Jak wybrać łóżeczko?

Jak wybrać łóżeczko?

by -

W pier­wszym roku życia niemowlę spędza w łóżeczku około 300 dni, między inny­mi dlatego wybór pier­wszego i najważniejszego mebla dla dziec­ka jest kluc­zowe. Które wybrać, jakie powin­no być to ide­alne? Pod­powiadamy: bez­pieczne, kom­for­towe i funkcjon­alne.

Poszuki­wa­nia tego wymar­zonego najlepiej zacząć od dokład­nego przeszuka­nia inter­ne­tu. Po wybra­niu intere­su­jącego nas mod­elu, warto wybrać się do salonu meblowego, żeby dokład­nie obe­jrzeć mebel i zasięgnąć porady sprzedaw­cy. Zwraca­jmy uwagę, czy łóżko jest wyko­nane staran­nie i solid­nie, przy uży­ciu atestowanych i nietoksy­cznych farb.
Na co jeszcze zwó­cić uwagę?

  • mate­ri­ałnajlep­sze łóżecz­ka wyko­nane są z litego drew­na, bo są trwałe. Trze­ba jed­nak zwró­cić uwagę czy jest ono dobrze wys­zli­fowane, aby nie miało żad­nych drza­zg, a krawędzie nie miały ostrych kan­tów. Ważne jest także, aby far­by i lakiery, który­mi poma­lowane jest łóżeczko nie były toksy­czne dla dzieci. Kiedy dzieci ząbku­ją to lubią obgryzać ramę łóżecz­ka dlat­ego nietoksy­czne lakiery są bard­zo istotne. Niek­tóre łóżecz­ka mają bari­er­ki zakońc­zone spec­jal­ny­mi nakład­ka­mi, ktore służa za gryza­ki;
  • szczebel­ki – prz­er­wy między nimi nie powin­ny być mniejsze niż 2,5 cm i więk­sze niż 6 cm. Sze­rokość musi być tak dopa­sowana, by dziecko nie zak­li­nowało między szczebelka­mi głowy, ręki albo nogi;
  • rozmi­ar łóżecz­ka – łóżecz­ka pro­dukowane są w rozmi­arze 120x60 i 140x70 cm, częs­to zdarza się, że więk­sze mod­ele z cza­sem mogą służyć jako pier­wszy tapczanik;
  • reg­u­lowane dno – to ważny ele­ment łóżecz­ka, który pozwala na ustaw­ie­nie mat­er­a­ca na kilku poziomach. Zaczy­namy od najwyższego, a wraz z roz­wo­jem dziec­ka go obniżamy. Jest to bard­zo funkcjon­alne i ułatwia dostęp do maleńst­wa;
  • wyj­mowane szczebelki/bok – dzię­ki możli­woś­ci wyję­cia dwóch bocznych szczebelków dziecko będzie samo mogło wychodz­ić z łóżecz­ka, oczy­wiś­cie dopiero wów­czas, gdy już nauczy się samodziel­nie chodz­ić. W więk­szoś­ci łóżeczek moż­na już wyjąć cały bok, co ułatwia dziecku samodzielne wchodze­nie i wychodze­nie z łóżecz­ka;
  • szu­fla­dy – sprawdza­ją się zwłaszcza w małych mieszka­ni­ach, zawsze moż­na w nich schować poś­ciel, zabaw­ki lub inne dro­bi­az­gi;
  • nakładany przewi­jak – jest bad­zo prak­ty­cznym ele­mentem.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz