Zabawa lalkami rozwija u dzieci inteligencję emocjonalną

Zabawa lalkami rozwija u dzieci inteligencję emocjonalną

by -

Bar­bie®, wraz z zespołem neu­ro­bi­ologów z Uni­w­er­syte­tu Cardiff, przed­staw­ia najnowsze wyni­ki kilkulet­niego bada­nia nad krótko- i dłu­goter­mi­nowym wpły­wem zabawy lalka­mi na rozwój dzieci. Spec­jal­iś­ci potwierdza­ją, że zabawa poma­ga dzieciom rozwi­jać empatię i umiejęt­noś­ci społeczne.

Wyni­ki uzyskane w pier­wszym roku badań* wykaza­ły, że zabawa lalka­mi (również w poje­dynkę) akty­wu­je tyl­ną część bruzdy skro­niowej górnej (pSTS), czyli obszar mózgu odpowiedzial­ny za przetwarzanie infor­ma­cji społecznych, w tym za empatię.

Zabawa lalka­mi korzyst­nie wpły­wa na rozwój inteligencji emocjon­al­nej
W kole­jnym roku anal­iz naukow­cy sprawdza­li znacze­nie tego, co dzieci mówią w trak­cie zabawy i odkryli, że baw­iąc się lalka­mi, częś­ciej roz­maw­ia­ją o myślach i emoc­jach innych osób. Dzię­ki temu ćwiczą umiejęt­noś­ci społeczne, które mogą wyko­rzys­tać pod­czas inter­akcji w świecie rzeczy­wistym. Bada­nia dowiodły, że zabawa lalka­mi korzyst­nie wpły­wa również na rozwój inteligencji emocjon­al­nej dzieci.

- Kiedy dzieci tworzą wyimag­i­nowane światy i baw­ią się lalka­mi, komu­niku­ją się na głos, a dopiero potem przetwarza­ją wypowiedziane przekazy o myślach i emoc­jach. Odgry­wa­jąc scen­ki lalka­mi
i przewidu­jąc ich zachowa­nia, lep­iej rozu­mieją, co czu­ją inni i jak mogą reagować w określonych sytu­ac­jach
— powiedzi­ała dr Sarah Ger­son, kieru­ją­ca zespołem badaczy z Uni­w­er­syte­tu Cardiff.

Takie zachowa­nia zwięk­sza­ją tem­po roz­wo­ju społecznego i emocjon­al­nego u dzieci, ksz­tał­tu­jąc ich umiejęt­noś­ci społeczne, które mogą prze­rodz­ić się w nawy­ki na całe życie — uza­sad­nia Ger­son

Do zbada­nia akty­wnoś­ci mózgu pod­czas zabawy wyko­rzys­tano najnowocześniejszy sprzęt do spek­troskopii w bliskiej pod­cz­er­wieni. Porówny­wano reakc­je zachodzące w trak­cie zabawy lalka­mi i table­ta­mi — zarówno samodziel­nej, jak i w towarzys­t­wie. Naukow­cy odkryli, że pod­czas zabawy lalka­mi dzieci mówią i myślą o emoc­jach innych częś­ciej, niż gdy baw­ią się tabletem. Wniosek ten wys­nu­to na pod­staw­ie zwięk­szonej akty­wnoś­ci tyl­nej częś­ci bruzdy skro­niowej górnej  (pSTS). 

- Pod­czas zabawy lalka­mi dzieci zas­tanaw­ia­ją się nad myśla­mi i emoc­ja­mi innych, co oznacza, że uży­wa­ją inteligencji emocjon­al­nej - powiedzi­ała badacz­ka dr Sarah Ger­son. — To umiejęt­noś­ci, które są naprawdę ważne w kon­tekś­cie naw­iązy­wa­nia i utrzymy­wa­nia przy­jaźni z rówieśnika­mi, a także uczenia się od swoich nauczy­cieli i rodz­iców — dodała Ger­son.

Rodz­ice uważa­ją, że empa­tia jest ważną umiejęt­noś­cią, która wpiera społeczny i emocjon­al­ny rozwój u dzieci. Celem lep­szego zrozu­mienia wagi wyników tego bada­nia, na zlece­nie mar­ki Bar­bie w 2020 roku zre­al­i­zowano nieza­leżny son­daż w 22 kra­jach na grupie 15 000 rodz­iców.** Wyni­ki anki­ety pokaza­ły, że 91 pro­cent z nich uważa empatię za kluc­zową umiejęt­ność społeczną, którą chcieli­by rozwi­jać u swoich dzieci, przy czym tylko 26 pro­cent ma świado­mość, że zabawa lalka­mi może w tym pomóc. W dobie pan­demii i ograniczenia kon­tak­tów między­ludz­kich rodz­ice coraz częś­ciej martwią się o praw­idłowy rozwój umiejęt­noś­ci społecznych u dzieci.
W rzeczy­wis­toś­ci 61 pro­cent rodz­iców stwierdz­iło, że pan­demia negaty­wnie wpłynęła na rozwój społeczno-emocjon­al­ny ich dziec­ka.*** 

Bada­nia Uni­w­er­syte­tu Cardiff pokazu­ją, że nawet samodziel­na zabawa lalka­mi umożli­wia dzieciom naślad­owanie scen i inter­akcji z życia codzi­en­nego. Dzieci kopi­u­ją to, co na co dzień mówią i robią rodz­ice, nauczy­ciele lub rówieśni­cy, a dzię­ki zabaw­ie lalka­mi mają szan­sę przećwiczyć umiejęt­noś­ci, które przy­dadzą się im w real­nych sytu­ac­jach społecznych. Wyni­ki badań doty­czą w takim samym stop­niu dziew­czynek, jak i chłopców.

Neurobiolodzy z Uniwersytetu w Cardiff potwierdzają, że zabawa lalkami wpływa na rozwój dzieci
Samodziel­na zabawa lalka­mi umożli­wia dzieciom naślad­owanie scen z życia codzi­en­nego.

- Jesteśmy dum­ni z tego, że baw­iąc się lalka­mi Bar­bie i wypowiada­jąc przy tym swo­je myśli i emoc­je, dzieci rozwi­ja­ją kluc­zowe umiejęt­noś­ci społeczne, na przykład empatię, która jest narzędziem niezbęd­nym w budowa­niu pewnoś­ci siebie również w dorosłym życiu — powiedzi­ała Lisa McK­night, Senior Wiceprezes i Glob­al Head of Bar­bie and Dolls, Mat­tel. — Nie może­my się doczekać, aż neu­ronaukow­cy z Uni­w­er­syte­tu Cardiff przed­staw­ią nam kole­jne korzyś­ci płynące z zabaw lalka­mi — zapowia­da McK­night

Jesienią 2020 roku naukow­cy z Uni­w­er­syte­tu Cardiff wraz z Bar­bie ujawnili wyni­ki pier­wszego eta­pu bada­nia, Odkry­wanie korzyś­ci płyną­cych z zabawy lalka­mi w kon­tekś­cie neu­ro­bi­ologii (ang. Explor­ing the Ben­e­fits of Doll Play through Neu­ro­science), opub­likowane w Fron­tiers in Human Neu­ro­science. Więcej infor­ma­cji na ich tem­at moż­na znaleźć tutaj. Pro­jekt badaw­czy doty­czą­cy krótko- i dłu­goter­mi­nowego wpły­wu zabawy lalka­mi na rozwój dzieci będzie prowad­zony do 2024 roku.

Wyni­ki drugiego eta­pu badań, zaty­tułowanego: Zabawa lalka­mi poma­ga rozwi­jać umiejęt­noś­ci społeczne i emocjon­alne: Inteligenc­ja emocjon­al­na w obra­zie mózgu (ang. Doll play prompts social think­ing and social talk­ing: Rep­re­sen­ta­tions of inter­nal state lan­guage in the brain), zostały opub­likowane w Devel­op­men­tal Sci­ence w 2021 roku przez dr Sarah Ger­son i współpra­cown­ików z Cen­trum Nauk o Roz­wo­ju Człowieka Uni­w­er­syte­tu Cardiff w Wielkiej Bry­tanii oraz współpra­cown­ików z Kings Col­lege Lon­don.

Więcej infor­ma­cji dla rodz­iców i opiekunów na tem­at badań zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej: Barbie.com/pl-pl/ZabawaMaMoc.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz