Młody renifer Alex — filmowa propozycja na Mikołajki

Młody renifer Alex — filmowa propozycja na Mikołajki

by -

Główny bohater „Młodego renifera Alexa” to przesym­pa­ty­czny mały lapońs­ki zwierzak, który wraz ze swo­ją mamą wędru­je przez skutą lodem, mal­own­iczą mroźną Północ.

Poz­na­je­my go jako nowonar­o­d­zonego oses­ka, towarzyszymy jego doras­ta­niu oraz wielomiesięcznej podróży przez bajeczne lasy, majes­taty­czne fiordy i imponu­jącą tajgę. Wraz z Piotrem Adam­czykiem, nar­ra­torem pol­skiej wer­sji fil­mu, obser­wu­je­my rozczu­la­jącego zwierza­ka, który pod czu­jnąopieką swo­jej mamy spo­ty­ka swoich pier­wszych zwierzę­cych przy­jaciół i wrogów. Oglą­damy prawdzi­wą his­torię, zre­al­i­zowaną przez cenionego współpra­cown­i­ka Nation­al Geo­graph­ic Guillaume’a Maidatchevsky’ego, który do tego zada­nia przy­go­towywał się przez wiele lat.

Plakat zapowiada­ją­cy film/mat. pra­sowe Kino Świat Pol­s­ka

Wszys­tko po to, byśmy mogli doświad­czyć, jak niepo­zorne zwierzątko sta­je się pełno­prawnym członkiem sta­da. Ide­al­nym kandy­datem do zaprzęgu Świętego Mikoła­ja!

Zdu­miewa­ją­ca lecz ze wszech miar prawdzi­wa his­to­ria młodego renifera, który przyszedł na świat w samym ser­cu mroźnej Laponii. Kam­era śledzi jego nar­o­dziny, doras­tanie i trwa­jącą wiele miesię­cy podróż przez skutą lodem tajgę, ośnieżone lasy i majes­taty­czne szczy­ty fiordów. Przed­staw­ia jego przy­jaciół i nat­u­ral­nych wrogów: lemin­gi, orły, lisy, łosie, rysie, roso­ma­ki, niedźwiedzie, wil­ki, wiewiór­ki oraz pewną psot­ną łasicę. A pon­ad­to pokazu­je, jak pod opieką kocha­jącej mamy Alex doras­ta i uczy się trud­nej sztu­ki przetr­wa­nia. Wszys­tko po to, by z młodego renifera stać się ważnym i pełno­prawnym członkiem sta­da. Ide­al­nym kandy­datem do zaprzęgu Świętego Mikoła­ja!

Zwias­tun fil­mu “Młody renifer Alex”

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz