Pierwszy showroom La Millou już otwarty!

Pierwszy showroom La Millou już otwarty!

by -

La Mil­lou, pol­s­ka mar­ka pro­duku­ją­ca ekskluzy­wne artykuły dziecięce, otworzyła swój pier­wszy sklep stacjonarny. W warsza­wskim show­roomie na klien­tów czeka­ją wszys­tkie best­sellery  — od kolorowych kocyków, poś­cieli i kul­towych poduszek Kurek, po otu­lacze bam­bu­sowe, ekskluzy­wne tor­by i design­er­skie akce­so­ria.

W uroczystym otwar­ciu butiku wzięły udzi­ał, m.in. gwiazdy pro­jek­tu­jące swo­je kolekc­je dla mar­ki: Anna Mucha, Mag­dale­na Różcz­ka, Maciej Zakoś­ciel­ny oraz Mar­ta Żmu­da Trze­bi­a­tows­ka, która zapro­jek­towała dla La Mil­lou najnowszą kolekcję #Ilovepan­da. Mar­ka La Mil­lou pow­stała 7 lat temu i od tego cza­su zdążyła pod­bić ser­ca tysię­cy rodz­iców szuka­ją­cych wyjątkowych gadżetów dla swoich pociech. Pro­jek­towane z pasją i dbałoś­cią o każdy detal oraz w trosce o bez­pieczeńst­wo maluchów, pro­jek­ty wyróż­nia duża doskon­ała jakość mate­ri­ałów i niebanalne wzor­nict­wo. Wszys­tkie tkaniny z których szyte są koce, poś­ciele, podusz­ki, tor­by czy narzu­ty La Mil­lou pow­sta­ją w Polsce i posi­ada­ją niezbędne cer­ty­fikaty oraz atesty lub rekomen­dację Insty­tu­tu Mat­ki i Dziec­ka.

Od początku ist­nienia La Mil­lou — mar­ka zaprasza­ła do współpra­cy i pro­jek­towa­nia autors­kich kolekcji pol­skie Gwiazdy w szczegól­nym dla nich okre­sie życia — wtedy, gdy same przy­go­towywały się do bycia rodz­icem. Dzię­ki temu pow­stały kolekc­je niemal intymne, pro­jek­towane z myślą o włas­nych dzieci­ach i stworze­niu dla nich najpiękniejszych pro­jek­tów: eks­cen­trycz­na, rebe­lianc­ka kolekc­ja Ani Muchy, mag­icznie księży­cowa linia Magdy Różcz­ki, rewela­cyjne jed­norożce pro­jek­tu Mai Bohosiewicz i niezwyk­le kobiece tor­by dla mam Kasi Zielińskiej. Maciej Zakoś­ciel­ny swo­ją kolekcję zapro­jek­tował z myślą o swoim synku i każdym małym chłopcu, który marzy, aby zostać strażakiem. Najnowsza kolekc­ja Mar­ty Żmudy Trze­bi­a­towskiej #Ilovepan­da utrzy­mana jest w skan­dy­nawskiej styl­istyce. Domin­u­je w niej biel i czerń, czyli kolory, które widzi jako pier­wsze jej malut­ki synek.

Doty­chczas pro­jek­ty La Mil­lou dostęp­ne było zarówno w sklepie inter­ne­towym, jak i w kilkudziesię­ciu sklepach part­ner­s­kich, zlokali­zowanych zarówno w Polsce jak i 26 innych kra­jach jak Aus­tralia, USA, Wiel­ka Bry­ta­nia, Szwa­j­caria, Dubaj, czy Kuwe­jt. Nowy show­room La Mil­lou, zlokali­zowany w Warsza­w­ie, w cen­trum hand­lowym Roy­al Wilanów przy ul. Klim­cza­ka 1, jest pier­wszym stacjonarnym sklepem tej mar­ki. — Ten show­room to spełnie­nie marzeń zarówno naszych, jak i naszych klien­tów. Dlat­ego pro­jek­tu­jąc wnętrze chci­ałyśmy jak najwierniej odd­ać kli­mat La Mil­lou i stworzyć niezwyk­le kolorową krainę — miękką i przy­jem­ną jak nasze pro­duk­ty — mówi Izabela Lewandows­ka, współza­łoży­ciel­ka mar­ki La Mil­lou. — Tutaj klien­ci mogą obe­jrzeć cały asorty­ment, dotknąć wybrany pro­dukt, przy­tulić, czy po pros­tu podzielić się z nami swoi­mi opini­a­mi. Dla nas to najlep­sze źródło inspiracji — doda­je.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz