Czy warto podawać probiotyki niemowlętom?

Czy warto podawać probiotyki niemowlętom?

by -
Przewód pokarmowy dziecka tuż po narodzinach jest praktycznie jałowy, czyli pozbawiony mikroflory bakteryjnej, która wspomaga m.in. trawienie. Pożyteczne bakterie niemowlę przyswaja wraz z mlekiem matki, jednak aby poprawić odporność malucha, warto sięgnąć również po produkty probiotyczne, ale pod warunkiem, że są dostosowane do potrzeb niemowląt. 

Jałowy przewód pokar­mowy to niska odporność 

Bak­terie tworzące mikroflorę w ludzkim prze­wodzie pokar­mowym wspo­ma­ga­ją nie tylko przyswa­janie pokar­mów. W błonach ślu­zowych jelit zna­j­du­je się bowiem pon­ad ¾ komórek lim­faty­czny­ch tworzą­cy­ch układ odpornoś­ciowy. Osłabiony przewód pokar­mowy sprzy­ja więc infekcjom, na które szczegól­ne narażone są właśnie niemowlę­ta, jak również maluchy w wieku przed­szkol­nym, których orga­nizmy dopiero „uczą się” nabiera­nia odpornoś­ci. Bak­terie jeli­towe tworzą swoisty para­sol ochron­ny dla drob­nous­tro­jów, a ich rozwój możli­wy jest między innymi dzięki węglowodanom obec­nym w mleku matki oraz podawanym pro­bio­tykom.

Za co jeszcze odpowiada­ją pro­bio­tyki? 

Cho­ci­aż biegunka to prob­lem, który rzad­ko doty­czy niemowląt karmiony­ch pier­sią, zatru­cia pokar­mowe staną się nor­mą, gdy tylko dieta uleg­nie rozsz­erze­niu. Wod­nisty stolec i wymio­ty stanow­iące objawy zatru­cia prowadzą do niebez­pieczne­go odwod­nienia orga­niz­mu. Wów­czas z pomocą przy­chodzą pro­bio­tyki, których podanie może zre­dukować biegunkę i przyspiesza rekon­wales­cencję. Pon­ad­to przyj­mowanie pro­duk­tów pro­bio­ty­czny­ch jest wręcz wskazane w trak­cie anty­bio­tykoter­apii, która bard­zo źle wpły­wa na florę bak­teryjną jelit.

Jakie pro­bio­tyki warto podawać malu­chom?

Nie każdy dostęp­ny na rynku pro­bio­tyk będzie odpowied­ni dla cho­ru­ją­cy­ch maluszków. Pod­sta­wowe kry­teri­um to możli­wość stosowa­nia preparatu już od pier­wsze­go dnia życia, jak również dos­tosowana do niemowląt for­ma dawkowa­nia – płyn, który moż­na roz­cieńczyć w mleku lub wodzie. Te warunki speł­nia między innymi Active Flo­ra baby, pro­bio­tyk dostęp­ny w formie kro­pli, zaw­ier­a­ją­cy bez­pieczne i skuteczne bak­terie ze szczepu Lac­to­bacil­lus Rham­no­sus GG.

Szczep Lac­to­bacil­lus Rham­no­sus GG został wielokrot­nie prze­badany klin­icznie. Podawanie niemowlakowi tego pro­bio­tyku znacznie popraw­ia jego odporność – między innymi zmniejsza­jąc ryzyko wys­tąpi­enia nieprzy­jem­nej infekcji górny­ch dróg odd­e­chowych o 34%. Szczegól­nie warto stosować go w trak­cie kuracji anty­bio­tykowej, ponieważ skutecznie reduku­je możli­wość wys­tąpi­enia powikłań, w tym biegunki poan­ty­bio­tykowej o 65%, a bólu brzucha o 69%.

Wybier­a­jąc odpowied­ni pro­dukt dla nasze­go maluszka, należy również wziąć pod uwagę potenc­jal­ne prze­ci­wskaza­nia. Zawartość sub­stancji aler­gizu­ją­cy­ch, takich jak białko mleka krowiego czy sacharoza, wyk­lucza zas­tosowanie częś­ci pro­duk­tów w przy­pad­ku wielu niemowlaków. Zbęd­nymi w składzie sub­stanc­jami będą również sztuczne bar­wniki i kon­ser­wan­ty. Podawanie pro­bio­tyku niemowlę­ciu to bard­zo dobry pomysł, jed­nak wcześniej należy zapoz­nać się składem wybrane­go pro­duk­tu. Pamię­ta­jmy także, że dobry pro­bio­tyk powinien być prze­chowywany w lodów­ce – wów­czas zapewn­imy odpowied­nią tem­per­aturę, gwaran­tu­jącą skuteczność dzi­ała­nia zawarte­go w nim szczepu bak­terii.

1 KOMENTARZ

  1. Jak najbardziej warto, cho­ci­ażby po to, żeby kolki łagodz­ić. U moje­go synka odkąd daję mu kro­pelki aci­dolac z dobrymi bak­te­ri­ami, to kolki są zde­cy­dowanie rzadziej i są o wiele słab­sze

Odpowiedz

two × five =