Zrób to jak dziewczyna

Zrób to jak dziewczyna

by -
Jak biega dziewczyna? Zdaniem kobiet niezdarnie wykręca nogi na boki i macha bezwiednie rękoma. To samo pytanie zdano dziewczynkom. Jedna z nich odpowiedziała: „biec jak dziewczyna” znaczy „tak szybko jak tylko potrafisz”.  Od kiedy określenia “robisz to jak dziewczyna” jest obraźliwe? Marka Always stworzyła wyjątkową kampanię, która zaskoczyła nawet uczestniczki akcji.

 

jakdziewczyna
fot. screen z You Tube

Osoby biorące udzi­ał w castin­gu dostały zadanie: bie­gać, bić się i rzu­cać “jak dziew­czy­na”. Młode kobi­ety, mężczyźni i chło­piec bieg­ną niez­darnie, wykrę­ca­ją nogi, robią dzi­wne miny i popraw­ia­ją włosy.

- Nie wiem, czy określe­nie ”zrób to jak dziew­czy­na” jest dobre czy złe. Ale chy­ba jest obraźli­we i ma kogoś upoko­rzyć — mówiła jed­na z ”pozy­ty­wny­ch” bohaterek fil­mu. Gdy w spraw­ie krzy­wdzące­go stereo­ty­pu zapy­tano o zdanie dorosły­ch, powiedzieli, co tak naprawdę znaczy dla nich ”robić coś jak dziew­czy­na”, wszys­tkie wykon­ali czyn­noś­ci inaczej.

W mojej pra­cy doku­men­tal­istki, bywam świad­kiem kryzy­su pewnoś­ci, który prze­chodzą dziew­czyny” mówi Lau­ren Green­field, reży­serka i autorka fil­mu #LikeA­Girl. „Kiedy słowa “jak dziew­czy­na” są uży­wane jako określe­nie czegoś złe­go, sta­je się to niesamowicie obezwład­ni­a­jące i pozbaw­ia­jące władzy. Jestem dum­na, że mogę współpra­cow­ać z Always i rzu­cić światło na to, jak prosta fraza może mieć znacze­nie i w długiej per­spek­ty­wie może wpły­wać na dziew­czynki i kobi­ety. Jestem podekscy­towana będąc częś­cią ruchu, który chce zre­defin­iować “jak dziew­czy­na” w pozy­ty­wne oświad­cze­nie”.

Pro­dukcję marki Always w ciągu 3 dni obe­jrza­ło pon­ad 9 mln ludzi. Kam­pa­nia miała na celu zmienić nastaw­ie­nie kobi­et do ich możli­woś­ci. W końcu wszys­tkie są dziew­czy­nami. Według badań (dane Always) około połowa dziew­czynek traci pewność siebie po tym, jak dosta­je pier­wszy okres.

A wy co robi­cie jak dziew­czy­na?

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

18 − 10 =