Chipie — sezon w kolorach tęczy

Chipie — sezon w kolorach tęczy

by -
Ponadczasowe wzornictwo, kolory w odcieniach tęczy i do tego podeszwy o zapachu gumy balonowej — to najważniejsze cechy najnowszej kolekcji obuwia Chipie. Dla dorosłych i dla dzieci, wystarczy założyć i w drogę!

Kolekc­ja Chip­ie jest inspirowana dziecię­cym naślad­own­ictwem dorosłych. W końcu mama i tata są dla swoich dzieci prawdzi­wy­mi bohat­era­mi, których chce się kopi­ować we wszys­tkim co się robią. Przy­biera to różne formy, nawet… Wspól­nych styl­iza­cji.

Powrót do przeszłoś­ci
His­to­ria Chip­ie zaczęła się w 1967 roku w Car­cas­sonne na połud­niu Francji. Stworzył ją wów­czas 17-let­ni Jean-Michel Sig­noles. Początkowo fir­ma zaj­mowała się prz­er­abi­an­iem ubrań z amerykańs­kich sec­ond hand-ów. Po czterech lat­ach została uru­chomiona pier­wsza fab­ry­ka. Na przełomie lat 80-tcy i 90-tych ubiegłego stule­cia do pro­dukcji wprowad­zono tor­by, drob­ne wyro­by skórzane, zegar­ki, oku­lary, dłu­gopisy.
Prawdzi­wym hitem było wprowadze­nie kolekcji obuwia dedykowanej dzieciom. Chip­ie od lat pod­bi­ja “stopy” ludzi na całym świecie. To zasłu­ga wysok­iej jakoś­ci wyko­na­nia i charak­terysty­cznego sty­lu, który łączy w sobie klasy­czny vin­tage look oraz ele­men­ty rodem z bry­tyjskiego college’u. Dbałość o najm­niejsze detale i wyjątkowe wzor­nict­wo spraw­iło, że mar­ka stała się tak pop­u­lar­na, w tym również wśród rodz­iców, którzy poszuku­ją najlep­szych rozwiązań dla swoich dzieci.

W tym sezonie zna­jdziemy mod­ele Chip­ie dla dorosłych i najmłod­szych we wszys­t­kich kolorach tęczy. Od szla­chet­nej bieli oraz całej gamy odcieni szaroś­ci i niebieskiego, po pełne słoń­ca bar­wy jak żół­ty, pomarańc­zowy, różowy czy czer­wony. Dostęp­ne są dwa rodza­je lek­kich tram­pek Chip­ie. Pier­wszy mod­el wyróż­nia się charak­terysty­cznym sznurowaniem z „dzi­u­ra­mi”. Alter­naty­wną wer­sją są bardziej zabu­dowane, wsuwane tramp­ki Chip­ie z wyższą cholewką za kostkę. To ukłon w stronę trady­cyjnego wzor­nict­wa, które nie pod­da­je się upły­wowi cza­su. Mod­ele Chip­ie wyko­nane są z przewiewnej bawełny, gumowa podeszwa zapew­nia abso­lut­ny kom­fort noszenia. Nic tylko założyć i ruszyć w drogę.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz