Wychowanie bez nagród i kar

Wychowanie bez nagród i kar

Wychowanie bez nagród i karKsiąż­ka wybit­nego amerykańskiego psy­cholo­ga może zaskoczyć rodz­iców przyzwycza­jonych do trady­cyjnych poglądów na tem­at wychowa­nia i dyscy­pliny. Powołu­jąc się na dziesiąt­ki fachowych badań, autor demon­stru­je negaty­wne skut­ki kon­trolowa­nia dzieci za pomocą nagród, pochwał i kar. Co ważniejsze, demon­stru­je także, jak niszczą­ca dla dziecięcej psy­chi­ki jest warunk­owa akcep­tac­ja, tak zwana miłość odmaw­iana, zależ­na od tego, czy dziecko speł­nia oczeki­wa­nia rodz­iców. Jest ona częstym środ­kiem wymusza­nia posłuszeńst­wa u dzieci. Kohn obnaża również współczes­ną kul­turę współza­wod­nict­wa i presję sukce­su, która ciąży na współczes­nych dzieci­ach i młodzieży. Jego książ­ka to lek­tu­ra obow­iązkowa każdego rodz­i­ca, który chci­ał­by być na bieżą­co z najnowszą wiedzą na tem­at dzieci.

Książ­ka zdobyła najważniejszą amerykańską nagrodę dla książek par­entin­gowych: złotą nagrodę NAPPA (Nation­al Par­ent­ing Pub­li­ca­tions Awards) w 2006 roku.

Alfie Kohn (ur. 1957) jest amerykańskim badaczem inter­dyscy­pli­narnym, spec­jal­izu­ją­cym się w tem­atyce edukacji i wychowa­nia. Jego pola zain­tere­sowań to zagad­nienia motywacji, współpra­cy i dłu­goter­mi­nowych skutków strate­gii wychowaw­czych. Znany prze­ci­wnik ocen w szkołach i rywal­iza­cyjnego pode­jś­cia do nau­ki Autor m.in. książek Pun­ished by Rewards (Ukarani przez nagrody), No Con­test (Bez rywal­iza­cji), What Does It Mean to Be Well Edu­cat­ed? (Co to znaczy być dobrze wyk­sz­tał­conym?).

Wychowanie bez nagród i kar”, Alfie Kohn, wyd. MiND

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz