Polacy fundują szczepionki dla 250 tys. dzieci w Sierra Leone

Polacy fundują szczepionki dla 250 tys. dzieci w Sierra Leone

by -

Polscy dar­czyń­cy przekaza­li na rzecz UNICEF pon­ad 1,3 mln PLN. Pieniądze te poz­wolą na zakup pon­ad 600 tys. dawek szczepi­onek dla dzieci w Sier­ra Leone. Dzięki hojnoś­ci Polaków dzieci w tym kra­ju będą miały szan­sę na zdrowy start w przyszłość.

Zebrana przez UNICEF Pol­ska kwota 1 359 539 PLN to sukces odnie­siony dzięki połącze­niu sił dwóch kam­panii chary­taty­wny­ch UNICEF na rzecz Sier­ra Leone: „Wszys­tkie kolory świata” oraz „Face­ci ratu­ją dzieci”. Dzięki wspar­ciu pol­s­kich dar­czyńców UNICEF zapewni dzieciom
w Sier­ra Leone kom­plek­sowy pro­gram szczepień i dostar­czy m.in.:

•    szczepi­onki prze­ci­wko gruźl­i­cy dla 250 tys. dzieci
•    potrójne dawki szczepi­onki prze­ciw polio dla 125 tys. niemowląt
•    10 lodówek na baterie słoneczne do prze­chowywa­nia szczepi­onek w lokalny­ch ośrod­kach zdrowia.

Niepo­zor­na szczepi­onka może ura­tować życie dziecka, a zaszczepi­ony maluch zysku­je pełną odporność. Powszech­ny u nas dostęp do rutynowych szczepień to prze­ci­wieńst­wo sytu­acji w Sier­ra Leone. Pon­ad 60% dzieci w tym kra­ju nie jest pod­dawany­ch kom­plek­sowym szczepi­eniom. Dzięki wspar­ciu pol­s­kich dar­czyńców, sytu­ac­ja ta będzie zmieni­ać się na lep­sze. Do praw­idłowe­go przeprowadzenia szczepień niezbęd­ny jest również sprzęt do prze­chowywa­nia szczepi­onek i utyl­i­zowa­nia odpadów, a także przeszkolony per­son­el medy­czny. Dlat­e­go właśnie wspier­a­jąc pro­gramy szczepień w Sier­ra Leone i w inny­ch kra­jach na całym świecie UNICEF zawsze dba o zapewnie­nie kom­plek­sowe­go wspar­cia dla służby zdrowia.

[nggallery id=unicef template=caption]

Przy­go­towanie i real­iza­c­ja oby­d­wu kam­panii była możli­wa dzięki ogrom­nej pomo­cy wielu firm i insty­tucji, które przekaza­ły swo­je pro­duk­ty, usługi lub środ­ki finan­sowe. Uroczys­te pod­sumowanie kam­panii na rzecz Sier­ra Leone odbyło się w Teatrze Syre­na w Warsza­w­ie, na którym podz­iękowano wszys­tkim zaan­gażowanym osobom za udzielone wspar­cie.

Wszys­tkie kolory świata” to pro­jekt UNICEF skierowany do placówek eduka­cyjny­ch z całej Pol­ski. Do akcji włączyły się dzieci z 1140  szkół, przed­szkoli, domów kul­tu­ry i bib­liotek pub­liczny­ch z całej Pol­ski. Zadaniem uczniów było przy­go­towanie chary­taty­wny­ch, szma­ciany­ch laleczek, którymi mógł zaopiekować się każdy, kto przekazał darow­iz­nę na rzecz UNICEF. Kam­panię wsparła Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

one × 2 =