­ja­jąc tym samym kreaty­wność i inspiru­jąc do staw­ia­nia sobie nowych celów.

Camaro The Orig­i­nal 16
Pier­wszym samo­cho­dem Hot Wheels w sprzedaży był pomarańc­zowy Camaro The Orig­i­nal 16. Obec­nie ist­nieje 20 000 różnych mod­eli samo­chodów Hot Wheels, między inny­mi spod znaku Fer­rari, Lam­borgh­i­ni, Maserati, McLaren, Porsche czy Aston Mar­tin, a także pojazdy inspirowane pop­kul­turą: znane z gier, kreskówek czy filmów, takie jak Bat­mo­bil czy aut­ka inspirowane kul­tową ser­ią „Gwiezdne wojny”. Do tej pory mar­ka wypro­dukowała pon­ad 6 bil­ionów samo­chodzików.

Hot Wheels jako pier­wsza mar­ka na świecie mogła też pochwal­ić się  luk­su­sową, prawdzi­wą wer­sją samo­chodu syg­nowanego swoim logo. W 2013  roku wypro­dukowano prawdzi­wego Chevro­le­ta Camaro SS w wyjątkowej  lim­i­towanej edy­cji Hot Wheels Spe­cial Edi­tion. Dwa lata później Hot  Wheels skon­struował też samochód Dartha Vadera w skali 1:1. Wios­ną 2018, chcąc ucz­cić 50-lecie współpra­cy, Chevro­let zapro­jek­tował lim­i­towaną wer­sję Camaro.  Chevro­let Camaro Hot Wheels 50th Anniver­sary Edi­tion w charak­terysty­cznym pomarańc­zowym kolorze dostęp­ny jest w  mod­elach Camaro 2LT i 2SS coupe oraz w mod­elach kabri­o­letów.

Trzy świa­towe reko­rdy
Od początku ist­nienia mar­ka Hot Wheels łączy w sobie dynamizm, świet­ny design i zawrot­ną pręd­kość, fas­cynu­jąc nie tylko małych chłopców. Wyko­rzys­tu­jąc dziecięce zain­tere­sowanie moto­ryza­cją – bawi, uczy odwa­gi i moty­wu­je, zachę­ca­jąc ich do pode­j­mowa­nia kole­jnych wyzwań. Dowo­dem na śmi­ałość mar­ki w real­i­zowa­niu ambicji i marzeń wykracza­ją­cych poza wyz­nac­zone granice są wyczyny kierow­ców tea­mu Hot Wheels, którzy pobili aż trzy świa­towe reko­rdy. W księdze reko­rdów Guin­nes­sa znalazł się wyko­nany przez nich skok samo­cho­dem czterokołowym na odległość 101 metrów, skok „korko­ciągiem” na odległość 28 metrów i prze­jazd na pod­wójnej, sześ­ciopiętrowej, pio­nowej pętli.

W his­torii zapisały się również reko­r­dowe osiąg­nię­cia fanów, którzy w 2016 roku ułożyli tor Hot Wheels złożony z 2 047 ele­men­tów dłu­goś­ci pon­ad 55 km! Nato­mi­ast właś­ci­ciel najwięk­szej na świecie kolekcji kul­towych autek zebrał aż 20 000 egzem­plarzy.

Co roku wprowadzanych jest 130 nowych, wyjątkowych mod­eli do kolekcjonowa­nia, a Hot Wheels nieprz­er­wanie pozosta­je jed­ną z najlepiej sprzeda­ją­cych się zabawek na świecie. W 2018 roku, z okazji jubileuszu mar­ki w sprzedaży pojaw­iła spec­jal­na kolekc­ja samo­chodzików oznakowanych logo­typem 50-lecia Hot Wheels.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz