ADHD czy za dużo cukru? Wpływ diety na zachowanie

ADHD czy za dużo cukru? Wpływ diety na zachowanie

by -

Prob­lem ADHD doty­czy coraz więk­szej licz­by dzieci. Zaburzenia uwa­gi, trud­noś­ci z kon­cen­tracją, nad­pobudli­wość ruchową i wzmożoną agresję obser­wu­je u swoich potomków mnóst­wo rodz­iców. I wielu łączy te objawy z niewłaś­ci­wą dietą. Czy dzieci z symp­toma­mi wskazu­ją­cy­mi na ADHD są nad­wrażli­we na cuki­er?

Wśród naukow­ców zda­nia są podzielone. Znaczne grono odrzu­ciło związek między nad­mi­arem cukru, a nad­pobudli­woś­cią. Jed­nak tak jak ist­nieją bada­nia wykazu­jące brak zależnoś­ci między niewielki­mi iloś­ci­a­mi słody­czy, a natęże­niem objawów ADHD, mamy również dowody na wyraźną poprawę (w tym przy­pad­ku złagodze­nie objawów) po wye­lim­i­nowa­niu cukru z codzi­en­nego menu. Komu wierzyć? Pode­jdźmy do sprawy zdroworozsąd­kowo: sko­ro cuki­er szkodzi ogól­nie pojęte­mu zdrow­iu, warto spróbować go ograniczyć.

niechce jescikona

Wielu rodz­iców defini­u­je objawy ADHD jako stan podob­ny do gło­du narko­tykowego – ich doświad­cze­nie pokazu­je, że prob­lem znacznie zmniejsza się po odstaw­ie­niu niek­tórych pokar­mów. Okazu­je się, że to co zna­jdzie się na talerzu może zarówno pogorszyć, jak i polep­szyć zachowanie oraz samopoczu­cie dzieci z ADHD. Co warto skreślić z jadłospisu, a co koniecznie do niego wprowadz­ić? Oto kil­ka pod­powiedzi.

PRODUKTY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ:

CUKIER – nie tylko ten oczy­wisty, sypa­ny łyżeczką, ale także cukry ukryte w sokach, batonikach ener­gety­cznych czy smakowych jogur­tach

KONSERWANTY I BARWNIKI SPOŻYWCZE – polep­sza­cze smaku i wyglą­du kuszące każde dziecko, np. jaskra­wocz­er­wone polewy, flu­ozielone żel­ki, błęk­itne gumy do żucia… dłu­go by wymieni­ać

TŁUSZCZE UTWARDZONE – najproś­ciej rzecz ujmu­jąc wszys­tkie te, które w tem­per­aturze poko­jowej nadal są twarde (ale uwa­ga: czy­ta­jmy etyki­ety, bo tłuszcze te zna­jdziemy w wielu pro­duk­tach spoży­w­czych)

KOFEINA – kawa, to jasne; ale kofeina zna­j­du­je się też w herba­cie, napo­jach ener­gety­cznych, gazowanych i czeko­ladzie

SÓL – podob­nie jak cuki­er, poza sol­niczką jest w wielu przekąskach (chip­sy, palusz­ki…) i dani­ach typu fast food

DLA RÓWNOWAGI PRODUKTY, KTÓRE WARTO WZBOGACIĆ POSIŁKI:

NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE – wspo­ma­ga­ją pracę mózgu, zna­jdziemy je w rybach, orzechach, tranie

WITAMINA B COMPLEX — reduku­je stres; sięgamy po drożdże, płat­ki zbożowe z pełnego ziar­na i pieczy­wo pełnoziar­niste, ryż, orzechy, mleko, jaj­ka oraz warzy­wa z zielony­mi liść­mi

BIAŁKO – spoży­wane w małych por­c­jach w ciągu całego dnia zapo­b­ie­ga gwał­towne­mu wzros­towi i równie nagłe­mu spad­kowi energii, szukamy go w nasion­ach, ziar­nach i nabi­ale

WAPŃ I MAGNEZ – wapń oprócz zbaw­i­en­nego wpły­wu na koś­ci wspo­ma­ga układ ner­wowy (jego źródłem jest m. in. mleko i zielone warzy­wa), mag­nez łagodzi napię­cie mięśni i ner­wów (warto sięgnąć po szpinak, orzechy i pełne ziar­na)

PIERWIASTKI ŚLADOWE – potrzeb­ne każde­mu orga­niz­mowi do praw­idłowego funkcjonowa­nia, powin­ny być dostar­czane codzi­en­nie, ale w min­i­mal­nych dawkach; przy ADHD istot­ny jest cynk i żela­zo (obec­ne w owocach i warzywach, ale aby zmi­ana była odczuwal­na nie obędzie się bez suple­men­tacji odpowied­ni­mi preparata­mi z apte­ki)

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

2 × 4 =