Nie łam się!

Nie łam się!

by -

Loccitane_probki_2Po ciąży włosy częs­to są osłabione. Zaczy­na­ją wypadać i rozd­wa­jać się. Jak im pomóc? Spec­jal­iś­ci z lab­o­ra­toriów L’occitane opaten­towali mieszankę regeneru­ją­cych aminok­wasów pochodzenia roślin­nego. Zaw­iera ona pięć ole­jków eterycznych: gera­ni­um, lawendę, słod­ką pomarańczę, ylang-ylang i angelicę. Nowy kom­pleks regeneru­je suche, osłabione włosy i spraw­ia, że są miękkie, lekkie i zdrowe, od cebulek, aż po końców­ki.

Roz­pac­zli­wych wpisów kobi­et na forach inter­ne­towych nie braku­je: “…miałam też prob­lem z włosa­mi wypadały garś­ci­a­mi i były dosłown­ie wszędzie. Zas­tosowałam drasty­czną zmi­anę, obcięłam”.

Nawet gdy sytu­ac­ja jest bez­nadziej­na, a pod­czas rozczesy­wa­nia widzisz kole­jny zła­many włos, nie krzy­cz: nie łam się!
Nie bieg­nij też do fryz­jera, żeby drasty­cznie skró­cić fryzurę! Na początek wystar­czy zmienić pro­duk­ty do pielę­gnacji włosów. Pomoc­na będzie nowa linia fran­cuskiej mar­ki L’oc­c­i­tane. Redak­cyjnym fawory­tem jest szam­pon regeneru­ją­cy bez zawartoś­ci silikonów. Oczyszcza i wygładza łus­ki włosa, napraw­ia­jąc nawet te najbardziej osłabione. Wiado­mo, że poran­nego rytu­ału — mycia włosów, nie było by bez odży­w­ki. Warto spróbować odży­w­ki odbu­dowu­jącej, która jest wzbo­ga­cona ole­jkiem ze słod­kiego migdała. Ole­jek popraw­ia struk­turę włosów i spraw­ia, że sta­ją się bardziej odporne na negaty­wne dzi­ałanie czyn­ników zewnętrznych. Jak? Gęs­ta kon­sys­tenc­ja odży­w­ki wypeł­nia wszelkie ubyt­ki rdzenia włosa i otu­la go cienką warst­wą wzmac­ni­a­jącą, spraw­ia­jąc, że sta­je się bardziej mięk­ki i elasty­czny, a włosy łatwiej się rozczesu­ją. Pamię­taj, by raz na tydzień zafun­dować wło­som coś spec­jal­nego, na przykład nałożyć maskę odbu­dowu­jącą Aro­makolo­gia. Poma­ga nie tylko regen­erować włók­na włosów, stanowi też źródło ich siły. Oprócz ole­jku słod­kiego migdała, mas­ka zaw­iera masło shea, dzię­ki czemu jeszcze skuteczniej pielęgnu­je włosy. To prawdzi­wa odży­w­cza ucz­ta dla włosów. Przeprowad­zone bada­nia potwierdza­ją, że dzię­ki stosowa­niu szam­ponu, odży­w­ki i ole­jku odbu­dowu­jącego aż 83% włosów pozosta­je nie narus­zone pod­czas czesa­nia. Zaradne, nie łam­cie się. Po ciąży kondy­c­ja włosów, podob­nie jak ciało wraca do normy. Czekamy na wasze opinie.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz