Czy warto suplementować się w ciąży?

Czy warto suplementować się w ciąży?

by -

Suple­men­tac­ja w ciąży to tem­at związany z wielo­ma mita­mi i stereo­ty­pa­mi, a co za tym idzie – błę­da­mi, które popeł­ni­a­ją przyszłe mamy. W niek­tórych przy­pad­kach mogą być one przy­czyną prob­lemów ze zdrowiem kobi­ety i dziec­ka. Pod­powiadamy przyszłym mamom, na na jakich skład­nikach powin­ny się skupić. 

Suple­men­tac­ja w ciąży – czy jest koniecz­na? 

Po suple­men­ty diety w USA, Kanadzie i Aus­tralii się­ga ok. 78% — 98% kobi­et. Jed­nak w gabi­ne­tach lekars­kich w Polsce przyszłe mamy cza­sem spo­tyka­ją się z opinią niek­tórych ginekologów, że żad­na suple­men­tac­ja oprócz kwa­su foliowego (o którym będzie niżej) nie jest potrzeb­na kobi­etom w ciąży. Wystar­czy, że będą się zdrowo odży­wiać. Rzeczy­wiś­cie, trud­no się spier­ać z argu­mentem, że uroz­maicona dieta jest pod­stawą zdrowia każdego człowieka, a szczegól­nie kobi­et spodziewa­ją­cych się dziec­ka. Jed­nak to nie oznacza, że poży­wie­nie we współczes­nym świecie jest w stanie zapewnić nam wszys­tko, czego potrze­bu­je­my, w odpowied­nich iloś­ci­ach. Bada­nia pop­u­la­cyjne mówią o tym, że więk­szość z nas ma niedobo­ry pokar­mowe, nawet jeśli stara się jeść zdrowo, zauważa lek.med. Nina Nich­es­ka, współza­łoży­ciel­ka firmy nikal­ab pro­duku­jącej suple­men­ty diety (jak sama mówi) “inne niż wszys­tkie”:

Bada­nia wskazu­ją, że pon­ad 80% ludzi nie spoży­wa rekomen­dowanej daw­ki kwasów Omega‑3 (EPA+DHA). Około 90% Polaków cier­pi na niedobór wit­a­miny D. 90% pop­u­lacji nie dostar­cza sobie odpowied­niej iloś­ci choliny. Te skład­ni­ki mają udowod­niony w bada­ni­ach naukowych wielowymi­arowy wpływ na nasze zdrowie, a jak widać zjadamy ich za mało. Tym bardziej jest to istotne w ciąży, gdy zapotrze­bowanie na mikro i makroskład­ni­ki wzras­ta”. 

Jaką suple­men­tację w ciąży zale­ca Pol­skie Towarzyst­wo Ginekologów i Położników?

Suple­men­tację w ciąży uzna­je za pod­stawną także Pol­skie Towarzyst­wo Ginekologów i Położników. Jed­nak pod warunk­iem, że będzie to suple­men­tac­ja tylko niek­tórych skład­ników. Preparaty mul­ti­wit­a­minowe mające w składzie kilka­naś­cie lub nawet kilka­dziesiąt pozy­cji nie są rekomen­dowane dla zdrowych kobi­et, czy­tamy w ofic­jal­nych zalece­ni­ach PTGiP z 2020 roku. Co zatem znalazło się na liś­cie zale­canych przez lekarzy i naukow­ców skład­ników? 

  • Jod
  • Wit­a­m­i­na D3
  • Kwas foliowy
  • kwasy Omega‑3. 

Osob­ny skład­nik, który w poprzed­nich wer­s­jach był, ale w ostat­niej zniknął z tych rekomen­dacji, to żela­zo. Choć jest kry­ty­cznie ważnym pier­wiastkiem dla roz­wo­ju ciąży i dziec­ka, jego suple­men­tac­ja bez wskazań medy­cznych może przynieść więcej szkody, niż pożytku. 

nikalab, suplementacja w ciąży
lek. med. Nina Nich­es­ka

Jeśli okaże się, że w orga­nizmie kobi­ety nie braku­je żelaza, a ona mimo to, je przyj­mu­je, przedawkowanie może spowodować rozwój insuli­noopornoś­ci, cukrzy­cy ciążowej i stanu prze­drzu­cawkowego (preeklamp­sji). Dlat­ego w suple­men­tach diety nikal­ab dla kobi­et w ciąży nie ma żelaza. Jeśli ktoś ma niedobór żelaza lub ane­mię, to potrze­bu­je leku i dobra­nia indy­wid­u­al­nej daw­ki przez lekarza, nie suple­men­tu” – mówi. lek.med. Nina Nich­es­ka. 

Suple­men­tac­ja w ciąży kwasem foliowym – na to musisz uważać.

O kwasie foliowym w ciąży mówi się dużo. Prak­ty­cznie każ­da kobi­eta planu­ją­ca ciążę wie, że zale­ca się przyj­mować go na kil­ka miesię­cy przed ciążą. Ginekolodzy także częs­to rekomen­du­ją kwas foliowy wszys­tkim kobi­etom w wieku rozrod­czym w ramach uni­w­er­sal­nej pro­fi­lak­ty­ki. Jego dobrodziejst­wa ciężko przecenić, gdyż zmniejsza ryzyko zaburzeń roz­wo­jowych pło­du i idą­cych za tym kom­p­likacji ciąży i poronień aż o 70%. Jed­nak pod warunk­iem, że orga­nizm mat­ki dobrze przys­woił ten kwas i nie ma niedoborów w momen­cie zapłod­nienia. 

I tu pojaw­ia się prob­lem. Ponieważ bada­nia naukowe wskazu­ją, że nawet 60% osób może mieć mutację gene­ty­czną, która utrud­nia wchła­ni­an­ie zwykłego kwa­su foliowego. A nieprzys­wo­jony kwas nie jest w stanie zmniejszyć ryzy­ka wad cewy ner­wowej pło­du. Co robić? “Na szczęś­cie na rynku ist­nieje akty­w­na for­ma kwa­su foliowego, którą mogą wchłonąć wszys­tkie kobi­ety. Najbardziej nowoczes­ną znaną mi na rynku postacią tego kwa­su jest Qua­tre­folic, czyli folian IV gen­er­acji. Ten skład­nik orga­nizm może wyko­rzys­tać od razu, dlat­ego umieś­cil­iśmy go w suple­men­tach diety nikal­ab dla kobi­et w ciąży”, mówi lek. med. Nina Nich­es­ka. 

Choli­na i wit­a­m­i­na B12 – ważne skład­ni­ki suple­men­tacji w ciąży.

Bada­nia naukowe wskazu­ją także na to, że ist­nieją jeszcze 2 skład­ni­ki, które warto mieć w swo­jej for­mu­lacji ciążowej. Poma­ga­ją obniżyć ryzyko kom­p­likacji ciążowych oraz korzyst­nie odd­zi­ału­ją na rozwój psy­chomo­to­ryczny niemowląt, których mat­ki suple­men­towały te skład­ni­ki. 

Zapotrze­bowanie na cholinę i wit­a­m­inę B12 zwięk­sza się w pier­wszych tygod­ni­ach po zapłod­nie­niu, dlat­ego warto uzu­pełnić ich niedobo­ry jeszcze przed ciążą. Te skład­ni­ki m.in. poma­ga­ją utrzy­mać ciążę w pier­wszych jej tygod­ni­ach, a także sprzy­ja­ją roz­wo­jowi mózgu dziec­ka oraz pro­fi­lak­tyce chorób neu­ro­log­icznych i meta­bol­icznych u dziec­ka. Tych skład­ników nie mogło zabraknąć w suple­men­tach nikal­ab”, tlumaczy lek.med. Nina Nich­es­ka. 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz