Jak korzystnie ustalić alimenty na dziecko?

Jak korzystnie ustalić alimenty na dziecko?

by -

Little girl looking at window

Wysokość ali­men­tów zawsze usta­lana jest indy­wid­u­al­nie – nie ma określonego klucza lub reguły, które poz­woliły­by po pros­tu wpisać jak­iś pro­cent od zarobków oso­by pozwanej w odpowied­nią rubrykę. Jedyną drogą do uzyska­nia satys­fakcjonu­jącej wysokoś­ci ali­men­tów jest skutecz­na argu­men­tac­ja wniosku o ich przyz­nanie.

Wydat­ki na dziecko a wysokość ali­men­tów

Pod­stawą do ustal­e­nia wysokoś­ci ali­men­tów jest określe­nie wydatków, które związane są z utrzy­maniem dziec­ka. Jakie pozy­c­je moż­na tutaj wymienić? Mogą to być wszelkiego rodza­ju opłaty stałe (rachun­ki), za żywność, wyciecz­ki, ubra­nia, wyprawkę szkol­ną, ale także i np. wydat­ki ponie­sione na zakup roweru, remont poko­ju itp. Pod­sumowu­jąc, podlicze­niu podle­ga­ją wydat­ki ponie­sione na utrzy­manie dziec­ka i zapewnie­nie mu odpowied­nio wysok­iej stopy życiowej odpowiada­jącej jego potrze­bom. Teo­re­ty­cznie powin­ny być one dzielone na pół (a połowa kosztów to właśnie wysokość zasąd­zonego świad­czenia ali­men­ta­cyjnego), jed­nak: „Kwo­ta wnioskowanego świad­czenia ali­men­ta­cyjnego częs­to nie uwzględ­nia prac nie­ma­te­ri­al­nych, które wynika­ją z samego fak­tu świad­czenia opie­ki nad dzieck­iem takich jak cho­ci­aż­by sprzą­tanie, gotowanie czy pra­sowanie – przy­pom­i­na adwokat Kamil Fla­tow z Kance­larii Prawnej w Płocku. – W zestaw­ie­niu wydatków warto także pod­kreślić potrze­by, które dziecko dopiero zaczy­na syg­nal­i­zować: do pozwu o ali­men­ty warto dołączyć argu­men­tację np. o chę­ci finan­sowa­nia nau­ki języ­ka ang­iel­skiego”.

Jak argu­men­tować wysokość żądanego świad­czenia?

Pod­stawą do wykaza­nia ponie­sionych lub mogą­cych się pojaw­ić wydatków są doku­men­ty poświad­cza­jące ten fakt. Przy­go­towane zestaw­ie­nie warto jest podzielić na okresy miesięczne, kwartalne i kilkulet­nie (np. raz na trzy lata remont poko­ju czy kup­no kom­put­era). Niepod­ważal­ną argu­men­tacją dla wydatków ponie­sionych będą z pewnoś­cią fak­tu­ry lub rachun­ki – nieste­ty ich zebranie wyma­ga po pros­tu cza­su. Co ciekawe, za dowód potwierdza­ją­cy fakt ponoszenia wydatków mogą nie być uznawane np. paragony fiskalne za zakupy – ze wzglę­du na wysok­ie ryzyko niewiary­god­noś­ci.

Kto udzieli pomo­cy?

Aby uzyskać możli­wie maksy­mal­ną sumę świad­czenia ali­men­ta­cyjnego, warto sko­rzys­tać z usług doświad­c­zonego adwoka­ta spec­jal­izu­jącego się w praw­ie rodzin­nym. Z pewnoś­cią pomoże on przy­go­tować pod­par­ty racjon­al­ny­mi argu­men­ta­mi pozew, jak również udzieli porady w sytu­acji, gdy egzekuc­ja zasąd­zonych ali­men­tów jest bezskutecz­na. Warto w tym momen­cie przy­pom­nieć o ist­nie­niu Fun­duszu Ali­men­ta­cyjnego, z którego pod pewny­mi warunk­a­mi moż­na sko­rzys­tać (http://www.infor.pl/prawo/alimenty/fundusz-alimentacyjny/301914,Komu-przysluguje-swiadczenie-z-Funduszu-Alimentacyjnego.html). Uchy­lanie się od dopełnienia obow­iązku ali­men­ta­cyjnego nie wiąże pozy­wa­jące­mu rąk – Fun­dusz Ali­men­ta­cyjny dla wielu osób jest po pros­tu przysłowiowym kołem ratunkowym, dlat­ego warto o tej możli­woś­ci pamię­tać.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz