O czym należy pamiętać, projektując pokój dla dziecka?

O czym należy pamiętać, projektując pokój dla dziecka?

by -

Dban­ie o dobro dziec­ka powin­no prze­jaw­iać się między inny­mi w zapewnie­niu mu najwyższych stan­dard­ów bez­pieczeńst­wa w domu. Przy pro­jek­towa­niu poko­ju dla malucha należy zwró­cić szczegól­ną uwagę na to, aby wszys­tkie sprzę­ty zna­j­du­jące się w nim nie stanow­iły dla niego żad­nego zagroże­nia.

Mak­si­mum bez­pieczeńst­wa

Pokój dla dziec­ka powinien być nie tylko ład­ny i funkcjon­al­ny, ale również gwaran­tować maksy­mal­ny poziom bez­pieczeńst­wa dla malucha. Dlat­ego też pro­jek­tu­jąc pokój dla dziec­ka, należy pamię­tać o pod­sta­wowych rzeczach, takich jak łóżeczko ze szczebelka­mi, uniemożli­wia­jące wypad­nię­cie dziec­ka na podłogę w cza­sie snu, sto­lik z zaokrą­glony­mi roga­mi oraz meble bez wys­ta­ją­cych, ostrych ele­men­tów, takich jak klam­ki i gał­ki. Dążąc do zapewnienia dziecku kom­for­towych warunk­ów roz­wo­ju w domu, moż­na stworzyć dla niego salę zabaw na pod­daszu. W takim wypad­ku należy dodatkowo pomyśleć o odpowied­nim sys­temie ogrze­wa­nia oraz o oknach, jakie zapewnią dopływ nat­u­ral­nego światła słonecznego do poko­ju dziecięcego. Ważne jest, aby takie okna również były bez­pieczne dla dziec­ka. Co to w prak­tyce oznacza?

Bez­pieczne okna do poko­ju dziecięcego

Okna do poko­ju na pod­daszu przez­nac­zonego dla dziec­ka powin­ny mieć bez­pieczny sys­tem otwiera­nia, aby nie ist­ni­ało żadne niebez­pieczeńst­wo, że dziecko samodziel­nie je otworzy. Okna z obro­towym otwieraniem i uch­wytem u góry na pewno ide­al­nie spełnią swo­je zadanie.

Dodatkowo, okna rekomen­dowane do pokoi dziecię­cych powin­ny być wyposażone w bez­pieczne szy­by laminowane. Posi­a­da je w swo­jej ofer­cie fir­ma Velux, która zale­ca wybór takich właśnie okien  w syp­i­al­ni­ach i poko­jach dziecię­cych. Charak­teryzu­ją się dobrą izo­lacją akusty­czną i wysoką odpornoś­cią na warun­ki pogodowe . Nawet, jeśli takie okno zostało­by stłuc­zone, nie ma ryzy­ka, że maluch pokaleczy się odłamka­mi szkła.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz