Zabawy dla dorosłych

Zabawy dla dorosłych

by -

Dla młodych Polaków zabaw­ki eroty­czne nie stanow­ią już tem­atu tabu. Jest ich coraz więcej i są one coraz bardziej wyrafi­nowane. Jak o nie dbać, czyś­cić i prze­chowywać, by jak najdłużej zachować ich funkcjon­al­ność i higienę?

Durex_zaradna-mama.pl

By życie eroty­czne było udane, trze­ba je uroz­maicać i wprowadz­ić do niego nieco fan­tazji. Pikantne zabaw­ki sek­su­alne i gadże­ty do syp­i­al­ni mogą przynieść wiele radoś­ci i rozkoszy. Mają one różne ksz­tał­ty, kolory i wielkość. Na rynku jest wiele ciekawych propozy­cji zarówno dla kobi­et, jak i mężczyzn. Opisy pop­u­larnych zabawek eroty­cznych wraz ze wskazówka­mi, jak ich uży­wać, zna­jdziemy między inny­mi na stron­ie Durex. Gdy wybierze­my już zabawkę dla siebie, dba­jmy o nią, by służyła nam jak najdłużej.

Jak pielęg­nować zabaw­ki gumowe, silikonowe, stalowe i szk­lane

Guma pod wpły­wem sub­stancji nada­ją­cych pośl­izg szy­b­ciej się zuży­wa. Jed­nak, by nieco przedłużyć żywot wyko­nanego z niej dil­da, warto zawsze po skońc­zonej zabaw­ie delikat­nie umyć je ciepłą wodą z dodatkiem zwykłego mydła. Zrób­my to staran­nie, zwraca­jąc uwagę na wszelkiego rodza­ju zaka­mar­ki i trud­no dostęp­ne miejs­ca, a następ­nie dokład­nie opłuczmy. Wysuszmy je czystym ręcznikiem lub zostawmy do wyschnię­cia z dala od słoń­ca i wysok­iej tem­per­atu­ry. Jeśli zauważymy na zabaw­ce pęknię­cia lub drob­ne bruzdy, zas­tanówmy się nad wymi­aną, gdyż w takich ryskach doskonale mnożą się bak­terie. Silikonowe zabaw­ki, na przykład kul­ki gejszy, są mniej podatne na uszkodzenia, ale wyma­ga­ją takiej samej pielę­gnacji jak te gumowe. W przy­pad­ku stalowych i szk­lanych zabawek nie ma mowy uszkodze­niu przez lubrykant, jed­nak je również należy dokład­nie umyć mydłem i osuszyć. Zabaw­ki eroty­czne moż­na również spryskać środ­kiem odkaża­ją­cym. Dzi­ała on prze­ci­w­bak­teryjnie i zapo­b­ie­ga roz­wo­jowi grzy­bów. Trze­ba pamię­tać, by zmyć go przed ponownym uży­ciem danego przed­mio­tu.

Gdzie prze­chowywać zabaw­ki eroty­czne

Prze­chowywanie zabawek eroty­cznych w domu bywa kłopotli­we, zwłaszcza gdy są w nim ciekawskie dzieci. Jed­nak naj­gorszym rozwiązaniem jest trzy­manie ich ściśnię­tych w szu­fladzie komody czy biur­ka. W ten sposób niszczą się, ocier­a­jąc się o siebie lub leżąc wygięte w nien­at­u­ral­ny sposób. Czyste i suche zabaw­ki prze­chowu­jmy w odpowied­nio dużym, zamknię­tym pojem­niku. Moż­na go schować w szafie lub pod łóżkiem. Ważne, by trzy­mać go z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych. Waż­na jest również zasa­da, by niko­mu nie odstępować swoich zabawek i nie korzys­tać z cud­zych.

Warto wybrać dla siebie coś z sze­rok­iej ofer­ty zabawek eroty­cznych. To doskon­ały pomysł na uroz­maice­nie igraszek we dwo­je lub samodzielne poszuki­wa­nia nowych doz­nań, których wcześniej nie udało się nam doświad­czyć. Kopal­nią pomysłów i rozwiązań na dodanie atrak­cyjnoś­ci eroty­cznym chwilom jest inter­net, a zabaw­ki sek­su­alne mogą spraw­ić, że wiele z naszych fan­tazji stanie się rzeczy­wis­toś­cią.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz