Polacy fundują szczepionki dla 250 tys. dzieci w Sierra Leone

Polacy fundują szczepionki dla 250 tys. dzieci w Sierra Leone

by -

Polscy dar­czyń­cy przekaza­li na rzecz UNICEF pon­ad 1,3 mln PLN. Pieniądze te poz­wolą na zakup pon­ad 600 tys. dawek szczepi­onek dla dzieci w Sier­ra Leone. Dzię­ki hojnoś­ci Polaków dzieci w tym kra­ju będą miały szan­sę na zdrowy start w przyszłość.

Zebrana przez UNICEF Pol­s­ka kwo­ta 1 359 539 PLN to sukces odnie­siony dzię­ki połącze­niu sił dwóch kam­panii chary­taty­wnych UNICEF na rzecz Sier­ra Leone: „Wszys­tkie kolory świa­ta” oraz „Face­ci ratu­ją dzieci”. Dzię­ki wspar­ciu pol­s­kich dar­czyńców UNICEF zapewni dzieciom
w Sier­ra Leone kom­plek­sowy pro­gram szczepień i dostar­czy m.in.:

•    szczepi­on­ki prze­ci­wko gruźl­i­cy dla 250 tys. dzieci
•    potrójne daw­ki szczepi­on­ki prze­ciw polio dla 125 tys. niemowląt
•    10 lodówek na baterie słoneczne do prze­chowywa­nia szczepi­onek w lokalnych ośrod­kach zdrowia.

Niepo­zor­na szczepi­onka może ura­tować życie dziec­ka, a zaszczepi­ony maluch zysku­je pełną odporność. Powszech­ny u nas dostęp do rutynowych szczepień to prze­ci­wieńst­wo sytu­acji w Sier­ra Leone. Pon­ad 60% dzieci w tym kra­ju nie jest pod­dawanych kom­plek­sowym szczepi­eniom. Dzię­ki wspar­ciu pol­s­kich dar­czyńców, sytu­ac­ja ta będzie zmieni­ać się na lep­sze. Do praw­idłowego przeprowadzenia szczepień niezbęd­ny jest również sprzęt do prze­chowywa­nia szczepi­onek i utyl­i­zowa­nia odpadów, a także przeszkolony per­son­el medy­czny. Dlat­ego właśnie wspier­a­jąc pro­gramy szczepień w Sier­ra Leone i w innych kra­jach na całym świecie UNICEF zawsze dba o zapewnie­nie kom­plek­sowego wspar­cia dla służ­by zdrowia.

[nggallery id=unicef template=caption]

Przy­go­towanie i real­iza­c­ja oby­d­wu kam­panii była możli­wa dzię­ki ogrom­nej pomo­cy wielu firm i insty­tucji, które przekaza­ły swo­je pro­duk­ty, usłu­gi lub środ­ki finan­sowe. Uroczyste pod­sumowanie kam­panii na rzecz Sier­ra Leone odbyło się w Teatrze Syre­na w Warsza­w­ie, na którym podz­iękowano wszys­tkim zaan­gażowanym osobom za udzielone wspar­cie.

Wszys­tkie kolory świa­ta” to pro­jekt UNICEF skierowany do placówek eduka­cyjnych z całej Pol­s­ki. Do akcji włączyły się dzieci z 1140  szkół, przed­szkoli, domów kul­tu­ry i bib­liotek pub­licznych z całej Pol­s­ki. Zadaniem uczniów było przy­go­towanie chary­taty­wnych, szma­cianych laleczek, który­mi mógł zaopiekować się każdy, kto przekazał darow­iz­nę na rzecz UNICEF. Kam­panię wsparła Maj­ka Jeżows­ka, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz