Jak wybrać plecak dla pierwszoklasisty?

Jak wybrać plecak dla pierwszoklasisty?

by -

Little Girl with a Stack of Books

Wybór ple­caka dla pier­ws­zok­la­sisty to odpowiedzial­ne zadanie. Dziecko przez 5 dni w tygod­niu będzie dźwigało 2–3 kilo­gramowy ciężar. Ple­cak dobrze zapro­jek­towany i dopa­sowany do małe­go użytkown­ika ułatwi nosze­nie podręczników, zeszytów i inny­ch akce­soriów szkol­ny­ch. Poza tym utrzy­ma krę­gosłup we właś­ci­wej pozy­cji, nie doprowadzi do sko­liozy. Zdrowie dziecka jest najważniejsze.

Do sklepu z pier­wsza­kiem

Zakupu ple­caka zawsze trze­ba dokony­wać wraz z dzieck­iem. Oczy­wiś­cie to pociecha zde­cy­du­je, jaki kolor wybrać, jaki wzór mu się podoba. Z kolei rodz­ice decy­du­ją o tym, co w ple­caku najważniejsze. A są to:

  • sze­rok­ie (co najm­niej 4 cm) i miękkie szelki o pod­wójnej reg­u­lacji (dol­na do zacią­ga­nia szelek, gór­na do reg­u­lacji odległoś­ci ple­caka od pleców),
  • usz­ty­wnione ple­cy — to niezbęd­ne, by ciężar rozkładał się na całe ple­cy i by zawartość ple­caka nie uwier­ała,
  • usz­ty­wnie­nie — może być wyko­nane z samej pianki lub z pianki uzu­pełnionej o pro­fil alu­min­iowy (ste­laż),
  • ciężar ple­caka — wybier­amy możli­wie lekki, ale nie kosztem usz­ty­wnienia tyl­nej ścianki,
  • ele­men­ty odblaskowe — zapew­ni­a­ją dziecku bez­pieczeńst­wo na drodze.

Warto też zwró­cić uwagę, by ple­cak miał kilka prze­gródek i kies­zonek, co poz­woli dziecku zachować porządek  i szy­bko wyjąć potrzeb­ny zeszyt, piórnik czy pudełko z drugim śni­adaniem. Prak­ty­czny ple­cak powinien być zaopa­tr­zony w uch­wyt do wiesza­nia na haczyku pod szkol­nym sto­likiem.

Gdy już wybral­iśmy ple­cak o powyższy­ch cechach, zakładamy na ple­cy dziecka i reg­u­lu­je­my szelki. Ple­cak nie może być za duży. Dol­na część nie powin­na kończyć się poniżej pleców, a gór­na nie może się­gać szyi — ma kończyć się na wysokoś­ci ramion.

Na co jeszcze zwracać uwagę?

Wybier­a­jmy ple­caki wytrzy­małe, z dobrych jakoś­ciowo mate­ri­ałów, solid­nie uszyte, o trwały­ch kolorach, przetestowane przez spec­jal­istów oraz z dobrymi opini­ami Mam. Mają prze­cież służyć uczniowi przez co najm­niej rok.

Jeśli poszuku­jesz ple­caka dla pier­ws­zok­la­sisty, mod­ele marki Top­gal to kom­pro­mis między oczeki­wa­ni­ami rodz­iców a upodoba­ni­ami dziecka. Pro­du­cent ple­caków zapra­cow­ał na swo­ją renomę wzor­cowym pro­jek­towaniem i rzetel­nym wyko­naniem. Jego pro­duk­ty posi­ada­ją stosowne atesty, które są gwarancją bez­pieczeńst­wa i komfortu.Kupując ple­cak Top­gal, zapew­ni­asz dziecku wygodę i zdrowy krę­gosłup.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

3 × four =