Noworoczny obiad z gwiazdami

Noworoczny obiad z gwiazdami

by -

Pon­ad 300 dzieci z Domów Dziecka spotkało się na Noworocznym Obiedzie z Gwiaz­dami w restau­racji Jeff’s w Warsza­w­ie. Dla dzieci na sce­nie wys­tąpiła Natal­ia Kukul­ska i Marcin Wyrostek. Był obi­ad, który podawały gwiazdy, a na deser dzieci pojechały do Pałacu Prezy­denck­iego, gdzie tort podawała Anna Komorowska. 

W tym roku w Jeffs’ie goś­ciły dzieci z Domów Dziecka z całej Pol­ski. Oprócz zbiera­nia auto­grafów, robi­enia zdjęć z gwiaz­dami, dzieci miały wiele atrakcji. Konkursy, loterie, zwierzę­ta i prze­brane posta­cie, klowni, szczud­larze. Chwilą wytch­nienia po tylu atrakc­jach był obi­ad ze spec­jal­nym menu przy­go­towanym przez restau­rację Jeff’s, zaw­ier­a­ją­cym dziecięce przys­maki, które podawały gwiazdy. Przy wyjś­ciu czekała na dzieci kole­j­na niespodzianka — worek z prezen­tami. Dzięki hojnoś­ci spon­sorów i przy­jaciół Obiadu, paczki co roku są więk­sze i cięższe.

Podob­nie jak w lat­ach ubiegły­ch Obi­ad wsparły: Anna Komorowska, Mał­gorzata Tusk i Han­na Gronkiewicz-Waltz. Mał­gorzata Tusk przy­go­towała nagranie z życzeni­ami noworocznymi i przekaza­ła prezen­ty dla każde­go dziecka, podob­nie jak Pani Prezy­dent Warsza­wy, która oso­biś­cie życzyła dzieciom dobrej zabawy, a każdy dom dziecka hojnie wyposażyła w słody­cze i artykuły szkol­ne. Pani Prezy­den­towa Anna Komorowska zaprosiła dzieci w odwiedziny do Pałacu Prezy­denck­iego.

Jesteś­cie tutaj wyjątkowymi gośćmi. W tej Sali Kolum­nowej, którą może zna­cie z przekazów telewiz­yjny­ch, przyj­mowani są najważniejsi goś­cie, którzy odwiedza­ją nasz kraj — prezy­den­ci i koronowane głowy. Ter­az witam też wśród najważniejszy­ch osób w tym kra­ju także i was” — powiedzi­ała na pow­i­tanie.

Pomyślałam, że oprócz inny­ch atrakcji, oprócz dobre­go obiadu podane­go przez wspani­ały­ch ludzi, może zro­bimy coś jeszcze, dlat­e­go zaprosiłam tu was na deser” — mówiła prezy­den­towa.

Było też czy­tanie opowiada­nia autorstwa Michała Rusinka. Jego głównym bohaterem jest kami­en­ny lew, który nocami zry­wa się z cokołu przed Pałacem Prezy­denckim i oprowadza goś­ci. Potem było pamiątkowe zdję­cie i oczy­wiś­cie tort.

Z dziećmi spotkali się też w Pałacu Prezy­denckim artyś­ci: Joan­na Sara­p­ata i Rafał Olbiński. Z okazji 9. Noworoczne­go Obiadu z Gwiaz­dami namalowali oni dla Jerze­go Owsi­aka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy anioły noworoczne, chroniące dzieci i osoby starsze. Zapowiedzieli, że każdy dom dziecka reprezen­towany na spotka­niu otrzy­ma też swo­je­go anioła po to, by czuwały nad ich wychowankami i poma­gały im speł­ni­ać wszys­tkie marzenia.

[nggallery id=125]

W tym roku akcję wsparły osoby pry­wat­ne i firmy: Restau­rac­ja Jeff’s, Adam Bach­leda-Curuś, Akademia Aquafresh, Bon­jour, Carex, Dis­cov­ery Net­works CEEMEA, Empik, Erbud, Familijni.pl, Fer­rero, Fok­sal-Gru­pa Wydawnicza, Gala, Inglot, Klinika Ambrozi­ak-Est­e­d­erm, Lex­um, Luk­s­ja, Maz­da, Orig­i­nal Source, Per­fec­ta, Procter&Gamble, Ross­mann, San­te, Staedtler, Tesco, Tup­per­ware, Villeroy&Boch.

Pomysło­daw­czynią i orga­ni­za­torką akcji jest Ver­e­na Jar­czyńska współwłaś­ci­cielka restau­racji Jeff’s.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

seven − six =