Nietrafiony prezent i …

Nietrafiony prezent i …

by -

Świę­ta to czas dawa­nia i przyj­mowa­nia prezen­tów, dla wielu z nas obie te czyn­noś­ci są bard­zo trudne. Upomin­ki mają mnóst­wo znaczeń i ujaw­ni­a­ją jak postrzegamy innych. Wyni­ki bada­nia „Prezen­ty zawsze wywołu­ją emoc­je”, pokazu­ją, że aż 97% Polaków obdarowu­je swoich blis­kich świąteczny­mi prezen­ta­mi, upomin­ki są jed­nak główny powo­dem, który może pop­suć Boże Nar­o­dze­nie.

Z bada­nia przeprowad­zonego przez ser­wis Prezent­marzeń na pró­bie 1337 respon­den­tów, wyni­ka że otrzy­manie nietrafionego prezen­tu dla 31% anki­etowanych to główny powód, który może pop­suć świę­ta i ich miła atmos­ferę. Zami­ast cieszyć się wyjątkowym cza­sem, źle go znosimy również z powodu stre­su związanego z nietrafnoś­cią prezen­tu dla bliskiej oso­by (23%) oraz negaty­wną reakcją obdarowanych osób na upominek (16%). Kole­jnym „wyzwalaczem” negaty­wnych nas­tro­jów jest także bie­ganie za prezen­ta­mi (11%).

Jak deklaru­ją Pola­cy jed­nym z naj­gorszych pomysłów na świąteczną niespodziankę zarówno wśród kobi­et jak i mężczyzn, są pow­tarzalne prezen­ty — 41% anki­etowanych nie chce otrzymy­wać tego samego co roku. Udzielone odpowiedzi potwierdza­ją starą mądrość, że nie lubimy nud­nych i nieciekawych prezen­tów (26%) oraz tych prak­ty­cznych (19%).

Stan­dar­d­owe prezen­ty są coraz bardziej prz­ereklam­owane, ponieważ jak uważa­ją respon­den­ci pokazu­ją, że ktoś po pros­tu nas nie zna — tak deklaru­je, aż 41% zapy­tanych osób. Więk­szość obdarowanych nie ma co z nimi zro­bić (25%) i zupełnie im się nie przy­da­ją. Co ciekawe Pola­cy przyz­na­ją się nawet, że nietrafiony podarunek przekazu­ją dalej i podarowu­ją komuś innemu – jak potwierdz­iło 29% anki­etowanych. Najczęś­ciej jed­nak niech­ciany bibelot odstaw­iamy po pros­tu na półkę (62%). Rzad­ko kto sprzeda­je nietrafiony upominek —  tylko 7% lub wyrzu­ca do kosza – 2%.

Pola­cy uważa­ją, że sensem dawa­nia prezen­tów jest pokazanie jak wiele bliska oso­ba dla nas znaczy. Jest to swo­jego rodza­ju nośnik infor­ma­cji. Dla 42% to potwierdze­nie, że ktoś nas zna lub że się postarał dla nas (34%). Nie napawa­ją zatem optymizmem odpowiedzi anki­etowanych, które pokazu­ją że niek­tórym z nas cią­gle zdarza się otrzymy­wać nietrafiony prezent — jak deklaru­je 27% osób, a 16% badanych co roku na świę­ta taki dosta­je.

Pomi­mo wszys­tko lubimy jed­nak otrzymy­wać prezen­ty, szczegól­nie kiedy są niespodzianką, potwierdza to 51% osób. 37 % anki­etowanych spraw­ia to po pros­tu przy­jem­ność. Uważamy również, że moż­na nauczyć blis­kich kupowa­nia prezen­tów poprzez pow­tarzanie co nam się podo­ba – tak twierdzi 43% anki­etowanych. Rzad­ko kto odmaw­ia przyję­cia prezen­tu, ponieważ nie chce­my robić komuś przykroś­ci (47%), ale zdarza­ją się takie sytu­ację gdy uważamy, że prezent jest za dro­gi (32%) lub zbyt zobow­iązu­ją­cy (13%) i wtedy mówimy nie.

Niewłaś­ci­wy lub niedoce­niony podarunek może przynieść spore straty w sto­sunkach. Ludzie angażu­ją się w dawanie i otrzymy­wanie prezen­tów, ponieważ odzwier­cied­la to znacze­nie relacji i utrzy­mu­je więzi społeczne. Wyni­ki bada­nia pokazu­ją, że Pola­cy najchęt­niej zastąpili­by trady­cyjne upomin­ki, na takie które poz­wolą doświad­czyć czegoś nowego i pozostaną na dłu­go w pamię­ci (37%), które będą niespodzianką (27%) albo po pros­tu wywoła­ją emoc­je (19%).

Więk­szość z nas lubi odczuwać ten dreszczyk emocji, kiedy pod choinką zaczy­na odpakowywanie prezen­tów, w których nie ma bladego poję­cia co się zna­j­du­je. Są jed­nak oso­by, które wolą kiedy wiedzą doskonale co dostaną od swoich blis­kich, bo sami to sobie wybrali. To pozwala zaoszczędz­ić im niepotrzeb­nych świątecznych stresów. 17 % anki­etowanych trady­cyjne upomin­ki zastąpiła­by prezen­ta­mi, które mogą sami sobie wybrać, otrzy­mu­jąc na przykład atrakcję do real­iza­cji.

Jak zatem wybrać prezent wartoś­ciowy? Unikalny podarunek, z którym mamy pewność, że nikt o takim wcześniej nie pomyślał i sprawi radość. Dobrym pomysłem jest podarowanie komuś prezen­tu, które poz­woli doświad­czyć czegoś nowego, czyli po pros­tu prezen­tu w formie emocji. Prezen­ty w formie przeżyć pozwala­ją niejed­nokrot­nie speł­ni­ać marzenia i real­i­zować pas­je, na które bliskie oso­by nie mają cza­su bądź odwa­gi się zde­cy­dować. Taki upominek na pewno pozostanie na dłu­go w pamię­ci – tłu­maczy Grze­gorz Rożal­s­ki z ser­wisu Prezent­marzeń.

Każdy z nas ma na kon­cie nietrafiony prezent. Każdy doskonale zna to uczu­cie, ten moment ekscy­tacji, gdy otwiera staran­nie zapakowane, pięknie wyglą­da­jące pudełeczko, którego zawartość pozostaw­ia wiele do życzenia. Jak wów­czas reagu­je­my? Nauczyliśmy się już udawać, że prezent nam się podo­ba (39%), przek­li­nać w myślach nie pokazu­jąc nic po sobie (30%) i robić dobrą minę do złej gry (27%).

I choć zazwyczaj prag­niemy chronić uczu­cia ofi­ar­o­daw­cy, bywa i tak, że emoc­je biorą górą. Praw­ie co trze­cia oso­ba (29%) spotkała się ze „strze­le­niem focha”, kiedy podarowała komuś prezent, uraże­niem (27%) czy zaw­iedzioną miną (19%). Niek­tórzy nawet pozwala­ją sobie na złośli­wy komen­tarz (18%). Wyni­ka to pewnie z tego, że prezen­ty mają mnóst­wo znaczeń: mogą być man­i­festem nie tylko uczuć, ale też sta­tusu bliskiej oso­by. Pokazu­ją jak postrzegamy innych. Są niezwykłą trud­noś­cią radzenia sobie z emoc­ja­mi. Dlat­ego choć nie zawsze wychodzi dobrze, jak deklaru­je, aż 67% anki­etowanych ma dla nas znacze­nie co kupu­je­my innym i  pomi­mo wszys­tko dłu­go zas­tanaw­iamy, aby dobrze dos­tosować upominek do oso­by, jej zain­tere­sowań i wieku.

* Badanie „Prezen­ty zawsze wywołu­ją emoc­je” w formie anki­ety online przeprowadz­ił ser­wis Prezent­marzeń w grud­niu br. na reprezen­taty­wnej grupie 1337 respon­den­tów.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz