Manu. Bądź sobą!

Manu. Bądź sobą!

by -

Manu. Bądź sobą! Ani­mowana kome­dia famil­i­j­na o sym­pa­ty­cznym ptaszku, który przez całe dziecińst­wo myślał, że jest mewą. Świet­ny dub­bing, masa humoru i rozry­wka najwyższych lotów. W rolach głównych Czesław Mozil i Adam Zdrójkows­ki.

Manu (Adam Zdrójkows­ki) w trak­cie pier­wszej lekcji lata­nia zosta­je odrzu­cony przez swo­je doty­chcza­sowe sta­do, opuszcza rodzinne gni­az­do w poszuki­wa­niu prawdzi­wej tożsamoś­ci. Na swo­jej drodze spo­ty­ka ptasie rodzeńst­wo jerzyków, które szy­bko przyj­mu­je go do swo­jej pacz­ki. Przy­ja­ciołom towarzyszy pewien prze­rośnię­ty, niepo­trafią­cy latać, ale za to bard­zo sym­pa­ty­czny indyk Per­ci­val (Czesław Mozil). Wkrótce wraz z mewa­mi, wszys­tkie gatun­ki będą musi­ały połączyć siły, aby staw­ić czoła gan­gowi gry­zoni, który spec­jal­izu­je się w pod­krada­niu pta­sich jaj. Za rogiem czai się jed­nak kole­jne niebez­pieczeńst­wo, które pokaże, że w byciu sobą jest moc a różnie­nie się od innych bywa bardziej przy­datne niż wszys­tkim się może wydawać.

W pol­skiej wer­sji językowej „Manu. Bądź sobą!” usłyszymy znakomite głosy: Czesława Mozi­la, znanego m.in.: z roli bałwan­ka Olafa z „Krainy Lodu”, oraz Adama Zdrójkowskiego – gwiazdę seri­alu „Rodzinka.pl”, która ma na swoim kon­cie udzi­ał w dub­bin­gu prze­bo­jowego „Sing”. Pro­mocję fil­mu wspiera hit Roksany Węgiel “Any­one I want to be”, do którego przy­go­towany spec­jal­ny teledysk z frag­men­ta­mi ani­macji.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz