Mango — tropikalne jabłko z potencjałem

Mango — tropikalne jabłko z potencjałem

Nazy­wane „królem owoców”. Nie bez powodu – man­go jest nie tylko smaczne, ale też bogate w korzystne dla zdrowia sub­stanc­je.

Nie tylko sam owoc, ale także garb­ni­ki w kwiat­ach drzew mają dzi­ałanie uzdraw­ia­jące. Są one stosowane do leczenia biegun­ki, zapale­nia pęcherza moc­zowego i chron­icznego zapale­nia cew­ki moc­zowej. Kora z drze­wa man­go zaw­iera akty­wny skład­nik, który jest uży­wany na reumatyzm i błon­icę, a także grzy­bicze choro­by skóry. Mielona kora jest również stosowana jako środek uśmierza­ją­cy ból żołąd­ka, ból zęba i zapale­nie oskrzeli.

mango

Zapo­b­ie­ga i leczy
Bada­nia z Texas AgriL­ife wykaza­ły, że owoce man­go chronią przed rakiem pier­si i raka jeli­ta grubego, a także białaczką i rakiem prostaty. Owoc ten jest bogaty w skład­ni­ki odży­w­cze niezbędne dla utrzy­ma­nia zdrowego poziomu cukru we krwi, jak również układu ner­wowego. Stanowi też ide­al­ną przekąskę dla osób chcą­cych schud­nąć lub utrzy­mać swo­ją wagę.

Man­go jest doskon­ałym źródłem wit­a­miny A  i fla­wonoidów, takich jak betakaroten, alfakaroten i betakryp­tok­san­ty­na. 100 g świeżego owocu dostar­cza 25% zale­canej dzi­en­nej zawartoś­ci wit­a­miny A. Razem, te związ­ki są znane jako prze­ci­wut­le­ni­acze i są istotne dla wzroku. Wit­a­m­i­na A jest też potrzeb­na do utrzy­ma­nia zdrowej błony ślu­zowe i skóry. Świeże man­go jest dobrym źródłem pota­su, który poma­ga reg­u­lować akcję ser­ca i ciśnie­nie krwi.  Wyso­ki poziom pota­su ma też dzi­ałanie moc­zopędne, pozwala­jące na usunię­cie toksyn z nerek. Stanowi też źródło wit­a­miny B1, B2, B6, wit­a­miny C, wit­a­miny E i K. Spoży­wanie pro­duk­tów bogatych w wit­a­m­inę C poma­ga orga­niz­mowi rozwinąć odporność na czyn­ni­ki zakaźne i dzi­ała­nia szkodli­wych wol­nych rod­ników. Wit­a­m­i­na B6 sty­mu­lu­je pracę mózgu. Wit­a­m­i­na E zapew­nia zdrowie skóry, włosów i paznok­ci.

Man­go jest również źródłem miedzi, wap­nia, żelaza, mag­nezu, man­ganu i cynku. Warto zatem wspom­nieć, że te doskon­ałe właś­ci­woś­ci i dostar­czanie skład­ników odży­w­czych, które czynią man­go doskon­ałym narzędziem do pro­fi­lak­ty­ki wielu chorób, takich jak ane­mia i osła­bi­e­nie mięśni, skur­cze, wyso­ki cho­les­terol i wysok­ie ciśnie­nie krwi, a pon­ad­to na układ ner­wowy i układ traw­i­en­ny. Z tego powodu zale­ca się man­go dla wszys­t­kich, ale w szczegól­noś­ci dla dzieci i młodzieży, sportow­ców, kobi­et w ciąży lub w okre­sie karmienia pier­sią, osób starszych i osób o zwięk­szonym zapotrze­bowa­niu na wit­a­miny i min­er­ały w celu utrzy­ma­nia zdrowego orga­niz­mu.

Jed­na szk­lan­ka, czyli 225 gramów owoców lub soku zaw­iera:

  • 105 kalorii
  • 76 % dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na wit­a­m­inę C
  • 25 % dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na wit­a­m­inę A
  • 23 % dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na wit­a­m­inę E
  • 11 % dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na wit­a­miny z grupy B
  • 9 % dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na błon­nik
  • 9 % dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na miedź
  • 7 % dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na potas
  • 4 % dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na mag­nezu

Man­go nie powin­ny być prze­chowywane w lodów­ce, ponieważ tracą smak w tem­per­aturze poniżej 8 stop­ni Cel­sjusza. Kupu­jąc owoce man­go należy wybier­ać te z nieuszkod­zoną skórą, bez żad­nych sini­aków i prze­bar­wień. Niedo­jrza­łe man­go może być prze­chowywane w tem­per­aturze poko­jowej przez kil­ka dni i dojrze­wać – wów­czas zwi­jamy owoce w papi­er.

Man­go wys­tępu­je w wielu różnych ksz­tał­tach i rozmi­arach, w zależnoś­ci od odmi­any. Te najbardziej pop­u­larne pochodzą głównie z Hisz­panii. Ich miąższ jest soczysty, ma pomarańc­zowo-żół­ty kolor.  A ich smak jest przy­jem­nie słod­ki i bogaty, cza­sem lekko cierp­ki. Aby doświad­czyć głębok­iego smaku man­go najlepiej jeść je samo, bez dodatków.

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz