Szczepienia przed urlopem nie tylko w tropikach

Szczepienia przed urlopem nie tylko w tropikach

by -

Mogłoby się wydawać, że o szczepi­eni­ach powin­ni pomyśleć przede wszys­tkim podróżni­cy wybier­a­ją­cy się na dalekie wyprawy. Tym­cza­sem lekarze zwraca­ją uwagę, że tego rodza­ju ochrona jest potrzeb­na nie tylko wtedy, gdy rusza­my w tropiki, ale i wów­czas, gdy wakac­je spędza­my znacznie bliżej, a nawet w kra­ju. Przy planowa­niu urlopu warto więc sprawdz­ić, o jakie szczepi­enia należy zad­bać w rejonie, w który się wybier­amy. 

Podróżnik pod ochroną

Prze­by­wa­jąc na obszarach tropikalny­ch czy też o nis­kich stan­dar­d­ach san­i­tarny­ch, jesteśmy szczegól­nie narażeni na różne­go rodza­ju choroby zakaźne. Według statystyk nawet połowa osób odwiedza­ją­cy­ch te rejony cho­ru­je w trak­cie podróży. Wiele z obec­ny­ch w tropikach drob­nous­tro­jów stanowi poważne zagroże­nie dla zdrowia, a nawet życia i z tego powodu zakaże­nie nimi wyma­ga leczenia szpi­tal­ne­go, które w dodatku nie zawsze odby­wa się w warunk­ach, do jakich jesteśmy przyzwycza­jeni cho­ci­ażby w Europie. – Jeśli chce­my tego rodza­ju przygód uniknąć, już przed wyjazdem powin­niśmy zad­bać o odpowied­nie szczepi­enia, które poz­wolą zapewnić orga­niz­mowi odporność wyko­rzys­tu­jąc jego nat­u­ral­ne zdol­noś­ci ochron­ne – mówi dr Beata Lon­go­ta, pedi­atra ze Szpi­ta­la Medicov­er. – Ponieważ jej naby­cie po przyję­ciu szczepi­onki może potr­wać nawet kilka­naś­cie dni, a w przy­pad­ku niek­tórych chorób konieczny­ch jest kilka dawek, do lekarza najlepiej zgłosić się min­i­mum cztery tygod­nie przed planowanym wyjazdem – doda­je.

Brak szczepi­enia? Mogą nie wpuś­cić

Obec­nie w przy­pad­ku podróżowa­nia do państw położony­ch w obszarze tak zwanej Afryki sub­sa­haryjskiej oraz do częś­ci kra­jów w Ameryce Połud­niowej obow­iązkowe jest zaszczepi­e­nie się prze­ci­wko żółtej febrze (nazy­wanej też żółtą gorączka). Warto jed­nak wiedzieć, że niek­tóre państ­wa mogą wyma­gać od turys­tów także inny­ch szczepień na pod­staw­ie swo­je­go prawa wiz­owe­go. Dlat­e­go przed każdym wyjazdem trze­ba dokład­nie sprawdz­ić, jakie reg­u­lac­je obow­iązu­ją w danym region­ie. – To ważne, bo w przy­pad­ku braku odpowied­niej szczepi­onki może­my spotkać się z odmową zgody na wjazd do dane­go kra­ju, zostać pod­dani przy­mu­sowe­mu szczepi­e­niu na grani­cy bądź kwaran­tan­nie na włas­ny koszt – ostrze­ga dr Beata Lon­go­ta. Takie obostrzenia obow­iązu­ją również wów­czas, gdy nie będziemy mogli szczepi­enia odpowied­nio udoku­men­tować – jedynym powszech­nie akcep­towal­nym sposobem na to jest wpis w Między­nar­o­dowej Książeczce Szczepień.

Dodatkowe szczepi­enia też ważne

W przy­pad­ku niek­tórych desty­nacji lekarze zale­ca­ją także wyko­nanie szczepień dodatkowych. – Ich zakres usta­la się indy­wid­u­al­nie pod­czas kon­sul­tacji w zależnoś­ci od sytu­acji epi­demi­o­log­icznej dane­go kra­ju, celu i cza­su podróży. Pod uwagę bierze­my również ogól­ny stan pac­jen­ta, jego wiek oraz odporność, a w tym kon­tekś­cie his­torię szczepień. Istot­ne są także ewen­tu­al­ne alergie – tłu­maczy dr Beata Lon­go­ta. Wybier­a­jąc się do Afryki, Azji czy Ameryki Połud­niowej najczęś­ciej moż­na spotkać się z wskazaniem zaszczepi­enia się prze­ci­wko żół­taczce pokar­mowej (WZW typu A) i wszczepi­en­nej (WZW typu B), błon­i­cy, tęż­cowi, krz­tuś­cowi, durowi brzuszne­mu i poliomyelit­is. Warto wiedzieć, że część rekomen­dowany­ch szczepień jest uwzględ­niona w kalen­darzu tych obow­iązkowo wykony­wany­ch na przykład w wieku dziecię­cym – uod­pornie­nie w dziecińst­wie oznacza, że nie trze­ba ich już pow­tarzać.

Bez­piecznie pod gruszą

Groźnymi chorobami moż­na nieste­ty zaraz­ić się nie tylko wyjeżdża­jąc za granicę, ale i wypoczy­wa­jąc w Polsce. Przed czym powin­niśmy zabez­pieczać się nawet jeśli urlop spędza­my w kra­ju? – Wysokim czyn­nikiem ryzyka charak­teryzu­je się przede wszys­tkim wirus żół­taczki. Dużym zagroże­niem dla zdrowia mogą być także szczegól­nie akty­wne w sezonie waka­cyjnym kleszcze, które przenoszą między innymi ataku­jące układ ner­wowy kleszc­zowe zapale­nie mózgu. By ustrzec się przed zagroże­ni­ami ze strony tych pasożytów warto zaszczepić się nawet jeśli nie planu­je­my wyjaz­du na łono natu­ry, bo żeru­ją one również w mias­tach, na przykład parkach, a nawet na trawnikach.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

eighteen − 13 =