Marta Żmuda Trzebiatowska designerką akcesoriów dla dzieci

Marta Żmuda Trzebiatowska designerką akcesoriów dla dzieci

by -
ilovepanda — ukłon w kierunku skandynawskiego wzornictwa, a także klasycznego połączenia czerni i bieli. Ekskluzywne akcesoria dla dzieci dla La Millou — pościel, kocyki, śpiworki, a także dekoracje już są dostępne w sprzedaży. Część dochodu ze sprzedaży produktów zostanie przeznaczona na cele charytatywne.

- Kolekc­ja #ilovepan­da to moja wiz­ja dziecięce­go szczęś­cia i radoś­ci, którymi warto się dzielić. Pomysł, aby wesprzeć fun­dację, która na co dzień poma­ga dzieciom, wydawał mi się nat­u­ral­nym odruchem. Była to też dodatkowa motywac­ja, aby stworzyć coś naprawdę wyjątkowe­go — mówi Mar­ta Żmu­da Trze­bi­a­towska.

W linii by Mar­ta Żmu­da Trze­bi­a­towska zna­j­du­je się: poś­ciel, kocyki, śpi­worki, wyposaże­nie łóżeczek, oraz cza­peczki, chus­tki i deko­rac­je — nakle­jki na ścianę, miarki wzros­tu, a także wyjątkowa plus­zowa pozy­ty­wka w ksz­tał­cie pandy, odt­warza­ją­ca melodię “Some­where over the rain­bow”.

- Bliski jest mi styl skan­dy­nawski – ciepły, ale jed­nocześnie oszczęd­ny. Dlat­e­go zależało mi na stworze­niu wzoru wpisu­jące­go się ten kli­mat. Wybór zabawne­go moty­wu pandy i zachowaw­czej kolorys­tki ma dodatkowe uza­sad­nie­nie i nie był przy­pad­kowy, jako że niemowlę­ta przez pier­wsze tygod­nie rozpoz­na­ją tylko biel i czerń, to to zestaw­ie­nie doskonale sprawdza się dla maluchów. Jed­nak nie ukry­wam, że już niebawem planu­je­my też posz­erzyć gamę kolorysty­czną, aby każdy znalazł coś dla siebie – doda­je aktorka.

Kolekc­ja #ilovepan­da to również doskon­ały pomysł na wyjątkowy, bożonar­o­dzeniowy prezent. Kupu­jąc pro­duk­ty syg­nowane nazwiskiem Mar­ty Żmudy Trze­bi­a­towskiej mamy szan­sę nie tylko obdarować naszy­ch blis­kich, ale również wesprzeć tych, którzy tej pomo­cy potrze­bu­ją. Pro­jek­tan­tka wraz z właś­ci­cielka­mi marki La Mil­lou postanow­iły część dochodu ze sprzedaży kolekcji #ilovepan­da przez­naczyć na cele chary­taty­wne. Pieniądze trafią do Fun­dacji Odzyskać Radość zaj­mu­jącej się opieką, edukacją i reha­bil­i­tacją dzieci z niepełnosprawnoś­ci­ami, które w więk­szoś­ci zostały porzu­cone przez rodz­iców.

- Macierzyńst­wo budu­je w człowieku szczegól­ny rodzaj wrażli­woś­ci i bliskoś­ci z dzieck­iem, której nie doświad­czyła więk­szość z naszy­ch podopieczny­ch. To właśnie chęć pomo­cy oraz troska o inny­ch przyprowadz­iły Martę do naszej Fun­dacji. Dodatkowe wspar­cie finan­sowe, zwłaszcza w pra­cy z dziećmi niepełnosprawnymi, daje nam możli­wość zapewnienia im lep­szy­ch warunk­ów do roz­wo­ju. Sym­bol­iczny gest ze strony marki La Mil­lou oraz Mar­ty Żmudy Trze­bi­a­towskiej to wymar­zony prezent świąteczny – mówi Mag­dale­na Kra­jew­ska z Fun­dacji Odzyskać Radość.

Najnowsza kolekc­ja La Mil­lou by Mar­ta Żmu­da Trze­bi­a­towska dostęp­na jest w sklepie inter­ne­towym, pod adresem www.lamillou.com, oraz sklepie stacjonarnym La Mil­lou na warsza­wskim Wilanowie i w punk­tach part­ner­s­kich marki w Polsce i zagranicą.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

20 + 5 =