Warszawa Wita Święta

Warszawa Wita Święta

by -

Warsza­wa wita Świę­ta — wielki rodzin­ny event w mag­icznym świątecznym kli­ma­cie!

10 grud­nia (sob­o­ta) Pałac Kul­tu­ry i Nauki w Warsza­w­ie

Warsza­wa wita Świę­ta to wydarze­nie zaplanowane jako dzień pełen atrakcji dla
rodz­in z dziećmi, przepełnione niepow­tarzal­ną atmos­ferą Świąt Boże­go
Nar­o­dzenia i poprzed­zone inten­sy­wną kam­panią pro­mo­cyjną, zgro­madzi tysiące
warsza­w­iaków w Pałacu Kul­tu­ry i Nauki!

Wydarze­nie skierowane jest także dla osób szuka­ją­cy­ch wyjątkowych i
ory­gi­nal­ny­ch prezen­tów dla najbliższy­ch. Na wydarze­niu zaprezen­tu­je­my
pol­skie i zagraniczne marki z rzecza­mi ide­al­nymi na prezen­ty pod choinkę!
Będzie także moż­na kupić wszelkie pro­duk­ty świąteczne, pro­duk­ty na
świąteczny stół, ozdoby, pro­duk­ty syl­we­strowe i wiele inny­ch! Będziemy
inspirować, baw­ić i edukować.
Zaprasza­my na świąteczne zakupy w pro­mo­cyjny­ch cenach, z dala od zgiełku
duży­ch sklepów.

Niepow­tarzal­ny świąteczny kli­mat, doskon­ała lokaliza­c­ja even­tu, moc
przy­go­towany­ch atrakcji oraz inten­sy­w­na kam­pa­nia pro­mo­cyj­na poprzedza­ją­ca
wydarze­nie to zapowiedź ogrom­ne­go zain­tere­sowa­nia i frek­wencji warsza­ws­kich
rodz­iców poszuku­ją­cy­ch wysok­iej jakoś­ci pro­duk­tów i usług dla siebie i
swoich dzieci.

Warsza­wa wita Świę­ta to:

-unikalna atmos­fera Świąt zamknię­ta w Pałacu!
-najlep­sze marki, nowoś­ci rynkowe i świąteczne zakupy w super cenach!
-spotka­nia ze znanymi i lubianymi Rodzi­cami!
-stre­fa mega zabawy i pro­fesjon­al­na opieka dla maluchów!
-mnóst­wo atrakcji i konkursów z nagro­dami!
-akc­ja chary­taty­w­na Świątecz­na Paka-zbier­amy gwiazd­kowe prezen­ty dla
najbardziej potrze­bu­ją­cy­ch dzieci!

Warsza­wa wita Świę­ta-najwięk­szy i niepow­tarzal­ny świąteczny event rodzin­ny w
Warsza­w­ie! Możli­wość zro­bi­enia zakupów świąteczny­ch w przy­jaznej atmos­ferze,
mnóst­wo inspiracji, pomysłów, konkursów z super nagro­dami i zabawy!

Najlep­sze marki, najwyższy poziom orga­ni­za­cyjny i atrak­cyjny pro­gram — każdy
zna­jdzie coś dla siebie!

We współpra­cy z Part­nerami wydarzenia zapewn­imy mnóst­wo atrakcji, będziemy
baw­ić, inspirować i poma­gać!

 

Warszawa Wita Święta

 

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

eight + 1 =