Europa na macierzyńskim

Europa na macierzyńskim

by -

fot. źródło: ohhappyday.com

Poli­ty­ka pro­rodzin­na w kra­jach europe­js­kich jest zróżni­cow­ana – zależy od sytu­acji gospo­dar­czej i specy­fi­ki kul­tur­owej danego państ­wa. Jed­nak w obliczu cią­gle notowanego niżu demograficznego jej znacze­nie kon­sek­went­nie rośnie. Dowiedz się, na jakie przy­wile­je mogą liczyć rodz­ice w różnych kra­jach Starego Kon­ty­nen­tu i pomóż sprawdz­ić, jak ta sytu­ac­ja wyglą­da w Polsce!

Franc­ja przy­jaz­na rodz­i­com
Franc­ja to kraj sprzy­ja­ją­cy rodzi­cielst­wu. Najlep­szy dowód to licz­ba urodzeń, która jest tu najwyższa w Europie (według tzw. współczyn­ni­ka TFR*. Statysty­cznie rzecz biorąc, na każdą Fran­cuzkę przy­pa­da dwo­je dzieci. Urlop macierzyńs­ki jest oczy­wiś­cie płat­ny, ale mamy wcale nie zosta­ją z dzieć­mi dłużej niż w Polsce. Mama może zostać w domu na 6 tygod­ni przed poro­dem i do 16. tygod­ni po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Rodziny otrzy­mu­ją także becikowe, którego kwo­ta zależy od dochodów oraz tego, czy w ciąży mamy pod­dawały się niezbęd­nym badan­iom lekarskim. A co z ojca­mi? Tata ma pra­wo do 11. płat­nych dni wol­nych od pra­cy, które może przez­naczyć na opiekę nad dzieck­iem do ukończenia przez nie 4. miesię­cy życia.

Zakłada­niu rodziny sprzy­ja przy­jazny sys­tem podatkowy oraz dostęp­ność różnych form opie­ki dla dzieci. Rodziny wielodzietne płacą zde­cy­dowanie niższe podat­ki, a szy­b­ki powrót do pra­cy ułatwia rodz­i­com bezpłat­na opieka żłobkowa i przed­szkol­na dla dzieci do lat 3. Ist­nieje również możli­wość współ­fi­nan­sowa­nia opiekun­ki do dziec­ka przez państ­wo.**

Hisz­pa­nia w kryzysie?
Sytu­ac­ja w Hisz­panii jest nieco mniej korzyst­na. Hisz­pankom przysługu­je 16 tygod­ni urlopu macierzyńskiego, który jest płat­ny do określonego poziomu wyna­grodzenia i w zależnoś­ci od ubez­pieczenia kobi­ety. Mama może podzielić się urlopem macierzyńskim z ojcem dziec­ka przekazu­jąc mu 10 tygod­ni opie­ki. Świeżo upiec­zony tata może sko­rzys­tać z 15 dni urlopu ojcowskiego. Hisz­pańs­cy rodz­ice mają również pra­wo do odliczeń podatkowych z tytułu posi­ada­nia dzieci – do 4. dziec­ka wysokość odliczeń rośnie. Maluchy w Hisz­panii mogą korzys­tać z bezpłat­nej opie­ki w szkołach po ukończe­niu 3. roku życia. Najmłod­szy­mi najczęś­ciej zaj­mu­je się rodz­i­na lub nia­nia.

Węgry na urlop­ie
Węgry notu­ją w ostat­nich lat­ach niską liczbę urodzeń i w związku z tym znaczą­co inwes­t­u­ją w poli­tykę pro­rodzin­ną. Młodym mamom przysługu­ją w tym kra­ju 24 tygod­nie urlopuObrazek-71 macierzyńskiego, z czego 4 tygod­nie mogą być wyko­rzys­tane jeszcze przed poro­dem. Urlop macierzyńs­ki jest w częś­ci płat­ny – mama otrzy­mu­je 70% doty­chcza­sowej pen­sji lub 70% dwukrot­nej min­i­mal­nej pen­sji. Ojcom przysługu­je nato­mi­ast tylko 5 płat­nych dni wol­nych do opie­ki nad dzieck­iem. Węgry mają bard­zo rozbu­dowany sys­tem urlopów wychowaw­czych, które choć w niewielkim stop­niu, ale są płatne. Dłu­gość urlopu wychowaw­czego zależy od stażu pra­cy rodz­iców. Mama może być na urlop­ie wychowaw­czym do 2. roku życia dziec­ka lub przekazać urlop tacie malucha, z którego ten będzie mógł sko­rzys­tać, ale dopiero po 1. urodz­i­nach dziec­ka. Jeżeli mama chce szy­b­ciej wró­cić do pra­cy, to zan­im dziecko skończy 3 lata, może przekazać część urlopu jed­ne­mu z dzi­ad­ków, który zajmie się dzieck­iem w domu i dostanie za ten czas wyna­grodze­nie, które wynosi tyle, co min­i­mal­na emery­tu­ra.*** Boga­ta ofer­ta urlopów wychowaw­czych ma równoważyć trud­noś­ci, które węgier­scy rodz­ice napotka­ją próbu­jąc posłać dwu­lat­ka do żłob­ka – tylko niewiel­ka cześć dzieci ma szan­sę na przyję­cie do bezpłat­nej placów­ki.

W Polsce czas na zmi­any
Ubiegłoroczne badanie przeprowad­zone w ramach akcji „Mama wraca do pra­cy”, którego wyni­ki zostały opra­cow­ane przez agencję badaw­czą SMG/KRC, wskazu­je, że 1/3 anki­etowanych mam w Polsce wró­ciła do pra­cy po nar­o­dz­i­nach dziec­ka (33%). Wśród kobi­et, które nie wró­ciły jeszcze do akty­wnoś­ci zawodowej 18% respon­den­tek nadal prze­by­wało na urlop­ie macierzyńskim, 10% – na urlop­ie wychowaw­czym, a 7% na zwol­nie­niu lekarskim. 27% młodych mam nie było w momen­cie real­iza­cji bada­nia zatrud­nionych, a 4% kobi­et, które wypełniło anki­etę było w ciąży.

Wynika­jące z przepisów prawa przy­wile­je mam w tym roku  znaczą­co się zmieni­a­ją. Kobi­ety, które zostaną mama­mi po 17 mar­ca 2013 roku, będą mogły sko­rzys­tać z nowego, wydłużonego urlopu macierzyńskiego i zostać z dzieck­iem w domu nawet przez rok. Co więcej, po 14 tygod­ni­ach urlopu mama resztę przysługu­ją­cych jej dni wol­nych będzie mogła przekazać part­nerowi. W zależnoś­ci od cza­su, jaki mama zde­cy­du­je się spędz­ić z maluchem w domu, będzie zależało jej wyna­grodze­nie w tym okre­sie. Nad­chodzące zmi­any wzbudza­ją wiele kon­trow­er­sji — zwłaszcza wśród pra­co­daw­ców, ale też kobi­et, które zostaną mama­mi przed 17 mar­ca. Najważniejsze we wdrażanych zmi­anach jest jed­nak to, że o tym, czy wró­cić do pra­cy po 2 miesią­cach czy po roku opie­ki nad dzieck­iem, każ­da kobi­eta będzie mogła zde­cy­dować sama.

Akty­wność zawodowa i rodzin­na to pod­sta­wowe i jed­nakowo ważne formy akty­wnoś­ci w życiu kobi­ety. Bywa, że trud­no je pogodz­ić – szczegól­nie kiedy dzieci są małe. To niezwyk­le ważne, żeby rodz­ice mogli sami zde­cy­dować przez jaki okres pozostaną z dzieć­mi w domu i czy będą później chcieli korzys­tać również z urlopu wychowaw­czego. Ta elasty­czność jest niezwyk­le istot­na w życiu współczes­nej kobi­ety, która częs­to pracu­je dłu­go i jest obciążona w pra­cy taki­mi samy­mi obow­iązka­mi jak mężczyz­na” – mówi prof. dr hab. Iwona Jan­ic­ka z Insty­tu­tu Psy­chologii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Łącze­nie obow­iązków rodzin­nych i zawodowych to duże wyzwanie. Jakie są oczeki­wa­nia i motywac­je pol­s­kich mam w okre­sie powro­tu do pra­cy? Jak oce­ni­a­ją zmi­any prawne doty­czące urlopu macierzyńskiego? Na czy­je wspar­cie mogą liczyć? I wresz­cie — jak w nowej sytu­acji odna­j­du­ją się ich part­nerzy? Na te i inne pyta­nia odpowiedzą wyni­ki anki­ety akcji „Mama wraca do pra­cy”, której kole­j­na edy­c­ja właśnie się rozpoczęła.  Do koń­ca lutego na stron­ie www.mamawracadopracy.pl moż­na wziąć udzi­ał w bada­niu opinii, które poz­woli sprawdz­ić, jak wyglą­da aktu­al­na sytu­ac­ja mam w Polsce i co obec­ne i przyszłe mamy myślą o nad­chodzą­cych zmi­anach leg­is­la­cyjnych. Po raz pier­wszy w ankiecie mogą wziąć udzi­ał także przys­zli ojcowie. Wyni­ki bada­nia będą znane już w maju.* Total Fer­til­i­ty Rate (współczyn­nik płod­noś­ci) pokazu­je liczbę urod­zonych przez kobi­etę dzieci w wieku rozrod­czym. Współczyn­nik między 2, 1 a 2,15 gwaran­tu­je zastępowal­ność pokoleń.

** http://republikanie.org/wp-content/uploads/2013/01/Polityka-prorodzinna-w-wybranych-krajach-Unii-Europejskiej.pdf

*** http://republikanie.org/wp-content/uploads/2013/01/Polityka-prorodzinna-w-wybranych-krajach-Unii-Europejskiej.pdf

PODOBNE ARTYKUŁY

4 KOMENTARZE

 1. Pre­teens does enjoy kiss­ing games, in fact a sur­vey hass proven that girls 8 years old up
  to 13 years old does play kiss­ing more han those
  of younger age which proves that at these age
  their inter­est for the oppo­site sex is start­ing. Thus,
  cook­ing games ffor the chil­dren is a superb source of
  enter­tain­ment; this helps them too gain infor­ma­tiokn about healthy eat­ing and valu­able kills in cook­ing and man­age­ment.
  It is a great way to teach your child how to cook with­out expos­ing
  them to thee dan­gers of a kitchen.

 2. When you do notice that an app you recur­rent­ly use has been up to date to Marsh­mal­low,
  it would not essen­tial­ly imply its knowl­edge will be backed up.
  Some devel­op­ers are fool­ish­ly opt­ing out of this char­ac­ter­is­tic.

 3. WWE Raw returns from com­mer­cial and Wade Bar­rett is in the ring
  await­ing his oppo­nent Randy Orton. They will be serv­ing turkey,
  prime rib, sal­ads, arti­san breads, side dish­es and a dessert bar.
  The Viper gets a good reac­tion from the Hous­ton crowd.

 4. Wow, incred­i­ble weblog lay­out! How long have you been run­ning a blog for?

  you made run­ning a blog glance easy. The over­all glance of your web­site is fan­tas­tic, as neat­ly as the con­tent!

Odpowiedz na „java toys yogyakartaAnuluj pisanie odpowiedzi