Barbie bardziej realna niż idealna

Barbie bardziej realna niż idealna

by -

Bar­bie wprowadza ser­ię lalek Fash­ion­istas. Do kolekcji dołączą: pię­kność bez włosów, lal­ka ze złotą pro­tezą, z bielactwem i pier­wszy w his­torii Ken z długi­mi włosa­mi! Bar­bie mają inspirować dzieci do tworzenia nowych, włas­nych his­torii oraz pomóc znaleźć im lalkę, z którą będą mogły się utożsami­ać.

W ostat­nich lat­ach lin­ię znacznie rozsz­er­zono, tak aby lep­iej odzwier­cied­lała świat znany dziew­czynkom. W tym celu wprowad­zono pon­ad 170 nowych mod­eli, a wraz z nimi:

  1. więk­szy wybór kar­nacji, kolorów włosów, fryzur, kolorów oczu oraz rysów twarzy,
  2. zróżni­cow­ane syl­wet­ki, w tym wysoką, drob­ną i krągłą oraz lalkę z mniejszym biustem, szer­szą tal­ią i bardziej umięśniony­mi ramion­a­mi,
  3. lal­ki ukazu­jące trwałe niepełnosprawnoś­ci, w tym lalkę z pro­tezą kończyny i na wózku inwalidzkim, 
  4. odmienione mod­ele Kena o różnych odcieni­ach skóry, syl­wetkach, kolorach oczu i fryzu­rach.

1. Lal­ka bez włosów Mod­na fryzu­ra na wybiegu i na uli­cach. Jeżeli dziew­czyn­ka z jakiegokol­wiek powodu straciła włosy, w linii zna­jdzie lalkę, która ją odzwier­cied­la.

2. Lal­ka z ciem­niejszą kar­nacją, posługu­ją­ca się złotą pro­tezą kończynyW 2019 r. Bar­bie® wprowadz­iła lal­ki odzwier­cied­la­jące trwałą niepełnosprawność, w tym lalkę z pro­tezą kończyny. Jest to efekt współpra­cy z mającą wów­czas 12 lat Jor­dan Reeves, której mis­ją jest tworze­nie kreaty­wnych rozwiązań, dzię­ki którym niepełnosprawne dzieci będą mogły baw­ić się zabawka­mi, z który­mi mogą się utożsami­ać. W tym roku mar­ka rozsz­erzyła ofer­tę o drugą lalkę posługu­jącą się pro­tezą kończyny, z ciem­niejszą kar­nacją.

3. Lal­ka Bar­bie z bielactwemPro­jek­tu­jąc tę lalkę fir­ma Mat­tel® współpra­cow­ała z der­ma­tolo­giem, aby jak naj­dokład­niej odzwier­ciedlić bielact­wo. Pro­to­typ lal­ki zade­bi­u­tował w zeszłym roku na pro­filu Bar­bie na Insta­gramie @BarbieStyle, a post na ten tem­at otrzy­mał najwięcej „pol­u­bień” w his­torii kon­ta.

4. Ken z długi­mi włosa­miKen w tej odsłonie to nowość w linii Fash­ion­istas i różni się od trady­cyjnego mod­elu długi­mi pas­ma­mi włosów.

Obec­nie Mat­tel ofer­u­je lal­ki Bar­bie dostęp­ne w 5 rodza­jach syl­wetek, 22 odcieni­ach skóry, 76 fryzu­rach, 94 kolorach włosów i 13 kolorach oczu. Lal­ki Ken są dostęp­ne w 4 rodza­jach syl­wetek, 18 typach rysów twarzy, 13 odcieni­ach skóry, 9 kolorach oczu i 22 kolorach włosów.

Jesteśmy dum­ni, że Bar­bie to najbardziej zróżni­cow­ana kolekc­ja lalek na rynku, która stale rozwi­ja się, aby odzwier­cied­lać otacza­ją­cy dziew­czyn­ki świat. Cieszymy się, że nasze wysił­ki spo­tyka­ją się z uznaniem wśród młod­szych i starszych fanów mar­ki.
Lisa McK­night, SVP Bar­bie & Glob­al Head of Dolls

Pon­ad połowa lalek sprzedanych na świecie w zeszłym roku należała do serii Bar­bie® Fash­ion­istas. Spośród dziesię­ciu najlepiej sprzeda­ją­cych się pro­duk­tów sie­dem należało do tej kat­e­gorii (w tym lal­ka na wózku inwalidzkim).  W Polsce nowa gama Bar­bie® Fash­ion­istas będzie dostęp­na od lutego 2020 roku.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz