Marzenia 8‑latków

Marzenia 8‑latków

by -

O komu­ni­jnych prezen­tach powiedziano i napisano już wiele. Tem­at wciąż budzi wiele kon­trow­er­sji i dyskusji. Pieniądze, kom­put­ery, smart­fony… Oto lista życzeń współczes­nego ośmi­o­lat­ka. Zwłaszcza jeżeli w per­spek­ty­wie ma Pier­wszą Komu­nię Świętą. Jakie prezen­ty kupować? Ile wydać pieniędzy? Gdzie jest grani­ca zdrowego rozsąd­ku? Inter­ne­towa porówny­war­ka cen Nokaut.pl przeprowadz­iła anki­etę wśród trójmiejs­kich ośmi­o­latków.

Ośmi­o­latkom zadano proste pytanie: jaki prezent z okazji Pier­wszej Komu­nii spraw­ił­by im najwięk­szą radość?

Anki­etowane dzieci zde­cy­dowanie wskaza­ły trzy najlep­sze prezen­ty.

 

1. Pieniądze. Kop­er­ta z pamiątkową kartką w towarzys­t­wie kilku ban­knotów zad­owoliła­by praw­ie 40 pro­cent anki­etowanych ośmi­o­latków.

2. Lap­top lub gra kom­put­erowa. Drugie miejsce wśród najbardziej pożą­danych prezen­tów zajęły lap­topy. Już co trze­ci ośmi­o­latek prag­nął­by zostać nim obdarowany. Podob­na licz­ba dzieci wskaza­ła gry kom­put­erowe.

Mniejszym powodze­niem wśród dzieci cieszyły się smart­fony. Tylko co szósty anki­etowany chci­ał­by otrzy­mać taki w prezen­cie. Trady­cyjnie kojar­zony z Pier­wszą Komu­nią Świętą prezent, czyli królu­ją­cy w lat­ach 80. i 90. row­er zad­owolił­by jedynie 12 pro­cent anki­etowanych ośmi­o­latków. A zegarkiem zain­tere­sowanych jest jedynie 3 pro­cent z nich. Również hit lat ubiegłych, czyli quad stracił na znacze­niu. Jedynie jeden pro­cent z pytanych dzieci wskaza­ło czterokołow­ca jako wymar­zony prezent.

Co na to dorośli

A jak do Pier­wszej Komu­nii pod­chodzą dorośli? Pier­wsze zapy­ta­nia doty­czące prezen­tów komu­ni­jnych w wyszuki­warce Nokaut.pl pojaw­iły się 25 mar­ca. Najwięcej osób poszuki­wało pomysłu na podarunek w drugiej połowie kwiet­nia. — Trzykrot­ny wzrost zain­tere­sowa­nia lap­topa­mi w ostat­nim tygod­niu zde­cy­dowanie może­my tłu­maczyć “gorączką” zakupów komu­ni­jnych — tłu­maczy Fabi­an Adaszews­ki. — Obser­wu­je­my także znaczą­cy wzrost zapy­tań doty­czą­cych tabletów w ostat­nim okre­sie. Jak widać dorośli mają własne pomysły na prezent dla ośmi­o­latków.

Zarówno okres komu­ni­jny, jak i rozk­wita­ją­ca wios­na mają wpływ na wzrost zain­tere­sowa­nia row­era­mi. Tylko w mar­cu, w sto­sunku do ana­log­icznego okre­su w ubiegłym roku ilość zapy­tań wzrosła o 100 pro­cent. Z kolei kwiecień przyniósł wzrost zain­tere­sowa­nia kon­so­la­mi. W sto­sunku do mar­ca licz­ba poszuku­ją­cych wzrosła o 30 pro­cent. — Kole­jny, niemalże his­to­rycznie kojarzą­cy się z okre­sem komu­nii przed­miot to zegar­ki. Tu również obser­wu­je­my wzrost zain­tere­sowa­nia — doda­je Adaszews­ki. — W mar­cu tego roku zegarków szukało 40 pro­cent, a w kwiet­niu już 60 pro­cent inter­nautów więcej w sto­sunku do ana­log­icznego okre­su w ubiegłym roku. Jedynie 8 pro­cent więcej osób niż w roku 2011 szukało biżu­terii.

Czy musi być tak dro­go

Obser­wu­jąc wybrane przez ośmi­o­latków kat­e­gorie moż­na odnieść wraże­nie, iż prezent na Pier­wszą Komu­nię Świętą to ogrom­ny wydatek. Wystar­czy jed­nakże zajrzeć do Inter­ne­tu, aby zmienić zdanie. Przeszuku­jąc kat­e­gorię Lap­topy w inter­ne­towej porówny­warce cen Nokaut.pl może­my znaleźć rozsądne ofer­ty net­booków już za kilka­set zło­tych. Tele­fony komórkowe ofer­owane przez sklepy inter­ne­towe prezen­tu­jące swo­ją ofer­tę w porówny­warce Nokaut moż­na nabyć już za kilka­dziesiąt zło­tych. Jeżeli zde­cy­du­je­my się obdarować bliską nam pociechę smart­fonem musimy przy­go­tować około 300 zło­tych. W tej cenie otrzy­mamy markowy tele­fon z dotykowym wyświ­et­laczem. Niewiele więcej będziemy musieli wydać na zakup table­tu. Spełnie­nie marzeń o kon­soli do gier może nas kosz­tować od 300 zło­tych w górę. Mowa tu oczy­wiś­cie o markowych kon­so­lach. Zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych.

Trady­cyjne prezen­ty, jak row­ery czy zegar­ki również nie muszą oznaczać kolos­al­nych wydatków. Ten pier­wszy może nas kosz­tować niewiele pon­ad 300 zło­tych. Za zegarek trze­ba zapłacić od kilkudziesię­ciu zło­tych wzwyż.
— Bliższe przyjrze­nie się ofer­cie sklepów inter­ne­towych w naszej porówny­warce pokazu­je, iż ciekawy i dobry jakoś­ciowo prezent speł­ni­a­ją­cy oczeki­wa­nia dziec­ka nie musi kosz­tować for­tuny — tłu­maczy Fabi­an Adaszews­ki. — Porówny­war­ka Nokaut.pl pozwala dopa­sować prezent zarówno do listy życzeń prze­cięt­nego ośmi­o­lat­ka, jak i możli­woś­ci naszego port­fela. Oznacza to, iż prezent komu­ni­jny może być atrak­cyjny dla obdarowywanego, i rozsąd­ny cenowo dla obdarowu­jącego.

Warto również pamię­tać, iż zakupy dokony­wane w sklepach inter­ne­towych poprzez porówny­warkę cen Nokaut.pl są wygodne i gwaran­tu­ją bez­pieczeńst­wo transakcji. — Zakupy dokony­wane są w sprawd­zonych sklepach dzi­ała­ją­cych od lat na rynku i posi­ada­ją­cych odpowied­nią renomę — tłu­maczy Adaszews­ki. — A przy tym nie tracimy cza­su na bie­ganie po sklepach i wyszuki­wanie najlep­szej ofer­ty, a przede wszys­tkim oszczędza­my. Wszys­tko dostęp­ne jest od ręki za pomocą kilku kliknięć myszką.

Ankiety przeprowadzono w Amerykańskiej Szkole Podstawowej w Gdyni, Szkole im. św. Jana de La Salle w Gdańsku oraz w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie. Łączna liczba przeprowadzonych ankiet: 102.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz