Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2022 roku

  by -

  Wybór imienia jest jed­ną z pier­wszych i potenc­jal­nie trud­nych decyzji przyszłych rodz­iców. Lep­sze trady­cyjne czy nowoczesne? Znalezie­nie tego ide­al­nego, to częs­to nie lada wyzwanie i sztu­ka kom­pro­misu. Czym rodz­ice kierowali się wybier­a­jąc je dla swoich pociech?  Oto imiona, jakie rodz­ice najczęś­ciej nadawali swoim pociechom.

  W pol­skiej trady­cji imiona wybier­a­no na różne sposo­by. Nadawane  były niczym dar ze wspani­ałą cechą. Stąd imiona takie jak Dobromiła (12 dziew­czynek w II poł. 2022 r.), czy Bogu­mił (50 chłopców). Imiona uza­leż­ni­ano też od daty urodzenia. Wier­zono, że dziecko przyj­mu­jąc  imię świętej lub świętego – patronów danego dnia, zyski­wało szczegól­ną ochronę. Trady­cyjne imiona nada­je­my do dziś, by ucz­cić pamięć  blis­kich krewnych, przy­wołać dobre wspom­nienia, czy dla pod­kreśle­nia ciągłoś­ci rodu. Sprawdźmy na jakie imiona zde­cy­dowali się rodz­ice w ubiegłym roku.

  Księżniczka Zofia powraca

  Na podi­um wraca Zosia. Wyprzedza w rankingu ubiegłoroczną lid­erkę — Zuzan­nę. Na miejs­cu 3. utrzy­mu­je się Han­na. Wzras­ta pop­u­larność imienia Lau­ra.

  Top 10 imion dla córek (dla porów­na­nia w naw­iasie poda­je­my pozy­cję danego imienia w pier­wszej połowie 2022 roku):

  1. Zofia – 5714 (awans z 2. miejs­ca)
  2. Zuzan­na – 5558 (lid­er­ka zestaw­ienia z I połowy 2022 r.)
  3. Han­na – 5261 (utrzy­mu­je miejsce 3.)
  4. Lau­ra – 5095 (awans z 6. miejs­ca)
  5. Maja – 4979 (to samo miejsce również w ubiegłym roku)
  6. Julia – 4936 (poprzed­nio 4. miejsce)
  7. Oli­wia – 4440 (to samo miejsce również w ubiegłym roku)
  8. Alic­ja – 4261 (to samo miejsce również w ubiegłym roku)
  9. Pola – 4087 (miejsce 10. w poprzed­nim rankingu)
  10. Lena – 3811 (poprzed­nio 9. miejsce)

  Rank­ing najpop­u­larniejszych imion nadawanych chłop­com tym razem nie przynosi zaskoczenia. Na pier­wszym miejs­cu utrzy­mu­je się Antoni. Drugie niezmi­en­nie należy do Jana. Jedynie Jakub prze­sunął się  z 3. na 5. lokatę.

  Top 10 imion dla synów:

  1. Antoni – 6670  (lid­er również w połowie 2022 r.)
  2. Jan – 6341 (bez zmi­an)
  3. Alek­sander — 6201 (również miejsce 3.) 
  4. Niko­dem – 6155 (awans z 5. miejs­ca)
  5. Fran­ciszek – 5696 (spadek z miejs­ca 4.)
  6. Jakub – 5535 (bez zmi­an)
  7. Leon – 5091 (utrzy­mu­je miejsce 7.)
  8. Mikołaj – 4499 (awans z 9. miejs­ca)
  9. Stanisław – 4265 (spadek z miejs­ca 5.)
  10. Fil­ip – 4107 (awans o jed­no miejsce w rankingu)

  Jed­nak nie wszyscy rodz­ice wybier­a­ją imiona trady­cyjne. Niek­tórzy decy­du­ją się na mniej oczy­wiste wybo­ry. W zestaw­ie­niu imion nadawanych dzieciom z roku na rok pojaw­ia się coraz więcej imion dotąd niespo­tykanych, znanych częs­to dzię­ki aktorom, czy gwiaz­dom estrady. Zna­jdziemy tu imiona żeńskie takie jak Adel (12 dziew­czynek), Celine, Harp­er, Pene­lope, czy Chanel (po 2 dziew­czyn­ki) oraz męskie jak Bri­an, Lionel, Har­ry, czy Orlan­do (po 2 chłopców).

  Przy wyborze imienia trze­ba pamię­tać, że będzie ono towarzyszyć nasze­mu dziecku przez całe życie. Warto zatem zwró­cić uwagę na jego znacze­nie, brzmie­nie zdrob­nienia i zas­tanow­ić się, czy  kieru­jąc się przemi­ja­jącą modą nie naraz­imy dziec­ka na niemiłe komen­tarze rówieśników.

  Na pod­staw­ie: dane.gov.pl  BRAK KOMENTARZY

  Dodaj komentarz