Wypadanie włosów po ciąży. Kiedy nie można tego bagatelizować?

Wypadanie włosów po ciąży. Kiedy nie można tego bagatelizować?

by -

Prob­lem wypada­nia włosów doty­czy więk­szoś­ci kobi­et po porodzie. Włosy po ciąży wyglą­da­ją gorzej niż dawniej i zaczy­na­ją nad­miernie wypadać. Kiedy powin­no to zacząć niepokoić mamę i jak sobie z tym poradz­ić?

Ciąża to szczegól­ny czas w życiu kobi­ety, związany z duży­mi zmi­ana­mi hor­mon­al­ny­mi, które wpły­wa­ją również na kondy­cję włosów. U więk­szoś­ci przyszłych mam włosy w okre­sie oczeki­wa­nia na przyjś­cie na świat dziec­ka wzmac­ni­a­ją się, sta­ją się moc­niejsze i gęst­sze, szy­b­ciej ros­ną i przes­ta­ją wypadać. Jest to efekt inten­sy­wnego wzros­tu poziomu estro­genów w ciąży, które powodu­ją przedłuże­nie fazy ana­genu, czyli wzros­tu włosów. Tuż po porodzie stęże­nie estro­genów spa­da, a miesz­ki włosowe gwał­town­ie prze­chodzą w fazę tel­o­genu, czyli spoczynku, określaną także fazą wypada­nia włosa. Okres ten nazy­wany jest częs­to „prze­jś­ciowym łysie­niem poporodowym” i jest nat­u­ral­nym pro­ce­sem pod warunk­iem, że trwa nie dłużej niż sie­dem miesię­cy od nar­o­dzin dziec­ka. W tym cza­sie kobi­eta prze­cięt­nie traci około 20% włosów. 

Zmi­any w kondy­cji włosów po ciąży

Wypadanie włosów moż­na najczęś­ciej zaob­ser­wować w trzec­im miesiącu po porodzie.

Nieste­ty, to co dała nam ciąża w postaci bardziej gęstych włosów tracimy po rozwiąza­niu, gdyż poza okre­sem ciąży około 80% mieszków włosowych jest akty­wowana, a kole­jne około 20% pozosta­je stale w stanie wymi­any. Oznacza to, że po ciąży tracimy także włosy, które wypadały­by w różnym cza­sie, ale pro­ces ten został zahamowany na skutek wzros­tu poziomu estro­genów. — tłu­maczy Anna Mack­o­jć, trycholog z Insty­tu­tu Trychologii.

Na kondy­cję naszych włosów w okre­sie oczeki­wa­nia na dziecko wpły­wa pozy­ty­wnie także zdrowa dieta oraz przyj­mowanie suple­men­tów, dedykowanych mamom, które zaw­ier­a­ją odpowied­nio dobrane skład­ni­ki odży­w­cze m.in. żela­zo, fer­ry­tynę, wit­a­m­inę B12, D3, kwas foliowy. Po ciąży również warto zwracać uwagę na praw­idłową, dobrze zbi­lan­sowaną dietę, która wzmac­nia orga­nizm i wspiera jego odbu­dowę po kilku­miesięcznym, pod­wójnym wysiłku.

Kiedy wypadanie włosów powin­no zaniepokoić mamę?

Jeśli wypada­nia włosów po ciąży trwa dłużej niż 8–10 miesię­cy od  momen­tu poro­du, warto skon­sul­tować się z lekarzem, aby wykon­ać bada­nia w kierunku elim­i­nacji ane­mii i chorób tar­czy­cy. Wszelkie niedobo­ry żelaza i fer­ry­tyny wpły­wa­ją bezpośred­nio na kondy­cję włosów.

Fer­ry­t­na, potocznie nazy­wana “mag­a­zynem żelaza” odgry­wa kluc­zową rolę we wzroś­cie włosa, gdyż wpły­wa na podzi­ały komórkowe w mieszku włosowym, odpowia­da za grubość włosa, a także wpły­wa na kondy­cję łody­gi. Dlat­ego oso­by, boryka­jące się z prob­le­mem wypada­nia włosów warto, aby na początek wykon­ały pod­sta­wowe bada­nia: mor­fologię krwi, poziom wit­a­min, poziom żelaza, poziom hor­monów tar­czy­cy, do których należy badanie TSH, ft3, ft4, Anty TPO, Anty Tg oraz najważniejsze –  poziom fer­ry­tyny – tłu­maczy trycholog Anna Mack­o­jć.  

Ważne jest, aby po zakońc­zonym okre­sie lak­tacji zwró­cić także uwagę na niedobo­ry żywieniowe mikro i makroele­men­tów w diecie mamy. Warto również wiedzieć, że utra­ta nawet kilkudziesię­ciu, maksy­mal­nie 100 włosów dzi­en­nie jest całkowicie nor­mal­na, oczy­wiś­cie pod warunk­iem, że na miejsce utra­conego włosa pojaw­ia się nowy. Jeśli pro­ces wypada­nia włosów nasi­la się, należy zasięgnąć porady trycholo­ga. Spec­jal­ista może zarekomen­dować wów­czas preparaty wzmac­ni­a­jące kondy­cję włosów, na przykład zaw­ier­a­jące fitoe­stroge­ny pochodzenia nat­u­ral­nego, które miejs­cowo będą wpły­wać pozy­ty­wnie na mieszek włosowy. W przy­pad­ku zabiegów trycho­log­icznych trze­ba wiedzieć, że moż­na je wykon­ać dopiero po odstaw­ie­niu dziec­ka od pier­si.

Co jest kluc­zową przy­czyną wypada­nia włosów?

Jeśli utra­ta włosów nie wyni­ka z ubo­giej diety, nie jest efek­tem „prze­jś­ciowego łysienia poporodowego”, nad­miernego stre­su lub niepraw­idłowej pielę­gnacji, przy­czyn należy dalej szukać wewnątrz orga­niz­mu. Jed­nym z najczęst­szych powodów nad­miernego wypada­nia włosów są zaburzenia hor­mon­alne. Zach­wian­ie równowa­gi hor­mon­al­nej po ciąży jest przy­czyną wielu prob­lemów w orga­nizmie, odbi­ja­ją­cych się częs­to na kondy­cji psy­chicznej i fizy­cznej kobi­ety. Wyni­ka to z fak­tu, że niedłu­go po urodze­niu dziec­ka następu­je gwał­towny spadek hor­monów ciążowych, w rezulta­cie w orga­nizmie młodej mamy zachodzi rewoluc­ja. Zmniejsza się stęże­nie hor­monów płciowych we krwi — prog­es­teronu i estro­genu. Jeśli objawy zaburzeń hor­mon­al­nych po ciąży nie znika­ją samoist­nie w ciągu kilku tygod­ni po porodzie, a stan pog­a­rsza się z dnia na dzień, powin­niśmy skon­sul­tować się z lekarzem, aby wykon­ać odpowied­nie bada­nia m.in. w kierunku chorób tar­czy­cy.

Wal­czyć skutecznie z wypadaniem włosów moż­na tylko wów­czas, gdy znamy jego przy­czyny. Nad­mierne wypadanie włosów po ciąży to przykra dolegli­wość, ale także nat­u­ral­ny pro­ces, który w przy­pad­ku zdrowego orga­niz­mu, powinien zostać samoczyn­nie zatrzy­many. Jeśli wypadanie włosów u mamy trwa nadal po 10 miesią­cach od cza­su poro­du to syg­nał, że warto sięgnąć po pomoc spec­jal­isty. Kondy­c­ja włosów jest ściśle związana z funkcjonowaniem całego orga­niz­mu. Jeśli wys­tępu­ją w nim niepraw­idłowoś­ci, włosy są pier­wszym ogni­wem, do którego przes­ta­ją być dostar­czane sub­stanc­je odży­w­cze. 

fot: Pho­to by Tamas Pap on Unsplash

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz