Siemię lniane – cud nowej żywności?

Siemię lniane – cud nowej żywności?

Ist­nieją pewne dowody, że może pomóc obniżyć ryzyko chorób ser­ca, nowot­worów, udaru mózgu i cukrzy­cy. Wspo­ma­ga też odchudzanie… Takie małe ziarenko, a tak dużo potrafi. Len. Dlaczego warto włączyć go do menu, przekon­a­j­cie się sami. 

Siemię upraw­iano w Babilonie już w 3000 r p.n.e. W VIII wieku, Król Karol wierzył tak moc­no we właś­ci­woś­ci zdrowotne siemienia lni­anego, iż wydał rozkaz swoim pod­danym do jego spoży­wa­nia.

Nasiona lnu mają ksz­tałt łzy i są troszkę więk­sze od nasion seza­mu. Mają twardą sko­rupę, która jest gład­ka i błyszczą­ca. Siemię ma kolory od bursz­tynowego do czer­wono­brą­zowego. Zmielone nasiona posi­ada­ją miękką kon­sys­tencję i są łat­wo przyswa­jalne. Len posi­a­da wyso­ki pro­fil odży­w­czy, dostar­cza błon­ni­ka i kwasów  omega‑3. Zmniejsza  ryzyko wielu schorzeń, w tym nad­ciśnie­nie, udar, niek­tóre nowot­wory, zaburzenia  immuno­log­iczne, stany zapalne i niek­tóre choro­by skóry. Ze wzglę­du na wysoką zawartość pęczniejącego śluzu ma właś­ci­woś­ci przeczyszcza­jące.

Najnowsze bada­nia wykaza­ły, że mężczyźni z rakiem prostaty, którzy jedzą około trzech łyżek nasion lnu dzi­en­nie byli w stanie spowol­nić postęp choro­by nowot­worowej. Podob­ne bada­nia pokazu­ją, że kobi­ety z rakiem pier­si, poprzez  codzi­enne spoży­wanie siemienia miały wol­niejsze tem­po wzros­tu guza.

Len jest malutkim ziarenkiem, który zaw­iera mnóst­wo cen­nych wit­a­min. Wys­tępu­jące w nim niezbędne kwasy tłuszc­zowe ( alfa-linolenowy i omega‑3) są ważne dla błon komórkowych, reg­u­lacji ciśnienia krwi i innych funkcji. Jest bogaty w wit­a­miny: A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 i E a także skład­ni­ki min­er­alne takie jak: potas, wapń, mag­nez, fos­for, żela­zo, cynk i miedź.

Ziar­na lnu mają przy­jem­ny smak przy­pom­i­na­ją­cy orzechy. Moż­na jeść całe nasiona albo je zmielić i żuć bard­zo powoli. Dla zachowa­nia smaku i wartoś­ci odży­w­czych najlepiej zmielić nasiona bezpośred­nio przed ich uży­ciem. Mimo, że ist­nieją różne kolory nasion nie ma odży­w­czej różni­cy między nimi. Wyko­rzysty­wane są w gotowych pro­duk­tach takich jak pieczy­wo czy mus­li. Może­my je też dodawać do surówek i gotowanych warzyw. Bard­zo cen­ny jest olej lni­any. Aby dłużej zachował świeżość należy prze­chowywać go w ciem­nych butelkach. Uwa­ga! Ole­ju lni­anego nie uży­wamy do smaże­nia!
Kobi­ety w ciąży lub karmiące pier­sią powin­ny unikać jedzenia dużej iloś­ci lnu. U niek­tórych osób może wys­tąpić reakc­ja aler­gicz­na.

Siemię lni­ane to sojusznik w odchudza­niu. Jeśli chcesz pozbyć się kilku dodatkowych kilo­gramów wprowadź go do swo­jej diety.

Jest naukowo udowod­nione, że len przyspiesza utratę masy ciała. Wszys­tko dzię­ki kwa­som tłuszc­zowym omega 3, które sty­mu­lu­ją metab­o­lizm i spalanie kalorii, jak również wyso­ki poziom błon­ni­ka, zapew­ni­a­jąc uczu­cie sytoś­ci. Pon­ad­to, wyzwala energię i zapew­nia poczu­cie dobrego samopoczu­cia.

Jeśli chcesz włączyć siemię do swo­jej diety, ale nie wiesz jak to zro­bić – przestaw­iamy kil­ka propozy­cji:


Z soku pomarańc­zowego 2 łyż­ki zmi­ażdżone nasiona lnu w szk­lance soku pomarańc­zowego.

  • Do szk­lan­ki soku pomarańc­zowego dodaj 2 łyż­ki zmielonego ziar­na lnu
  • Do sałat­ki owocowej dodaj 2 łyż­ki zgniecionego lnu
  • Wymieszaj jogurt z 1 łyżką grubo mielonego siemienia lni­anego
  • 1 łyż­ka grubo mielonego siemienia, pół fil­iżan­ki jogur­tu, 1/2 szk­lan­ki owoców i garść zboża – wszys­tko razem wymieszaj
  • Do przyrządzanego mięsa na kotle­ty mielone może­my dodać 1 łyżkę siemienia
  • Olej lni­any do wszys­t­kich sałatek warzy­wnych

Zale­cana dzi­en­na dawka to 1–2 łyż­ki siemienia lni­anego.

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz