Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2019 roku

  by -

  Wybór imienia jest jed­ną z pier­wszych i potenc­jal­nie trud­nych decyzji przyszłych rodz­iców. Znalezie­nie tego ide­al­nego może, choć nie musi, zająć trochę cza­su. Jakie imię wybrać, pop­u­larne, rzad­kie czy ory­gi­nale? Oto imiona, jakie rodz­ice najczęś­ciej nadawali swoim pociechom.

  Od kilku lat wśród rodz­iców utrzy­mu­je się pewien trend w wyborze imienia dla swoich dzieci — poda­je Min­is­terst­wo Cyfryza­cji.

  Oto top 10 imion dla córek:

  1. Zuzan­na – w 2019 r. rodz­ice nazwali tak 8456 dziew­czynek (1. miejsce również w 2018 r.)
  2. Julia — 8189 ( 2018 r. — 2. miejsce)
  3. Zofia — 7737 (2018 r. — 4. miejsce)
  4. Maja — 7435 (2018 r. — 3. miejsce)
  5. Han­na — 7382 (2018 r. — 5. miejsce)
  6. Lena — 6815 (2018 r. — 6. miejsce)
  7. Alic­ja — 5229 (2018 r. — 7. miejsce)
  8. Maria — 5139 (2018 r. — 8. miejsce)
  9. Oli­wia — 4858 (2018 r. — 10. miejsce)
  10. Amelia — 4732 (2018 r. — 9. miejsce)

  Oto top 10 imion dla synów:

  1. Antoni – w 2019 r. rodz­ice nazwali tak 8550 chłopców (1. miejsce również w 2018 r.)
  2. Jan – 8032 ( 2018 r. — 3. miejsce)
  3. Jakub – 7966 (2018 r. — 2. miejsce)
  4. Alek­sander — 7432 (2018 r. — 5. miejsce)
  5. Szy­mon – 7177 (2018 r. — 4. miejsce)
  6. Fran­ciszek – 6805 (2018 r. — 6. miejsce)
  7. Fil­ip  — 6169 (2018 r. — 7. miejsce)
  8. Mikołaj – 5786 (2018 r. — 8. miejsce)
  9. Woj­ciech – 5468 (2018 r. — 9. miejsce)
  10. Adam – 4899 (2018 r. — 11. miejsce)


  Zoi, Emi i Eileen – to dziew­częce imiona, które w 2019 roku nadano jedynie dwa razy. W przy­pad­ku chłopię­cych imion, były to — Javier i Fabi­en.

  Ze wzglę­du na ochronę danych osobowych, w rankingu nie ujawniono, jakie imiona zostały nadane tylko jed­ne­mu dziecku. Łat­wo było­by ziden­ty­fikować takiego malucha, a ani on, ani jego rodz­ice mogą sobie tego nie życzyć…  BRAK KOMENTARZY

  Dodaj komentarz