Targi Książki Dziecięcej coraz bliżej!

Targi Książki Dziecięcej coraz bliżej!

by -
Centrum Praskie Koneser w Warszawie zamieni się na dwa dni w krainę pełną pięknie ilustrowanych książek, warsztatów rozwijających dziecięce pasje i spotkań najmłodszych czytelników z ulubionymi autorami. Trzecia edycja Targów Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka odbędzie się już 6 i 7 kwietnia, imprezę zapowiada baśniowy plakat autorstwa Emilii Dziubak - jednej z najwybitniejszych polskich ilustratorek młodego pokolenia. Wstęp na Targi i wszystkie towarzyszące im wydarzenia jest bezpłatny. 

Wicha, Wajrak i neony

W pro­gramie Targów znalazło się pon­ad 60 wydarzeń dla dzieci – spotkań oraz warsz­tatów. Najmłod­si pasjonaci książek będą mogli nauczyć się pod okiem ekspertów jak rysować mapy, pro­jek­tować bajkowe neony, przyrządzać elik­siry czy budować raki­ety, odkryją tajni­ki pra­cy astro­nau­ty, dzi­en­nikarza radiowego i kucharza. Pod­czas targów będzie moż­na również poz­nać niezwykłe oso­by – na przykład auto­ra „Lekcji niegrzecznoś­ci” Marci­na Wichę, Adama Wajra­ka – znanego przy­rod­ni­ka i dzi­en­nikarza czy Agnieszkę Kunikowską, której głosem prze­maw­ia królew­na Fiona ze Shre­ka.

Emil­ia Dzi­ubak oży­wiła Przecinek

Plakat tegorocznej edy­cji Targów Przecinek i Krop­ka zapro­jek­towała jed­na z najbardziej cenionych artys­tek młodego pokole­nia – Emil­ia Dzi­ubak, autor­ka lub współau­tor­ka ilus­tracji do blisko 40 książek dla dzieci. Ilus­trowana przez nią „Grat­ka dla małego nie­jad­ka” znalazła się na liś­cie 100 najpiękniejszych książek świa­ta w 4. edy­cji konkur­su CJ Pic­ture Book Awards w Kor­ei Połud­niowej. – W tym roku zmieniło się logo akcji, więc postać Przecin­ka jest zupełnie inna – opowia­da artys­t­ka. – Moje zadanie pole­gało na tym, żeby tę postać oży­wić i zbu­dować jej jakąś his­torię. Zależało mi na tym, żeby na rysunku pojaw­ił się ruch, żeby coś się dzi­ało, najchęt­niej coś związanego z fan­tastyką. Szukałam też emocji odd­a­jącej tę przemi­anę, miało to być coś nieoczy­wis­tego. Tak pow­stała super maszy­na, która łapie chmury i zamienia je w litery. Chci­ałam, żeby pow­stało coś, co mogło­by być punk­tem wyjś­cia do kole­jnych dzi­ałań, żeby dzieci mogły sobie coś dopowiedzieć. Może stworzyć włas­ną his­torię? 

Zostań jurorem i wybierz najlep­sze książ­ki dziecięce 2018 roku

Pod­czas Targów, 6 kwiet­nia, poz­namy lau­re­atów Konkur­su na Najlep­szą Książkę Dziecięcą Przecinek i Krop­ka. Zwycięzców w trzech kat­e­go­ri­ach ogłosi Katarzy­na Pakosińs­ka – aktor­ka, twór­czyni Kabare­tu Moral­nego Niepoko­ju, a także autor­ka serii książek dla dzieci o przy­go­dach Maliny z Milanówka. W 10. edy­cji konkur­su o uznanie czytel­ników w głosowa­niu inter­ne­towym wal­czy 15 staran­nie wyse­lekcjonowanych tytułów. Juror­ki Doro­ta Koman, Ewa Gru­da, Ewa Świerżews­ka, Alek­san­dra Piotrows­ka i Ewa Solarz – ekspert­ki w takich dziedz­i­nach jak lit­er­atu­ra dla dzieci, psy­cholo­gia i his­to­ria sztu­ki – wyłoniły po 5 tytułów w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych odbior­ców: do lat 5, 6–8 lat oraz 9–12 lat. Kry­te­ri­a­mi, który­mi kierowały się spec­jal­ist­ki, były m.in.: najwyższa dbałość o język ojczysty, walo­ry artysty­czne oraz wartość eduka­cyj­na książek. Głosowanie trwa do 13 mar­ca na stron­ie www.przecinekikropka.pl

Przecinek i Krop­ka to real­i­zowany przez Empik wielo­let­ni ogólnopol­s­ki pro­gram, którego celem jest pro­mowanie ciekawych, mądrych książek dla dzieci — znakomi­tych pod wzglę­dem lit­er­ackim, graficznym, edy­torskim Ele­men­ta­mi tego pro­gra­mu są m.in. konkurs na Najlep­szą Książkę Dziecięcą oraz Tar­gi Książ­ki Dziecięcej. Autorzy i ilus­tra­torzy książek, które wygra­ją w tegorocznej edy­cji konkur­su, zostaną uhonorowani stat­uetką i nagrodą pieniężną. Empik będzie je tez pro­mować i rekomen­dować w swoich salonach oraz w sklepie inter­ne­towym. 

Zaprasza­my do śledzenia aktu­al­noś­ci na stron­ie: www.przecinekikropka.pl oraz na pro­filu na Face­booku.

Tar­gi Książ­ki Dziecięcej Przecinek i Krop­ka (6–7 kwiet­nia)
Cen­trum Prask­ie Koneser
Plac Kone­sera 2, Warsza­wa
WSTĘP WOLNY
Dar­mowe wejś­ciów­ki moż­na pobrać za pośred­nictwem aplikacji Going.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ DZIECIĘCĄ PRZECINEK I KROPKA 2018

Final­iś­ci konkur­su w kat­e­gorii do 5 lat:

Czar­o­dziejs­ki most: Tekst: Doro­ta Gell­ner, ilus­trac­je: Mar­i­an­na Szty­ma, Wydawnict­wo Baj­ka

https://www.empik.com/czarodziejski-most-gellner-dorota,p1180730747,ksiazka‑p

Czu­jemisie: Tekst i ilus­trac­je: Aga­ta Królak, Wydawnict­wo Dwie Siostry https://www.empik.com/czujemisie-krolak-agata,p1202369867,ksiazka‑p

Gdzie jest pan Amos?: Tekst: Philip C. Stead, ilus­trac­je: Erin E. Stead, przekład: Maria Grab­s­ka-Ryńs­ka, Wydawnict­wo Deb­it

https://www.empik.com/gdzie-jest-pan-amos-stead-philip‑c,p1213238633,ksiazka‑p

Pan Kulecz­ka. Skar­by: Tekst: Woj­ciech Widłak, ilus­trac­je: Elż­bi­eta Wasi­uczyńs­ka, Wydawnict­wo Media Rodz­i­na

https://www.empik.com/pan-kuleczka-tom-8-skarby-widlak-wojciech,p1195768036,ksiazka‑p

Pome­lo rośnie: Tekst: Ramona Băde­s­cu, ilus­trac­je: Ben­jamin Chaud, przekład: Katarzy­na Skals­ka, Wydawnict­wo Zaka­mar­ki

https://www.empik.com/pomelo-rosnie-badescu-ramona,p1213238013,ksiazka‑p

Final­iś­ci konkur­su w kat­e­gorii wiekowej 6–8 lat:

Bab­cocha: Tekst: Justy­na Bednarek, ilus­trac­je: Daniel de Latour, Wydawnict­wo Porad­nia K https://www.empik.com/babcocha-bednarek-justyna,p1184386951,ksiazka‑p

Drze­wa: Tekst: Woj­ciech Gra­jkows­ki, ilus­trac­je: Piotr Socha, Wydawnict­wo Dwie Siostry

https://www.empik.com/drzewa-grajkowski-wojciech,p1201366933,ksiazka‑p

Mój przy­ja­ciel niedźwiedź: Tekst: Katarzy­na Mina­sow­icz, Wydawnict­wo Baj­ka

https://www.empik.com/moj-przyjaciel-niedzwiedz-minasowicz-katarzyna,p1184494171,

Sznurówka, ptak i ja: Tekst: Ellen Karls­son, ilus­trac­je: Eva Lind­ström, przekład: Katarzy­na Skals­ka, Wydawnict­wo Zaka­mar­ki

https://www.empik.com/sznurowka-ptak-i-ja-karlsson-ellen,p1200171833,ksiazka‑p

Zwier­zokrac­ja: Tekst i ilus­trac­je: Ola Woldańs­ka-Pło­cińs­ka, Wydawnict­wo Papi­lon

https://www.empik.com/zwierzokracja-woldanska-plocinska-aleksandra,p1183354797,ksiazka‑p

Final­iś­ci konkur­su w kat­e­gorii wiekowej 9–12 lat

Bez piątej klep­ki: Tekst: Marcin Szczy­giel­s­ki, ilus­trac­je: Mag­da Wosik, Wydawnict­wo Baj­ka

https://www.empik.com/bez-piatej-klepki-szczygielski-marcin,p1172270055,ksiazka‑p

Mirabel­ka: Tekst: Cezary Harasi­mow­icz, ilus­trac­je: Mar­ta Kur­czews­ka, Wydawnict­wo Zielona Sowa

https://www.empik.com/mirabelka-harasimowicz-cezary,p1200142275,ksiazka‑p

Nić Ari­ad­ny. Mity i labiryn­ty: Tekst i ilus­trac­je: Jan Bajt­lik, Wydawnict­wo Dwie Siostry

https://www.empik.com/nic-ariadny-mity-i-labirynty-bajtlik-jan,p1214239693,ksiazka‑p

Wiel­ka księ­ga prawdzi­wych trop­icieli: Tekst: Adam Wajrak, Wydawnict­wo Ago­ra

https://www.empik.com/wielka-ksiega-prawdziwych-tropicieli-wajrak-adam,p1195796321,ksiazka‑p

Zwierzę­ta, które zniknęły. Atlas stworzeń wymarłych: Tek­sty: Katarzy­na Gładysz, Joan­na Wajs, Paweł Łaczek, Kon­cepc­ja i ilus­trac­je: Niko­la Kuchars­ka, Wydawnict­wo Nasza Księ­gar­nia

https://www.empik.com/zwierzeta-ktore-zniknely-atlas-stworzen-wymarlych-opracowanie-zbiorowe,p1210732110,ksiazka‑p

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz