Kontakt

Kontakt

Współpra­ca:

Redakc­ja por­talu Zaradna-mama.pl naw­iąże współpracę ze spec­jal­is­ta­mi – lekarza­mi, położny­mi, tren­era­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi, a także  ze szkoła­mi rodzenia oraz por­ta­la­mi inter­ne­towy­mi związany­mi z branżą par­entin­gową oraz wszys­tki­mi, którzy chcieli­by się podzielić ciekawy­mi infor­ma­c­ja­mi z naszy­mi czytel­nika­mi.

 

Kon­takt:

redakcja@zaradna-mama.pl
ul. Rud­nick­iego 10/142
01–858 Warsza­wa