Pierwsza wizyta u dentysty

Pierwsza wizyta u dentysty

by -

Właś­ci­we przy­go­towanie dziec­ka do pier­wszej wiz­y­ty w gabinecie i jej prze­bieg będzie miało wpływ na późniejszą postawę dziec­ka wobec leczenia stom­a­to­log­icznego. Jak przy­go­tować je właś­ci­wie?

Coraz więcej klinik stom­a­to­log­icznych spec­jal­izu­je się w lecze­niu małych pac­jen­tów. Stom­a­tolo­gia dziecię­ca, to spec­jal­ność obe­j­mu­ją­ca diag­nos­tykę, lecze­nie oraz pro­fi­lak­tykę chorób zęba, przyzębia oraz jamy ust­nej u najmłod­szych pac­jen­tów.

Ważne jest aby dzieci były objęte pro­fesjon­al­ną opieką stom­a­to­log­iczną już od najmłod­szych lat. Najlepiej nie straszyć ich bólem, lekarzem, itp… Do den­tysty najlepiej pójść w celach adap­ta­cyjnych, nie wtedy gdy dziecko ma prob­lem i na dodatek odczuwa ból, tylko w celu zapoz­na­nia się pac­jen­ta z per­son­elem medy­cznym i otocze­niem gabi­ne­tu. 

Taka wiz­y­ta częs­to odby­wa się w formie zabawy, która pozwala dziecku na oswo­je­nie się ze sprzętem stom­a­to­log­icznym. Mile widziany jest gabi­net w którym oprócz medy­cznego wyposaże­nia zna­j­du­ją się np. zabaw­ki, gadże­ty które „uśmiecha­ją się do dziec­ka”. Przy­jaz­na atmos­fera ksz­tał­tu­je u dzieci pozy­ty­wny sto­sunek do wiz­yt w gabinecie stom­a­to­log­icznym. Kojarzą się dziecku z zabawą i miłym oraz bezstre­sowym spędzaniem cza­su. Na zachętę do kole­jnych wiz­yt, wszys­tkie dzieci otrzy­mu­ją nagrodę za wytr­wałość czy odwagę.

dr Jakub Dziewit

- Ubyt­ki próch­ni­cowe leczymy poprzez bezbolesne czyszcze­nie oraz zakładanie wypełnień. Stosowane są kolorowe wypełnienia, które powodu­ją, że pac­jent emocjon­al­nie pod­chodzi do leczenia mogąc oso­biś­cie wybrać sobie „włas­ny kolor plom­by”. Przy lecze­niu kanałowym lub w sytu­ac­jach kiedy konieczne jest usunię­cie zęba – przed znieczu­le­niem igłą smaru­je się błonę ślu­zową znieczu­la­ją­cym żelem o owocowych smakach, spraw­ia­jąc, że zas­trzyk sta­je się bezbolesny — mówi dr Jakub Dziewit z klini­ki Sol­dent (na zdj.). W razie potrze­by w gabinecie stosowane są zabie­gi pole­ga­jące na lakowa­niu, lakierowa­niu i lapisowa­niu zębów, które zabez­piecza­ją zęby w miejs­cach szczegól­nie podat­nych na próch­nicę.

NAJWAŻNIEJSZA jest higiena jamy ust­nej oraz  pro­fi­lak­ty­ka próch­ni­cy i wad zgryzu już od najmłod­szych lat!

Wielką odpowiedzial­noś­cią ze strony rodz­iców jest nau­ka praw­idłowej higieny jamy ust­nej — mycie zębów, masaż dziąseł i przecieranie języ­ka — powin­no odby­wać się codzi­en­nie, najlepiej po każdym posiłku —  od około 1 roku zycia.

Pier­wsza wiz­y­ta w gabinecie stom­a­to­log­icznym jest bard­zo waż­na i powin­na nastąpić już wtedy, kiedy pojaw­ia­ją się pier­wsze ząb­ki. Należy ją pow­tarzać co trzy miesiące, chy­ba że lekarz nie zale­ci częś­ciej.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz