3 pytania do eksperta na temat trzeciego migdałka

3 pytania do eksperta na temat trzeciego migdałka

by -

Nasilony wzrost  migdał­ka gardłowego przy­pa­da na 3 — 4 i 6–7 rok życia. Zwyk­le po okre­sie pok­wi­ta­nia ule­ga stop­niowe­mu zanikowi. Wielu rodz­iców obaw­ia się zabiegu usunię­cia trze­ciego migdała u swo­jego dziec­ka.  Ekspert dr Marcin Bro­da oto­laryn­golog Cen­trum Medy­czne MML odpowia­da na trzy najbardziej nur­tu­jące rodz­iców pyta­nia.

dr Marcin Bro­da kon­sul­tu­je małą pac­jen­tkę w klin­ice MML w Warsza­w­ie

Czy pow­ięk­szony migdałek jest chorobą?

Samo pow­ięk­sze­nie migdał­ka nie jest chorobą, jed­nak z uwa­gi na swo­je umiejs­cowie­nie pato­log­icznie prze­rośnię­ty trze­ci migdałek może być przy­czyną licznych pro­cesów chorobowych.

Jakie objawy powin­ny Do najczęst­szych zal­iczyć moż­na nawraca­jące zapale­nia ucha środ­kowego, które mogą doprowadzać do pow­sta­nia wysiękowego zapale­nia ucha, częste infekc­je nosa i zatok przynosowych objaw­ia­jące się rop­ny­mi katara­mi, zaburzenia odd­y­cha­nia pod­czas snu w postaci chra­panie lub obtu­ra­cyjnego bezdechu w cza­sie snu oraz zaburzenia we wzroś­cie uzę­bi­enia i wady zgryzu. Dziecko, u którego pode­jrze­wamy prze­rost migdał­ka gardłowego ma stale uchy­lone usta, częs­to jest apaty­czne i blade. Utrud­nione­mu odd­y­cha­niu przez nos  towarzyszy ślu­zowo-rop­na wydzieli­na. Nierzad­ko obser­wu­je­my, że gorzej słyszy, co może być spowodowane upośledze­niem drożnoś­ci trąbek słu­chowych przez pow­ięk­szony trze­ci migdałek. Z cza­sem część twar­zowa cza­sz­ki ule­ga wydłuże­niu, sta­je się wąs­ka, spłaszc­zona,
a pod­niebi­e­nie twarde jest wysoko wyskle­pi­one. Wyk­sz­tał­ca się tzw. twarz ade­noidal­na. Przewlekła niedrożność dróg odd­e­chowych może przy­czy­ni­ać się do wol­niejszego roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i fizy­cznego dziec­ka. 

Co robić w przy­pad­ku wys­tępowa­nia  negaty­wnych objawów?

W przy­pad­ku wys­tępowa­nia negaty­wnych objawów związanych z prze­rostem trze­ciego migdał­ka wykonu­je­my chirur­giczne usunię­cie, czyli wspom­ni­aną wcześniej ade­noidek­tomię. W klin­ice MML zabieg wykony­wany jest w znieczu­le­niu ogól­nym przy zas­tosowa­niu wiz­ual­iza­cji endoskopowej, umożli­wia­jącej pre­cyzyjne wycię­cie tkan­ki ade­noidal­nej.

Czy zabieg usunię­cia migdał­ka gardłowego ma wpływ na odporność orga­niz­mu?

Wycię­cie migdał­ka gardłowego nie powodu­je upośledzenia odpornoś­ci orga­niz­mu. Pozostaw­ione migdał­ki pod­niebi­enne w zupełnoś­ci wystar­cza­ją do obrony orga­niz­mu. Pole­cane i wyko­rzysty­wane aktu­al­nie metody leczenia zabiegowego, które wyko­rzys­tu­je­my w codzi­en­nej prak­tyce takie jak: tech­ni­ka har­mon­icz­na, tech­ni­ka fal radiowych RF czy nóż plaz­mowy są rozwiązaniem najbardziej pole­canym, bezkr­wawym oraz co najważniejsze bez­piecznym. Dziecko po wyko­na­niu takiej pro­ce­dury wraca do domu po 3–4 godz­i­nach. Powrót do przed­szko­la lub szkoły może nastąpić po upły­wie tygod­nia. W naszym Cen­trum Medy­cznym MML wyko­rzys­tu­je­my najnowsze tech­ni­ki oper­a­cyjne oraz dys­ponu­je­my w pełni wyposażony­mi gabi­ne­ta­mi diag­nos­ty­czny­mi oraz chirurgii jed­nego dnia. To dzię­ki speł­ni­a­n­iu tych warunk­ów szy­bko i skutecznie pomagamy naszym pac­jen­tom zapew­ni­a­jąc im maksy­mal­ny kom­fort leczenia.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz