Syrop glukozowo fruktozowy — (nie)słodka prawda

Syrop glukozowo fruktozowy — (nie)słodka prawda

by -

Syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy to prawdzi­we zło naszych cza­sów. Nieste­ty nie jest niczym niezwykłym, że obec­ny jest praw­ie we wszys­tkim. W galaretkach, sokach, napo­jach gazowanych, płatkach śni­adan­iowych, musz­tardzie, ketchupie, jogur­tach, lodach, a nawet w syropie na kaszel.  Najnowsze bada­nia dowodzą, że jest główną przy­czyną wzros­tu otyłoś­ci i cukrzy­cy.

 

Co jest syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy (GFS)?
Syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy to ciekły środek słodzą­cy – sub­sty­tut cukru, który ist­nieje na rynku od około 1970 roku. Sto­su­je się go w pro­dukcji żywnoś­ci i napo­jów. GFS skła­da się z różnych cukrów prostych, głównie glukozy i fruk­tozy. Zawartość fruk­tozy może mieś­cić się w zakre­sie od 5% do 50%. Wyt­warzany jest z mąki pszen­nej lub kukury­dzianej (coraz częś­ciej gene­ty­cznie mody­fikowanej). W Europie, syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy to ofic­jal­na nazwa uży­wana na etyki­etach skład­ników, jed­nak tego rodza­ju syrop jest również określany jako izoglukoza. Częs­to pro­du­cen­ci różnego rodza­ju żywnoś­ci piszą na opakowa­ni­ach „nie zaw­iera cukru”, jed­nak zapom­i­na­ją dodać, że pro­dukt zaw­iera GFS, co jest znacznie gorsze dla zdrowia.

Czym to grozi?
Ponieważ słodzik ten nie jest wyt­worem natu­ry, a kon­trow­er­syjnym pro­duk­tem bio­chemii, część ekspertów medy­cznych ostrze­ga przed jego nad­miernym spoży­waniem. Już jed­na por­c­ja pro­duk­tu słod­zonego syropem gluko­zowo-fruk­to­zowym zaspoka­ja całodobowe zapotrze­bowanie na węglowodany. Spoży­wany w nad­mi­arze stanowi jeszcze więk­sze zdrowotne zagroże­nie. Jest bowiem metab­o­li­zowany bard­zo szy­bko, poza kon­trolą orga­niz­mu ponieważ omi­ja pewne szla­ki meta­bol­iczne.

To potenc­jal­nie szkodli­we z co najm­niej kilku powodów:

 • Zwięk­sza ryzyko chorób ser­ca
 • Zwięk­sza uczu­cie niedosy­tu  — jest to praw­dopodob­nie co najm­niej jeden z powodów,  że nad­mi­ar zuży­cia fruk­tozy powodu­je zwięk­sze­nie masy ciała
 • Sprzy­ja odpornoś­ci na insulinę, a ostate­cznie prowadzi do cukrzy­cy typu 2
 • Sprzy­ja pow­stawa­niu kamieni nerkowych
 • Przy­czy­nia się do sil­nego wzros­tu przy­pad­ków beza­lko­holowe stłuszcze­niem wątro­by
 • Przyspiesza pro­cesy starzenia się
 • Prowadzi do próch­ni­cy zębów

Najlep­szym sposobem, aby uniknąć niebez­pieczeńst­wa nad­miernego spoży­wa­nia pokar­mów z dodatkiem syropu gluko­zowo-fruk­to­zowego jest stosowanie zdrowej i nieprzetwor­zonej żywnoś­ci.

Gdzie najczęś­ciej dodawany jest syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy:

 • płatkach śni­adan­iowych, batonikach
 • mleku zagęszc­zonym, napo­jach mlecznych, lodach
 • napo­jach owocowych, nek­tarach
 • napo­jach gazowanych i izo­ton­icznych
 • kon­serwach ryb­nych i sałatkach
 • jogur­tach, dżemach, serkach homog­e­ni­zowanych
 • wędli­nach
 • keczupie, musz­tardzie i fry­tkach
 • napo­jach gazowanych, mrożonej herba­cie, likier­ach i tonikach
 • piernikach, cias­tach

W tym celu staran­nie czy­taj etyki­ety pro­duk­tów – nie kupuj tych zaw­ier­a­ją­cych GFS!

 Syrop glukozowo fruktozowy

 

Bar­ry M. Pop­kin, Ph.D., pro­fe­sor Zakładu Żywienia Uni­w­er­syte­tu Karoliny Północ­nej w pub­likacji na tem­at szkodli­woś­ci syropu gluko­zowo-fruk­to­zowego, pisze o jego wkładzie w epi­demię otyłoś­ci. Stwierdza on, że: suple­ment fruk­tozy zaburza kon­trolę apety­tu, a to przy­czy­nia się do przy­ros­tu masy ciała, poza tym wchła­nia się szy­b­ciej niż zwykły cuki­er i nie sty­mu­lu­je wyt­warza­nia insuliny.

Syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy zaw­iera zanieczyszczenia, w tym rtęć. Dodatkowo jest znacznikiem niskiej jakoś­ci, a pro­duk­ty go zaw­ier­a­jące to pro­duk­ty zubożone odży­w­c­zo, pełne pustych kalorii i sztucznych skład­ników. Postaw więc na zdrowie i ogranicz spoży­cie GFS!

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz