Ferie — prawa konsumenta

Ferie — prawa konsumenta

by -

Trwa sezon ferii, a dzieci i dorośli rusza­ją na zimowy wypoczynek — częs­to w ramach wyjazdów zor­ga­ni­zowanych. I cho­ci­aż orga­ni­za­tor nie ma wpły­wu na pogodę czy tłok na stokach, to odpowia­da za stan­dard zak­wa­terowa­nia i wyży­wienia oraz zapewnie­nie wyku­pi­onych atrakcji. Warto wiedzieć, co zro­bić, jeśli nie wywiąże się z umowy i zep­su­je nasz zimowy wypoczynek.

W przy­pad­ku zor­ga­ni­zowanych wyjazdów, warun­ki w jakich mamy wypoczy­wać są określone w umowie, którą pod­pisu­je­my z orga­ni­za­torem wyciecz­ki. Zna­jdziemy tam wyszczegól­nione wszys­tkie wyma­gania, które powin­ny być spełnione w miejs­cu docelowym wypoczynku. — Może się jed­nak zdarzyć, że zami­ast pięknych, nowo wyre­mon­towanych domków z kominkiem dosta­je­my pokój w starym pen­sjona­cie lub stan­dard poko­ju nie zgadza się z tym, co zostało przed­staw­ione w turysty­cznym fold­erze. Wśród zgłaszanych niez­god­noś­ci warunk­ów z umową, częs­to pojaw­ia się również brak zaplanowanych i opła­conych wycieczek czy możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia z przewidzianych i wyszczegól­nionych w ofer­cie atrakcji. Prob­le­my mogą wys­tąpić także w kwestii wyży­wienia, gdy braku­je zaplanowanych posiłków lub nie są dotrzymy­wane wcześniejsze ustal­e­nia, np. doty­czące dań bezmięs­nych czy wyk­lucza­ją­cych określone alerge­ny – wylicza Mar­ta Grad­ows­ka, Koor­dy­na­tor Dzi­ału Under­writin­gu i Tworzenia Pro­duk­tów z D.A.S. TUOP.

Płacisz, więc wyma­gaj

Eksper­ci D.A.S. Towarzyst­wa Ubez­pieczeń Ochrony Prawnej S.A., przy­pom­i­na­ją, że gdy orga­ni­za­tor zimowego wyjaz­du nie wywiązał się z warunk­ów zawartej z nami umowy, to mamy pełne pra­wo do odpowied­niej rekom­pen­saty. – Usłu­gi turysty­czne opier­a­ją się w dużym stop­niu na zau­fa­niu. Na wybór danego hotelu czy wyciecz­ki decy­du­je­my się po zapoz­na­niu się z warunk­a­mi ofer­ty, zdję­ci­a­mi i opisem, które powin­ny być zgodne z rzeczy­wis­toś­cią. Nieste­ty, nie zawsze tak jest. Należy jed­nak pamię­tać, że nie jesteśmy w takiej sytu­acji bezsil­ni i może­my doma­gać się właś­ci­wego wyko­na­nia umowy, rekom­pen­saty lub adek­wat­nego obniże­nia ceny jaką zapła­cil­iśmy za wyjazd – pod­kreśla Mar­ta Grad­ows­ka,

Winę orga­ni­za­to­ra trze­ba udowod­nić

Stara­jąc się o rekom­pen­satę za nieu­dany wyjazd w związku z niedotrzy­maniem przez orga­ni­za­to­ra umowy, pamię­ta­jmy jed­nak o tym, że musimy udowod­nić, że stan­dard świad­c­zonych usług był niższy niż ustalony. W takiej sytu­acji należy robić zdję­cia, nagra­nia i notat­ki, które posłużą jako dowody zanied­ba­nia i niedopełnienia warunk­ów umowy.

Warto pamię­tać, że uniknię­cie odpowiedzial­noś­ci orga­ni­za­to­ra lub jej ogranicze­nie może mieć miejsce tylko w konkret­nych przy­pad­kach. - Może­my mieć prob­lem z odszkodowaniem, jeśli niewyko­nanie lub nien­ależyte wyko­nanie umowy jest spowodowane wyłącznie dzi­ałaniem lub zaniechaniem osób trze­ci­ch, za które orga­ni­za­tor nie odpowiadał i równocześnie tych dzi­ałań lub zaniechań nie moż­na było uniknąć. Podob­nie jest, jeśli zdarze­nie zostało wywołane siłą wyższą, np. gwał­townym zjawiskiem pogodowym lub też naszym włas­nym dzi­ałaniem lub zaniechaniem – pre­cyzu­je Mar­ta Grad­ows­ka z D.A.S. TUOP.

Pra­wo jest po naszej stron­ie, jed­nak częs­to z niego nie korzys­tamy

Nie ist­nieją reg­u­lac­je prawne, które w jas­ny sposób określa­ją wysokość rekom­pen­saty za wyjazd, który nie udał się z winy orga­ni­za­to­ra. Częs­to kwo­ta odszkodowa­nia jest usta­lana na zasadzie medi­acji obu stron i wypra­cow­anego kom­pro­misu. Może to być np. określony pro­cent ceny wyjaz­du. – Jeżeli nie jesteśmy w stanie porozu­mieć się z orga­ni­za­torem w kwestii wysokoś­ci rekom­pen­saty, moż­na skierować sprawę na drogę sądową. Zgod­nie z art. 322 k.p.c., jeśli określe­nie właś­ci­wej sumy jest niemożli­we lub utrud­nione, sąd może zasądz­ić sumę według włas­nej oce­ny, po uprzed­nim rozważe­niu wszys­t­kich kwestii doty­czą­cych danej sprawy – wyjaś­nia Mar­ta Grad­ows­ka.

Pro­ces stara­nia się o rekom­pen­satę wyma­ga jed­nak zaan­gażowa­nia, cza­su oraz wiedzy na tem­at odpowied­nich praw i ist­nieją­cych pro­ce­dur. To zniechę­ca wiele osób do pod­ję­cia pró­by dochodzenia swoich praw. Tym­cza­sem mało kto wie, że w przy­pad­ku szczegól­nie dotk­li­wych naruszeń warunk­ów wyciecz­ki może­my się ubie­gać nawet o odszkodowanie za zmarnowany urlop. Warto jed­nak wiedzieć, że ist­nieje ubez­piecze­nie ochrony prawnej, które przy­da się właśnie w takiej sytu­acji i zapewni pomoc prawni­ka.

Posi­ada­jąc taką polisę, już na etapie zbiera­nia dowodów może­my zadz­wonić i uzyskać poradę prawną co do tego, czy miało miejsce narusze­nie warunk­ów umowy o usłu­gi turysty­czne i jak ewen­tu­al­nie należy zabez­pieczyć i udoku­men­tować odstępst­wa od praw­idłowego wyko­na­nia umowy przez orga­ni­za­to­ra, aby móc skutecznie ubie­gać o odpowied­nią rekom­pen­satę lub odszkodowanie. Jeśli nato­mi­ast sprawa wyma­gać będzie skierowa­nia do sądu, wów­czas ubez­piecze­nie pokry­je również koszt hon­o­rar­i­um adwoka­ta, który będzie nas reprezen­tował oraz inne niezbędne kosz­ty i wydat­ki sądowe, co z pewnoś­cią ułatwi wyegzek­wowanie należnego odszkodowa­nia, pozwala­jąc zaoszczędz­ić czas i środ­ki finan­sowe.

Dzię­ki ubez­piecze­niu ochrony prawnej moż­na nie tylko łatwiej odzyskać pieniądze od niesolid­nych orga­ni­za­torów wycieczek, ale również skutecznie dochodz­ić swoich praw w wielu innych sytu­ac­jach. Co więcej, ist­nieje również ubez­piecze­nie ochrony prawnej w wer­sji dla firm oraz osób wykonu­ją­cych wolne zawody.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz