Kosmetyki Pixi już w Polsce!

Kosmetyki Pixi już w Polsce!

by -

To pro­duk­ty, które znakomi­cie wpisu­ją się w trend nat­u­ral­noś­ci, zarówno pod wzglę­dem skład­ników i tego jak dzi­ała­ją na skórę. Ich skuteczność i łat­wość w uży­ciu potwierdza­ją kobi­ety na całym świecie. W końcu do tego grona mają szan­sę dołączyć również Pol­ki.

Nazwa Pixi pochodzi od szwedzkiego słowa “pyske” oznacza­jącego małą psot­ną wróżkę. Była ona ulu­bioną bohaterką z dziecińst­wa Petry Strand – twór­czyni i założy­ciel­ki mar­ki.  

Moją mis­ją zawsze było i jest tworzyć najwyższej jakoś­ci pro­duk­ty, które upięk­szą kobi­etę w kil­ka chwil” — mówi Petra.

Petra, jako mama czwór­ki dzieci, doskonale znała potrze­by zab­ie­ganych kobi­et, które mają zbyt mało cza­su dla siebie, ale też chcą być piękne. Dlat­ego od samego początku dążyła, by ułatwić kobi­etom codzi­enne zabie­gi pielę­gna­cyjne przy wyko­rzys­ta­niu nat­u­ral­nych i bez­piecznych dla skóry pro­duk­tów łatwych do zas­tosowa­nia i dają­cych szy­b­ki i nat­u­ral­ny rezul­tat: promi­en­ny, nat­u­ral­ny oraz piękny wygląd. Wiedzi­ała, że na rynku braku­je kos­me­tyków o prostym składzie, zaw­ier­a­ją­cych skład­ni­ki o dzi­ała­niu korzyst­nym dla skóry, a także charak­teryzu­ją­cych się odpowied­nią tek­sturą i zapew­ni­a­ją­cych naty­ch­mi­as­towy efekt.

Pier­wsze kos­me­ty­ki pow­stawały w przy­do­mowej kuch­ni. Petra samodziel­nie opra­cowywała kon­cepc­je i for­muły pro­duk­tów, testowała je na sobie, rodzinie i przy­jaciółkach, pro­jek­towała też wszys­tkie opakowa­nia. W pro­ce­sie tworzenia nowych preparatów zawsze przykładała szczegól­ną wagę do skład­ników pochodzenia nat­u­ral­nego, z dużym udzi­ałem wyciągów roślin­nych, bez­piecznych, a przede wszys­tkim korzyst­nych dla skóry. W 1999 roku otworzyła swój pier­wszy butik w Lon­dynie z autorski­mi kos­me­tyka­mi, które od razu pod­biły ser­ca Bry­ty­jek. Kul­towym pro­duk­tem jest delikat­nie złuszcza­ją­cy Glow Tonik. Przyspiesza odnowę komórkową, przynosi ulgę i koi, przy­wraca równowagę i nada­je blask. Pozostaw­ia skórę promi­en­ną i odży­wioną.

Nasz subiek­ty­wny top 4 z gamy pro­duk­tów Pixi
1. Masecz­ka Plum Col­la­gen Boost, 51, 82 zł.
2. Kred­ka do oczu, Silky Eye (odcień Rose Gold), 62,19 zł
3. Rozświ­et­la­ją­cy tonik do twarzy, 93,28 zł.
4. Odmładza­ją­cy ole­jek do twarzy 134,74 zł.

W Polsce ich dzi­ałanie jako pier­wsze sprawdza­ły dzi­en­nikar­ki spec­jal­izu­jące się w tem­atyce urody. Goś­ciem spec­jal­nym śni­ada­nia pra­sowego, które odbyło się w warsza­wskiej restau­racji Flaming&Co, była mak­i­jażys­t­ka mar­ki Pixi — Aman­da Bell. Już na wstępie wyz­nała, że od wczes­nych lat młodoś­ci drze­mała w niej dusza rock­man­ki. Kiedyś słuchała ostrych brzmień, a ulu­biony styl muzy­czny man­i­festowała również stro­jem. Dzisi­aj dużo podróżu­je i kon­cer­towo opowia­da o tren­dach i trikach w mak­i­jażu. Zdradz­iła, że gdy wchodzi do poko­ju hotelowego, od razu wys­taw­ia zawartość mini­baru i chowa do lodów­ki kos­me­ty­ki, które ratu­ją jej odwod­nioną po podróży skórę, na przykład kolagenową maseczkę. Jed­ną z wielu wskazówek, jakich udzieliła, była ta:

Jeśli jesteś pięk­na z zewnątrz, ale nie masz pięk­na w sobie, two­ja twarz szy­bko stanie zmęc­zona.”

Pro­duk­ty Pixi są bogate w wit­a­miny i min­er­ały, nie zaw­ier­a­ją sub­stancji toksy­cznych, są bez­pieczne dla każdego rodza­ju skóry i nie są testowane na zwierzę­tach. Dla kogo będą najlep­sze?

Dla zapra­cow­anych kobi­et na całym świecie, które chcą wyglą­dać i czuć się najpiękniej” — mówi Petra Strand.

W Polsce flagowe kos­me­ty­ki Pixi moż­na nabyć w salonach sieci Sepho­ra, ale bogaty wybór wszys­t­kich pro­duk­tów znaleźć  moż­na online na www.pixibeauty.co.uk., gdzie w prosty i szy­b­ki sposób moż­na dokon­ać zakupu, bez opłat za dostawę przy zaku­pach o wartoś­ci powyżej 35 fun­tów.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz