Nowy model Matki Polki

Nowy model Matki Polki

by -
Spełnione profesjonalistki czy niespełnione “superwoman”? Panie domu czy obywatelki świata? Zachłanne konsumpcjonistki, a może: osamotnione konserwatystki? Współczesnych portret Polek znacząco odbiega od tego, który reprezentowały nasze matki i babki.

Happy loving family. mother and child girl playing kissing and hugging

Dużą grupę, bo aż ok. 5 mil­ionów stanow­ią kobi­ety, które są sfrus­trowane. W więk­szoś­ci to są matki. Ich frus­trac­ja wynika z nie potrafią połączyć obow­iązków związany­ch z byciem mamą, gospo­dynią domową, part­nerką z obow­iązkami wynika­ją­cym z pra­cy zawodowej. Efekt jest taki, że są niespełnione w pra­cy, bo myślą o dzieci­ach, a kiedy są w domu, myślą o kari­erze zawodowej — mówi Katarzy­na Paw­likowska ekspert ds. zachowań społeczny­ch kobi­et.

Matka kon­tra córka
64% młody­ch Polek (18–24 lata) czu­je wspar­cie matki w dąże­niu do rozwi­ja­nia oso­bisty­ch pasji i planów zawodowych. 45% kobi­et w tej grupie wiekowej deklaru­je, że mama jest dla nich inspiracją i wzorem kobi­ety. Respon­den­tki nie chcą jed­nak powielać mod­elu matki i żony, jaki zna­ją z włas­ne­go domu, praw­dopodob­nie widząc codzi­en­ne stresy i prze­ciąże­nie.

Najsil­niejsze wspar­cie odczuwa­ją kobi­ety pochodzące ze środowisk wiejs­kich. O ile w duży­ch mias­tach (powyżej 500 tys. mieszkańców) 55% młody­ch kobi­et deklaru­je, że mogły liczyć na pomoc matki w roz­wo­ju oso­bisty­ch pasji i planów zawodowych, o tyle w grupie kobi­et mieszka­ją­cy­ch na wsi ten wynik wynosi 67%.

Uważam, że to w znacznej mierze efekt „niedokońc­zonej rewolucji“ kilku mil­ionów kobi­et, które dziś mają dorosłe lub doras­ta­jące córki, a 20–25 lat temu wchodz­iły w czas decyzji o wyb­o­rach dróg życiowych – mówi Katarzy­na Paw­likowska, ekspert ds. zachowań społeczny­ch kobi­et.

Jak pod­kreśla badaczka, bard­zo częs­to miały one odwagę opuś­cić swo­je środowisko po to, by się ksz­tał­cić, mając nadzieję na akty­wne i udane życie zawodowe. Wiele z nich należy do pier­wsze­go pokole­nia żyjące­go otwar­cie w związkach part­ner­s­kich (choć z cza­sem wiele z tych związków zostało zale­gal­i­zowany­ch). Ale choć kobi­ety te deklaru­ją lib­er­al­ny świato­pogląd, bard­zo trady­cyjne wychowanie wdrukowało w ich głowy i ser­ca konieczność poświęce­nia się dla rodziny.

Około 70% kobi­et w wieku 35+ deklaru­je, że zostały wychowane przez matkę w poczu­ciu, iż najważniejsze jest bycie dobrą matką, żoną i gospo­dynią domową. 22% pań w wieku 35–44 lata potwierdza, że chci­ały­by wzorować się na swo­jej matce i inspirować się jej postawą, a jed­nak nie znalazły na tę zmi­anę wewnętrznej siły.

Tę wielką grupę Polek nieusta­ją­co nęka poczu­cie winy. Nie chcą one życia z pięt­nem wieczne­go roz­dar­cia dla swoich córek. Dlat­e­go wychowu­ją je zupełnie inaczej – to one sto­ją za dokonu­ją­cym się właśnie przełomem.

Niespełnie­nie i miłość do dzieci dała im moc, by stały się nowymi „Matkami Polka­mi“, wychowu­ją­cymi córki tak, by żyły w zgodzie ze sobą, dzieliły się obow­iązkami z part­nerem i potrafiły odpuś­cić sobie to, czego one same nie potrafią – doda­je Katarzy­na Paw­likowska.

Stereo­typ matki i syna
Bard­zo ciekawe zjawisko wys­tępu­je także w sferze wychowa­nia chłopców. Wyraźnie wskazu­je ono na to, że pro­ces zmi­an w pode­jś­ciu matek do wychowa­nia dzieci jeszcze się nie zakończył. Około 70% kobi­et mają­cy­ch brata na pytanie o to, czy jest on wychowywany podob­nie, odpowiedzi­ało, że jest on wychowywany według takich samy­ch zasad. Jed­nocześnie jed­nak podob­na liczba Polek deklaru­je, że brat miał lub ma znacznie mniej obow­iązków niż one.

Nowe Matki Polki cią­gle stereo­ty­powo wychowu­ją synów. Wyda­je się, że świato­poglą­dowo są już gotowe na zmi­anę, ale etap przeła­ma­nia bari­ery wychowa­nia z równym podzi­ałem obow­iązków między dzieci obu płci jest jeszcze przed nimi.

Badanie doty­czące postaw wychowaw­czy­ch matek w kon­tekś­cie przy­go­towywa­nia ich córek do dorosłe­go życia w społeczeńst­wie zostało przeprowad­zone przez Katarzynę Paw­likowską (Gar­den of Words) i agencję badaw­czą Maison & Part­ners między 29 kwiet­nia a 18 maja 2016 r. Zre­al­i­zowano je na ogólnopol­skim pan­elu badaw­czym Ari­ad­na, na pró­bie ogólnopol­skiej 2102 osób.

Katarzy­na Paw­likowska jest ekspertem w dziedzinie zachowań społeczny­ch i kon­sumenc­kich kobi­et. Pomysło­daw­czyni i współau­torka badań dają­cy­ch reprezen­taty­wny obraz współczes­ny­ch Polek („Polki same o sobie” Gar­den of Words, DB Maison 2012) oraz książki „Polki” (WUW, 2014). Autorka pub­likacji na tem­at mar­ketingu kierowane­go do kobi­et, pt. „Czu­jesz?” (CDW, 2011). Założy­cielka agencji Gar­den of Words.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

fifteen − five =