Zimowe podróże Polaków

Zimowe podróże Polaków

Planu­jąc wakac­je marzeń, coraz częś­ciej wybier­amy kierun­ki egzo­ty­czne, szczegól­nie kiedy w Polsce tem­per­atu­ra zaczy­na drasty­cznie spadać, deszcz zaci­na, a brak wit­a­miny D coraz sil­niej daje się nam we zna­ki. Ser­wis eSky sprawdz­ił, dokąd latamy najchęt­niej.  

W sezonie jesi­en­no-zimowym nic nie ładu­je naszych aku­mu­la­torów tak, jak słońce, ciepłe morze, mięk­ki piasek i widok palm. Poza kierunk­a­mi, które od kilku lat są topowe, coraz odważniej sięgamy po nowe desty­nac­je. Dokąd zatem najlepiej pole­cieć w najbliższych miesią­cach

eSky sprawdz­ił, jakie kierun­ki egzo­ty­czne wybier­al­iśmy w sezonie jesi­en­no-zimowym 2016. Najchęt­niej latal­iśmy do Taj­landii, Chin, Zjed­noc­zonych Emi­ratów Arab­s­kich, Izraela i Indii. Gdzie warto wybrać się w tym sezonie? Oto „TOP 5 desty­nacji”.

  1. Taj­lan­dia – dla miłośników zjawiskowych kra­jo­brazów, różnorod­nej kuch­ni oraz fanów wspinacz­ki i sportów wod­nych

Ten kierunek od lat utrzy­mu­je się na pier­wszym miejs­cu na liś­cie wymar­zonych egzo­ty­cznych desty­nacji wśród Polaków. Nic dzi­wnego — Taj­lan­dia to kraina uśmiechu i życ­zli­woś­ci ofer­u­ją­ca ogrom­ną różnorod­ność. Zna­jdziemy w niej doskon­ałe warun­ki do wypoczynku, możli­wość poz­na­nia ori­en­tal­nej kul­tu­ry, niesamow­itych smaków i zapachów. Czeka­ją tam piękne białe plaże i strzeliste mogo­ty wynurza­jące się z krys­tal­icznie czys­tej wody. Ale Taj­lan­dia to także tęt­nią­cy życiem Bangkok, fas­cynu­jące zabyt­ki i ocieka­jące złotem bud­dyjskie świą­tynie. W Taj­landii każdy zna­jdzie coś dla siebie — nieważne, czy podróżu­je sam, ze zna­jomy­mi, czy z rodz­iną, od zwiedza­nia zabytków, przez sporty — są tu najlep­sze na świecie sek­to­ry wspinaczkowe i świet­nie rozwinię­ta baza sportów wod­nych, doz­na­nia kuli­narne aż po inten­sy­wne życie noc­ne i impre­zowe. Tem­per­atu­ra przez cały rok oscy­lu­je w grani­cach 30–35 stop­ni Cel­sjusza.  Tanie bile­ty zna­jdziesz na eSky już od 1800 zło­tych.

  1. Dominikana – raj na zie­mi dla tych, którzy lubią połączyć plażowanie ze sportem, ale przede wszys­tkim szuka­ją spoko­ju

Dominikana to raj dla wszys­t­kich szuka­ją­cych słoń­ca i relak­su na rajs­kich plażach. Jest to kierunek szczegól­nie pole­cany rodzi­nom i tym, którzy poszuku­ją spoko­ju i beztroskiego cza­su. Trud­no się dzi­wić – mieszkań­cy Dominikany są niezwyk­le przy­jaźni i gościn­ni, tem­per­atu­ry przez cały rok wynoszą około 30 stop­ni, a na miejs­cu czeka na nas turku­sowa woda, biały piasek na plaży oraz buj­na roślin­ność. Odna­jdą się tu również miłośni­cy akty­wnego wypoczynku i sportów wod­nych — są tu wspani­ałe warun­ki do upraw­ia­nia wind­surfin­gu, nurkowa­nia, żeglarst­wa, para­sailin­gu czy trekkingu. Najpop­u­larniejsze kurorty Dominikany to La Romana nad Morzem Karaib­skim i Pun­ta Cana nad Oceanem Atlanty­ckim. Śred­nia rocz­na tem­per­atu­ra wynosi 25 stop­ni Cel­sjusza. Na Dominikanę dolec­imy już za 1999 zł.

  1. Zjed­noc­zone Emi­raty Arab­skie – dla ama­torów luk­susu i fanów „Baśni z 1001 nocy”

W rankingu eSky wśród najchęt­niej wybier­anych kierunk­ów w okre­sie jesi­en­no-zimowym na trzec­im miejs­cu zna­j­du­ją się Zjed­noc­zone Emi­raty Arab­skie. Choć kojarzą nam się przede wszys­tkim z przepy­chem i nowoczes­noś­cią, poza luk­su­sowy­mi hote­la­mi, ekskluzy­wny­mi ośrod­ka­mi spa i bard­zo wysoką jakoś­cią świad­c­zonych usług zna­jdziemy tu również piękne piaszczyste plaże, pal­mowe ogrody, trady­cyjne beduińskie wios­ki i oazy. Tutaj wszys­tko jest najwięk­sze i najniezwyk­le­jsze. Nie chodzi tylko o spek­taku­larny Dubaj, czy Abu Zabi, która jest stolicą i jed­nym z najważniejszych miast w kra­ju, ale także o pozostałe emi­raty, jak np. Fudża­jra, która słynie z przepięknej trady­cyjnej architek­tu­ry czy lokalnych mar­ketów. Lot trwa tylko 6 godzin, a tanie bile­ty moż­na upolować na eSky już za 568 zł.

  1. Chiny – raj dla miłośników inten­sy­wnego zwiedza­nia, kolorowych pałaców i kuli­narnych przys­maków

Chiny to doskon­ały wybór dla tych, którzy poza odpoczynkiem sprag­nieni są także inten­sy­wnego zwiedza­nia. Ten najlud­niejszy kraj świa­ta jest pełen kon­trastów. Uliczny gwar oraz pach­nące przyprawa­mi kna­jp­ki i restau­rac­je z jed­nej strony, majes­taty­czne kom­pleksy świą­tynne i zapier­a­jące dech w pier­si zabyt­ki architek­ton­iczne z drugiej. Ter­ako­towa armia, Zakazane Mias­to i Wiel­ki Mur Chińs­ki czy osza­łami­a­jące nowoczesne mias­ta? Kraina złotego smo­ka z pewnoś­cią cię oczaru­je nieza­leżnie od tego, jakie Chiny wybierzesz wyrusza­jąc w podróż w stronę Ori­en­tu. Tem­per­atu­ry jesienią wynoszą około 20 stop­ni Cel­sjusza, jed­nak wybier­a­jąc się do Chin, ze wzglę­du na wielkość i rozpię­tość tego kra­ju, trze­ba wziąć pod uwagę kli­mat konkret­nego regionu. Ter­az, jak nigdy, Szang­haj czy Pekin są w zasięgu ręki. Dzię­ki bezpośred­nim lotom i pop­u­larnoś­ci tego kierunku, kosz­ty są coraz niższe. Do Chin pole­cisz już od 1600 zł.

  1. Kuba – najwięk­sza i najbardziej roz­tańc­zona wys­pa Karaibów

Planu­jąc wakac­je jesienią i zimą, nie zapom­i­na­jmy o gorącej Kubie. To kraj, w którym muzy­ka nie usta­je, jej rytm miesza się z aro­matem rumu i dymem cygar, a radość i serdeczność mieszkańców wyspy daje się odczuć na każdym kroku. Powodów, by wybrać się na wakac­je na tę niesamow­itą wyspę zna­jdziemy tysiące: rajskie plaże, wspani­ałe pod­wodne jask­inie i wodospady, tropikalna dżungla, ciągnące się kilo­me­tra­mi plan­tac­je kawy i tyto­niu. Poza zapier­a­jącą dech w pier­si­ach przy­rodą zna­jdziemy tu także takie pereł­ki, jak kolo­nialne mias­ta, stare samo­chody, czy sklepy na row­er­ach. Ta karaib­s­ka wys­pa zach­wyci nas również swo­ją ory­gi­nal­ną kuch­nią, która jest połącze­niem hisz­pańs­kich i kre­ol­s­kich smaków, czy wyjątkowym moji­to, tak innym od znanej w Europie wer­sji tego trunku. Nigdzie nie poczu­jesz tak niesamowitej atmos­fery jak właśnie na Kubie, gdzie wciąż żywe hasła rewolucji, jaskra­wo poma­lowane ściany budynków i sal­sa przenika­ją się na każdym kroku. Bile­ty lot­nicze na Kubę może­my kupić już za 2100 zł.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz