Podróż z ulgą czyli 6‑latek w pociągu

Podróż z ulgą czyli 6‑latek w pociągu

Za chwilę świę­ta i wielu Polaków wybierze się w podróż w rodzinne strony. Cześć z nas zde­cy­du­je się pojechać pociągiem. Jeśli podróżu­jesz z 6‑latkiem wiedz, że jemu również przysługu­je ulga na bilet kole­jowy. Co zro­bić, żeby sko­rzys­tać z ulgi?

By podróż ze zniżką była bezprob­le­mowa nie wystar­czy doku­ment stwierdza­ją­cy wiek dziec­ka. Każdy powinien mieć odpowied­ni doku­ment tj. potwierdza­ją­cy wiek oraz ważny bilet. Warto wiedzieć, że w roku kalen­dar­zowym, w którym dziecko kończy 6 lat, od początku roku szkol­nego — czyli od wrześ­nia – zosta­je objęte obow­iązkowym rocznym przy­go­towaniem przed­szkol­nym. Jed­nak szkoły, przed­szko­la czy inne placów­ki prowadzące obow­iązkowe roczne przy­go­towanie przed­szkolne nie wyda­ją jed­nak legi­t­y­macji szkol­nych dla dzieci z zerówek. Co zro­bić?

Ulga z zaświad­cze­niem

Przy prze­jaz­dach kole­ją dziecku uczęszcza­jące­mu do zerów­ki przysługu­je ulga usta­wowa 37 proc. (a na bile­ty miesięczne – 49 proc.) Musi jed­nak posi­adać w cza­sie prze­jaz­du odpowied­ni doku­ment. Jest to Zaświad­cze­nie o speł­ni­a­n­iu obow­iązkowego rocznego przy­go­towa­nia przed­szkol­nego (wzór MEN‑I/53/2) wydawane przez placówkę. Trze­ba je okazać przy każdej kon­troli biletów.

Jeśli dziecko skończyło 6 lat, ale nie uczęszcza do zerów­ki, może korzys­tać z ulgi prze­jaz­dowej na pod­staw­ie zaświad­czenia o odrocze­niu speł­ni­a­nia obow­iązku szkol­nego, wydanego przez dyrek­to­ra pub­licznej szkoły pod­sta­wowej. Jeżeli będziemy pamię­tać o tych prostych zasadach, tańsza podróż z dzieck­iem nie powin­na być prob­le­mem.

Nie masz zaświad­czenia?

Jeśli nie masz zaświad­czenia, powinieneś zakupić bilet nor­mal­ny (pełnopłat­ny). Ulgi usta­wowe doty­czą prze­jazdów na tere­nie Pol­s­ki. W przy­pad­ku prze­jazdów między­nar­o­dowych mogą być dostęp­ne inne ulgi dla dzieci i osób młodych. Aby uzyskać infor­ma­c­je na ich tem­at, skon­tak­tuj się z właś­ci­wym prze­woźnikiem lub odwiedź stronę pasazer.utk.gov.pl.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz