Odlotowy Dzień Dziecka z Fisher Price

Odlotowy Dzień Dziecka z Fisher Price

by -
Ilość zabawek w sklepach jest przytłaczająca, dlatego postanowiliśmy wybrać nasze typy. Główne kryteria to, wiek dziecka, bezpieczeństwo podczas zabawy, jakość wykonania i oczywiście forma zabawy.

Pod lupę wzięliśmy ofer­tę mar­ki Fish­er-Price — lista TOP15 nieza­wod­nych prezen­tów, które spełnią oczeki­wa­nia dzieci na każdym etapie roz­wo­ju.

Zabaw­ki dla najmłod­szych (wiek 0+)

 Karuzela z Misi­a­mi dzię­ki różnorod­nym melo­di­om i efek­tom świ­etl­nym utuli do snu każdego malucha. Pastelowe misie, które krążą przed ocza­mi dziec­ka, powoli wprowadzą je w bło­gi nas­trój poprzedza­ją­cy noc­ny odpoczynek. Dzię­ki pro­jek­torowi maluszek może podzi­wiać uspoka­ja­ją­cy pokaz światełek, które zamieni­a­ją sufit w rozg­wieżdżone niebo. Karuzel­ka wyposażona została w trzy rodza­je dźwięków, które uko­ją zmysły malusz­ka, w zależnoś­ci od jego nas­tro­ju i potrzeb. Do wyboru mamy: tzw. biały szum, odgłosy natu­ry i pogodne melodyj­ki. Pilot umożli­wi nam zdalne wyłącze­nie karuzel­ki – bez obawy o prz­er­wanie słod­kiego snu dziec­ka.

Karuzel­ka z Misi­a­mi może towarzyszyć nasze­mu maluszkowi również na spac­erze. Zaw­ieszkę z karuzelką moż­na z łat­woś­cią przyp­iąć do daszku wóz­ka. Część z pro­jek­torem sprawdzi się z kolei jako przenośny uspoka­jacz, który moż­na zabrać do dzi­ad­ków, na wyjazd czy po pros­tu ustaw­ić na sto­liku w innym poko­ju.

Mali odkry­w­cy (wiek: 6m+)

 Uczące jabłuszko to nau­ka w ryt­mie wesołych wier­szyków i rados­nych piosenek. W środ­ku uśmiech­niętego  czer­wonego owoc­ka zna­j­du­je się 5 dużych, kolorowych cząstek jabłusz­ka. Na każdym z nich wid­nieje rysunek innego pysznego owocu oraz oznacza­ją­ca go, duża cyfer­ka. Gdy maluch naciśnie środ­kowy przy­cisk „ogryz­ka” oznac­zony nutką, usłyszy radosne piosen­ki i wypowiedzi o owocach, kolorach i cyfer­kach, które widzi na każdej cząstce, dzię­ki czemu zabawa poma­ga mu zapamię­tać nowe określe­nia i nauczyć się liczyć od 1 do 5! Dodatkową zachętą do wspól­nej zabawy jest fakt, że każde dotknię­cie jabłusz­ka uruchamia wesołe dźwię­ki wywołu­jące uśmiech na twarzy malusz­ka. Dziecko, umieszcza­jąc każdy z kawałków w środ­ku jabłusz­ka ćwiczy również koor­dy­nację ręka-oko.

Wiek: 6–36 m

  Gar­nuszek na klo­cuszek to doskon­ała eduka­cyj­na zabawka, która ćwiczy sprawność man­u­al­ną małych rączek, jed­nocześnie ucząc malucha nazw ksz­tałtów i kolorów. Posi­a­da dwa try­by zabawy: naukę liczb oraz nazw ksz­tałtów. Za każdym razem, gdy dziecku uda się dopa­sować klo­cuszek do odpowied­niego otworu gar­nusz­ka, zabawka w nagrodę nazy­wa ksz­tałt ele­men­tu, jaki znalazł się w jego „brzuszku” lub jaką cyfer­ką był oznac­zony. Prawdzi­wa niespodzian­ka czeka jed­nak na dzieci po zdję­ciu fio­le­towej pokry­w­ki gar­nusz­ka. Gdy dziecko włoży rączkę do środ­ka, chcąc wyjąć wrzu­cone tam wcześniej klo­cusz­ki, uru­cho­mi radosne piosen­ki oraz mru­ganie nos­ka zabaw­ki. Dodatkowo, po wciśnię­ciu przez malusz­ka czer­wonego przy­cisku rozświ­et­la się on, zachę­ca­jąc do dal­szej zabawy wesoły­mi dźwięka­mi. Gar­nuszek łączy w sobie najlep­sze cechy zabawek man­u­al­nych i rozwi­ja­ją­cych zdol­ność myśle­nia, ucząc malucha liczb i rozpoz­nawa­nia ksz­tałtów.

Wiek: 6m+

 Szczeni­aczek Ucz­ni­aczek i Siostrzy­cz­ka Szczeni­acz­ka to kandy­daci na najlep­szych przy­jaciół małego dziec­ka. Te miękkie i miłe w dotyku plusza­ki swym sym­pa­ty­cznym wyglą­dem zaprasza­ją najmłod­szych do fan­tasty­cznej zabawy, odkry­wa­nia oraz nau­ki! Inter­ak­ty­wne przy­tu­lan­ki nagradza­ją dzi­ała­nia malucha ciekawy­mi słówka­mi, wypowiedzi­a­mi i ryt­miczny­mi eduka­cyjny­mi piosenka­mi. I tak, pod­czas wspól­nej zabawy dziecko uczy się liczenia czy alfa­betu, poz­na­je ksz­tał­ty, kolory i nazwy częś­ci ciała. A dzię­ki tech­nologii „Poziomy Nau­ki” inter­ak­ty­wne treś­ci moż­na zmieni­ać w obrę­bie trzech poziomów, dopa­sowu­jąc je do zain­tere­sowań oraz eta­pu roz­wo­ju malusz­ka! Wesoła muzy­ka, migoczące czer­wone ser­duszko oraz mię­ci­utkie mate­ri­ały dodatkowo  sty­mu­lu­ją zmysły.

Wiek: 6m+

 BeBo – Tańcz i śpiewaj ze mną  to sym­pa­ty­czny przy­ja­ciel, który zachę­ca dzieci do wspól­nego tańczenia, śpiewa­nia oraz tworzenia piosenek. Robo­cik naprawdę tańczy, zabawnie się kołysząc, oraz posi­a­da trzy try­by zabawy i nau­ki dos­tosowane do wieku i umiejęt­noś­ci dziec­ka, dzię­ki czemu może stać się najlep­szym przy­ja­cielem pociech aż do wieku przed­szkol­nego. Tryb Taniec i ruch poma­ga w wyk­sz­tał­ca­niu u najmłod­szych poczu­cia ryt­mu oraz zachę­ca do akty­wnoś­ci tanecznej. Nau­ka i zabawa wprowadza w świat literek i liczb, a to wszys­tko przy akom­pa­ni­a­men­cie wesołych melodii. BeBo umożli­wia też tworze­nie włas­nych piosenek, pozwala­jąc malu­chom nagrać, a następ­nie wysłuchać własne zdanie zaśpiewane przez BeBo. Tryb ten, oprócz dostar­cza­nia mnóst­wa radoś­ci i uśmiechu, pomoże zrozu­mieć zależność między przy­czyną i skutkiem oraz zachę­ci dzieci do mówienia. Ruch zabaw­ki, świateł­ka, piosen­ki i wypowiedzi zachę­ca­ją do akty­wnoś­ci i sty­mu­lu­ją zmysły.

Wiek: 9–36 m

Ciekawi poszuki­wacze (wiek: 18+)