Dla jakiej cery nadaje się podkład kryjący?

Dla jakiej cery nadaje się podkład kryjący?

by -

podkład kryjący

Kiedy zauważymy na twarzy drob­ne niedoskon­ałoś­ci, dochodz­imy do wniosku, że należy sięgnąć po kos­me­tyk, który je dokład­nie ukry­je. Musimy jed­nak wiedzieć, na co może­my sobie poz­wolić, a czego lep­iej unikać oraz na jakie właś­ci­woś­ci konkret­nego kos­me­tyku należy zwró­cić uwagę przed jego zaku­pem. Poniżej przed­staw­imy kil­ka cen­nych wskazówek.

Dla cery suchej

W przy­pad­ku cery suchej sprawdzi się tylko pod­kład kryją­cy w kremie, najlepiej pozbaw­iony właś­ci­woś­ci matu­ją­cych. Pamię­tać jed­nak należy, że skóra sucha częs­to jest bard­zo cien­ka i delikat­na – zbyt cięż­ki kos­me­tyk może spowodować efekt mas­ki i zapewnić nam nien­at­u­ral­ny wygląd. W związku z tym zakup kryjącego pod­kładu trze­ba dokład­nie prze­myśleć i, jeśli się zde­cy­du­je­my, wybrać kos­me­tyk niezwyk­le uważnie, aby nie zro­bić sobie nim urodowej krzy­wdy.

Dla cery tłustej i mieszanej

Taki rodzaj cery częs­to idzie w parze z mniejszy­mi lub więk­szy­mi prob­le­ma­mi skórny­mi. Wobec tego pod­kład kryją­cy będzie bard­zo dobrym rozwiązaniem. Jed­nak prócz właś­ci­woś­ci kryją­cych bard­zo waż­na jest też kon­sys­tenc­ja kos­me­tyku. Powin­na być lek­ka i płyn­na, aby dodatkowo nie obciążać skóry. Warto także sięgnąć po pod­kład matu­ją­cy, który zapewni nam ład­ny wygląd przez wiele godzin i ograniczy wydzielanie sebum.

Wal­ka z zacz­er­wie­nieni­a­mi

Po moc­no kryjące kos­me­ty­ki chęt­nie się­ga­ją kobi­ety, które zma­ga­ją się z cerą naczynkową lub mają ten­dencję do czer­wie­nienia się skóry. Pamię­tać jed­nak należy, że taka cera jest jed­nocześnie niezwyk­le wrażli­wa (częs­to aler­gicz­na), warto więc wybier­ać kos­me­ty­ki mądrze i odpowiedzial­nie, ponieważ mają one nie tylko nas upięk­szyć, ale też nie zaszkodz­ić kondy­cji naszej skóry. W takim przy­pad­ku warto sięgnąć np. po pod­kład kryją­cy L’Oreal Nude Mag­ique – krem CC masku­ją­cy zacz­er­wie­nienia, który wyrów­na kolor skóry oraz zapewni nat­u­ral­ny, promi­en­ny wygląd.

Dla cery dojrza­łej

Wydawać by się mogło, że wybór pod­kładu kryjącego jest nat­u­ral­ny, gdy chce­my ukryć pojaw­ia­jące się na skórze zmarszcz­ki. Nieste­ty nie. Taki kos­me­tyk może gro­madz­ić się w zała­ma­ni­ach skóry i wręcz pod­kreślić to, co tak usil­nie próbu­je­my zamaskować. O wiele lep­sze będą półprzezroczyste i rozświ­et­la­jące pod­kłady. Po ciężkie, kryjące i matu­jące lep­iej w pewnym wieku już nie się­gać.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz