Zrób dziecku prezent — rzuć palenie

Zrób dziecku prezent — rzuć palenie

by -

Na zlece­nie bry­tyjskiego Min­is­terst­wa Zdrowia prze­badano tysiąc dzieci w wieku od 7 do 13  lat i zapy­tano o… kwest­ie związane z pale­niem papierosów przez ich rodz­iców. Wyni­ki są zaskaku­jące. 54% badanych dzieci przyz­nało, że jed­nym z ich życzeń bożonar­o­dzeniowych jest to, by rodz­ic lub rodz­ice przestali pal­ić. Co więcej – aż 37% dzieci zadeklarowało, że zrezyg­nowało­by z prezen­tów świątecznych,  jeśli tylko rodz­ice rzu­cili­by nałóg.

stoppaleniu
fot. pat138241/ / FreeDigitalPhotos.net

Kiedy myślimy o prezen­tach bożonar­o­dzeniowych dla naszych dzieci, rzad­ko rozsz­erza­my pole myśle­nia do wyżej przed­staw­ionego kon­tek­stu, a nawet, jeśli pociecha sama naprowadza nas w innym kierunku – ignoru­je­my ją. Potwierdza to przykład Mar­ka i jego syna Antoniego.

- Mój syn kilka­krot­nie wspom­i­nał, że chci­ał­by, żebym rzu­cił „te śmierdzące faj­ki”. Oczy­wiś­cie nie pasowało mi to, więc zby­wałem tem­at i kierowałem go w stronę super samo­chodów, które zna­jdzie pod choinką. Pewnego dnia – dzię­ki kam­panii antyniko­tynowej prowad­zonej w szkole, mój syn przyniósł rysunek z choinką i prezen­tem pod nią. Na prezen­cie było napisane: „Mój tata już nie pali”. Moja żona wtedy stwierdz­iła – „tego nie możesz już chy­ba zig­norować”.  Rzu­ciłem więc pale­nie „w prezen­cie”, cho­ci­aż przyz­na­ję, że jeszcze po cichu popalałem przez parę tygod­ni. Zrozu­mi­ałem jed­nak, że mówie­nie o dzieci­ach, że chcą tylko zabawek, to krzy­wdzące uogól­ni­an­ie. Roz­maw­iałem z synem i dowiedzi­ałem się, że boi się, że coś mi się stanie – bo od papierosów „robi się rak”. Świado­mość mojego dziec­ka i jego dojrza­łość mnie zszokowała.

98% badanych chce, by rodz­ice rzu­cili pale­nie
94% przyz­nało, że pale­nie jest głupie
73% badanych dzieci, boi się, że mama lub tata z powodu pale­nia papierosów umrze
29 % dzieci przyz­nało, że w akcie des­per­ack­iej pró­by pomo­cy, ukry­wała papierosy przed rodzi­ca­mi

Do jakich poświęceń zdolne są dzieci, by nakłonić rodz­iców do rzuce­nia nałogu:
Pon­ad jed­na trze­cia (37%) nie chce prezen­tu na świę­ta, pon­ad połowa (59 %) zrezygnu­je z kies­zonkowego, co 7 dziecko zobow­iąże się sys­tem­aty­cznego odra­bi­a­nia lekcji przed sen. 76% położy się spać zgod­nie z prośbą rodz­i­ca.

W Polsce do nało­gowego (codzi­en­nego) pale­nia tyto­niu przyz­na­je się 9 mln Polaków w wieku 15 i więcej lat. Pale­nie tyto­niu od lat stanowi główną przy­czynę wysok­iej umier­al­noś­ci w dorosłej pop­u­lacji Pol­s­ki. Sza­cun­ki epi­demi­o­log­iczne pokazu­ją, że w 2000 roku pale­nie tyto­niu było przy­czyną około 69 tys. zgonów w Polsce (57 tys. mężczyzn i 12 tys. kobi­et), z czego ok. 43 tys. (37 tys. wśród mężczyzn i 6 tys. wśród kobi­et) stanow­iły zgony przed­w­czesne (w wieku 35–69 lat).

Bez wzglę­du na wiek rzu­canie pale­nia zawsze się opła­ca!
— 20 min­ut po rzuce­niu pale­nia: spa­da tem­po bicia ser­ca
— 8 godzin po rzuce­niu pale­nia: nor­mal­izu­je się poziom tlenu
— 2 tygod­ni do 3 miesię­cy po rzuce­niu pale­nia: popraw­ia się funkcjonowanie płuc, spa­da ryzyko zawału
— 1 do 9 miesię­cy po rzuce­niu pale­nia: zmniejsza się kaszel i zani­ka brak tchu
— po 12 miesią­cach od rzuce­niu pale­nia: o połowę spa­da ryzyko zachorowa­nia na chorobę wień­cową.

Oso­by uza­leżnione mogą również sko­rzys­tać z pomo­cy udzielanej przez Tele­fon­iczną Porad­nię Pomo­cy Palą­cym: 801 108 10.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz